Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A „Hálózat a közösségért” program pályázati felhívása

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a DÉMÁSZ Zrt-vel megkötött szerződése alapján pályázatot
hirdet Békés és Csongrád megyékben lakó, szociálisan hátrányos helyzetű személyek/családok
számára, az áramszolgáltató felé történő adósságuk törlesztésének, valamint a
fogyasztói státusuk visszanyerésének érdekében.

Háttér

A Magyar Máltai
Szeretetszolgálat 2009 nyarán felajánlotta együttműködését a DÉMÁSZ Zrt. számára
a 2008. évi egyetemes szolgáltatási árrésből keletkezett többletéből – a Magyar
Energia Hivatal által hozott határozat alapján – a fogyasztóknak
visszajuttatandó összeg felhasználására.

A szolgáltatási
árrésből keletkezett többlet felhasználása államilag meghatározott arányban jut
vissza a fogyasztókhoz, illetve fordítandó szociális célú intézkedésekre. A
Magyar Máltai Szeretetszolgálat javaslatot és ajánlatot tett a vállalat számára
az így keletkezett többlet szociális célra elkülönített alapjának
felhasználására, melynek haszonélvezőiként a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fogyasztókat jelölte meg.

A DÉMÁSZ Zrt.
kötelezettségeiről és szándékairól tájékoztatást és adatokat szolgáltatott a Szeretetszolgálat
számára, melyek alapján az egyesület meghatározta a szociális intézkedésének
formáját, valamint a pályázati kiírás rendjét.

Célkitűzés

A pályázat célja,
hogy a szociálisan hátrányos helyzetű, a DÉMÁSZ Zrt-nél adóságokat felhalmozott
fogyasztók rendezhessék adósságaikat a rendelkezésre álló pályázati támogatási keretből,
így visszanyerjék vagy megerősítsék fogyasztói státusukat, illetve saját
otthonukban a társadalmilag elvárható életszínvonal érdekében biztosítva legyen
az áramszolgáltatás. A pályázat lehetővé teszi az adósságok részbeni vagy
teljes mértékű térítését, az áramszolgáltató által a szolgáltatásból kikapcsolt
fogyasztók visszakapcsolását, a kikapcsolással veszélyeztetett fogyasztók
számlakiegyenlítését, valamint a szociálisan hátrányos helyzetben lévő, de
számláikat rendszeresen fizető fogyasztók résztámogatását.

További célkitűzésünk
az, hogy az intézkedéseink alapján

• egy új kezdethez való lehetőséget
teremtsünk az eladósodott fogyasztók és családjaik

számára,

• felhívjuk a politikaformálók figyelmét
az elszegényedés és eladósodás problémáira,

• a fogyasztók és a szolgáltatók
védelmében a Magyar Energia Hivatalt, valamint az

áramszolgáltatókat
ösztönözzük a feltöltő kártya rendszerű villanyórák szélesebb körű

elterjesztésére.

Ki és milyen módon pályázhat?

Pályázók köre:

Olyan magyar
állampolgárságú lakossági fogyasztók, akik:

1.         a szolgáltatásból 2009.04.16-át megelőzően
kikapcsolt fogyasztók, akiknek háztartásában az egy főre eső átlagos havi nettó
jövedelem 2008-ban nem haladta meg a 2009. március 31. napján érvényes öregségi
nyugdíjminimum kétszeresét, azaz 57.000,- Ft.-ot;

2.         2009.04.16-át megelőzően a kikapcsolásra
okot adó tartozást felhalmozó, de 2009.04.16-ig a szolgáltatást még élvező
fogyasztók, akiknek háztartásában az egy főre eső átlagos havi nettó jövedelem
2008-ban nem haladta meg a 2009. március 31.

napján érvényes
öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, azaz 57.000,- Ft.-ot;

3.         a szolgáltatásért rendszeresen fizető,
de alátámaszthatóan súlyos szociális helyzetbe

került védendő
fogyasztónak minősíthető fogyasztók, akik kiegészítő támogatást

igényelnének
életvitelük megkönnyítése érdekében.

Mindhárom pályázó
kategóriában meg kell felelni a következő feltételeknek is:

● a pályázó személy
a DÉMÁSZ Zrt. szolgáltatási területén felhasználási hellyel

rendelkezik, vagy
tartozás miatt kikapcsolás és szerződésfelmondás előtt rendelkezett,

● a pályázó
személynek meg kell egyeznie az áramszámlán szereplő fogyasztóval és

● a villamos energia
felhasználási hely a pályázó fogyasztó és család állandó lakhelyét

képezi (nem nyaraló,
munkatelep, gazdasági létesítmény, stb).


Pályázat módja:

Pályázni a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat honlapján elérhető pályázati űrlap elektronikus kitöltésével
és benyújtásával lehet. A pályázati útmutató ad információkat a kitöltésre és benyújtásra
vonatkozóan. A pályázat során kötelező a szociális alapszolgáltatást/alapszolgáltatásokat
nyújtó szervezet vagy önkormányzat együttműködése.

Egy pályázó által
pályázható összeg: minimum 20. 000
Ft, maximum 150 000 Ft. A hátralék rendezéséhez önrész is
vállalható, melynek mértéke többlet értékelési pontokat jelent az elbírálás
folyamatában. A pályázott összeg, és a támogatási összeg eltérhet egymástól.

A pályázat elnyerése
esetén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, mint támogató a pályázóval „Támogatási
szerződést” köt a megítélt összeg értékében, mely a felhalmozott adóság
törlesztésére használható fel, és amelyet a támogató fizet ki a DÉMÁSZ Zrt
számára, a pályázó által vállalt önrész megfizetését követően.

Főbb értékelési szempontok

A pályázatok
értékelése a pályázó (és családtagjai) rászorultságának, védendő státusának, jövedelmi
körülményeinek figyelembe vételével történik.

A pályázat elkészítésének, benyújtásának módja és
beadási határideje

A pályázatot a www.maltai.hu/halozat-a-kozossegert internetes oldalon található pályázati
űrlap elektronikus kitöltésével kell elkészíteni. Az űrlap kitöltését, és
sikeres elküldését követően a program létrehoz egy adatlapot, amely tartalmazza
a pályázó adatait és a nyilatkozatokat. Ezt az adatlapot a pályázó aláírásával
ellátva tértivevénnyel, ajánlva postai úton,
a következő címre juttassák el:

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület

BP. 1300, pf.
124

Felhívjuk a
figyelmüket, hogy az adatlap postai úton történő elküldése a pályázat érvényességnek
feltétele.

A pályázati űrlap
kitöltési módjáról, a pályázati
útmutató szolgál
információkkal, mely ugyanazon internetes oldalon megtalálható és letölthető.

A beküldött
elektronikus pályázati űrlapokról, a pályázatban megadott email címre, a
szociális alapszolgáltató szervezet vagy önkormányzat munkatársa kap
visszaigazolást.

A pályázatban
hiánypótlásra nincs lehetőség, a közölt adatok valódiságát a pályázat kiírója hivatalos
igazolások bekérése útján ellenőrizheti. Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a közölt
adatok a valóságnak nem felelnek meg, akkor a támogatási szerződés megszűnik és
támogató jogosult a már megtérített támogatást visszakövetelni, valamint büntető
feljelentést tenni


A pályázatok
beküldésének határideje:
2009.
október 30. péntek 16:00

A
döntéshozatal határideje:
2009.
november 20. péntek 16:00

A támogatási
szerződések megkötésének tervezett időpontja: 2009.december 15.

Amennyiben a
pályázattal kapcsolatban kérdése van, kérjük, hogy írjon az alábbi címre:

halozatakozossegert@maltai.hu

Megszakítás