Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyezési eljárásáról jegyzői hatáskörben

Tájékoztató

a kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyezési eljárásáról jegyzői hatáskörben

Jelenleg hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül, vagy attól eltérően megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek/tulajdonosnak vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni. Az építtető/tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2023. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

– a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül,

– 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan,

– kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

– épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van,

– magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja,

– nem gazdasági célú vízigény.

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6728 Szeged, Napos út. 4.) a hatáskörrel rendelkező hatóság.

A talajvízkút jegyzői engedélyezésének feltétele:

– a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,

– a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,

– a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

(Amennyiben a fennmaradási engedélykérelemmel érintett talajvízkút vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a kérelem elutasítása mellett, az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni. A megszüntetésre irányuló hatósági intézkedés esetén a hatósági előírás teljesítésének igazolásaként be kell mutatni azokat a terveket, vagy egyéb műszaki dokumentumokat, amelyekből a jogellenes és káros állapotnak a megszüntetése megállapítható.)

A vízjogi fennmaradási engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges:

· Kérelem formanyomtatvány kitöltve, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontjában részletezett tartalmú ‒ a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet szerinti jogosultsággal rendelkező szakember által készített ‒ dokumentáció

· Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye.

· Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos.

· A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint.

A fennmaradási engedélyezési eljárás mentes az illetékfizetési kötelezettség alól.

A kérelem benyújtható: a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálai Irodáján, Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. fsz. 13/A. irodában. További információ a 62/530-100/258 számon érhető el.

Nyomtatvány neve:Letöltés:
KÉRELEM – talajvízkút üzemeltetési/fennmaradási engedély kiadására
KÉRELEM – talajvízkút létesítéséhez szükséges engedély kiadására
Megszakítás