Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Tájékoztató A JEGYZŐI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ, HÁZTARTÁSI VÍZIGÉNYT BIZTOSÍTÓ KUTAKRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSJOGI SZABÁLYOK VÁLTOZÁSAIRÓL

Tájékoztatjuk a lakosságot arról, hogy módosult a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény. A módosított szabályozás értelmében nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés a 2024. január 1. előtt, engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített háztartási talajvízkútra.

Meghatározásra került a háztartási vízigény: évi 500 m3-t meg nem haladó mértékű vízhasználat, amelynek célja természetes személyek ívóvízellátásának, vagy személyes és a háztartás vezetésével összefüggő vízszükségletének biztosítása.

A törvény előírásainak megfelelően az Országos Vízügyi Főigazgatóság a vízkészletvédelmi országtérképet elkészítette, amely meghatározza a vízkészletvédelmi szempontból kockázatos és kockázatmentes területeket. A térkép elérhető a lenti oldalon:

http://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem

A térkép készítésének alapelveit a vízkészletvédelmi országtérkép és a kockázati besorolás elkészítéséről és felülvizsgálatáról szóló 319/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet rögzíti. E szerint azok a területek számítanak vízkészletvédelmi szempontból kockázatosnak, amelyek üzemelő vagy távlati vízbázisok védőterületeire esnek, illetve alattuk a karsztos vízadó képződmény 100 méternél kisebb mélységben elérhető.

A törvénymódosítás értelmében 2024. január 1. után a vízkészletvédelmi országtérképen vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területen létesíteni kívánt háztartási vízigényt kielégítő, 50 méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő háztartási kút létesítését, üzemeltetését, és megszüntetését előzetesen be kell jelenteni a vízügyi hatóság részére.

2024. január 1. után azon háztartási talajvízkutak, amelyek vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentes területre esnek, vízjogi engedély és bejelentés nélkül lesznek létesíthetők.

A térkép használata:

A vízkészletvédelmi országtérképen a pontos cím beírásával, illetve helyrajzi szám alapján is lehet keresni, és a térkép az adott ingatlan középpontjára ugrik. A térkép pirossal jelöli a vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területeket.

A réteglistára kattintva bekapcsolható a talajvíztartó réteg feküjének mélysége funkció, amely sötétülő színekkel mutatja a fekü mélyülését (a jelmagyarázat mutatja a mélységet). További információk a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Csoportjánál, Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. fsz. 22-es irodában. és a 62/530-100/258 számon érhető el.


A kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyezési eljárásáról jegyzői hatáskörben

Tájékoztató

a kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyezési eljárásáról jegyzői hatáskörben

Jelenleg hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül, vagy attól eltérően megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek/tulajdonosnak vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni. Az építtető/tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2023. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

– a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül,

– 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan,

– kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

– épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van,

– magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja,

– nem gazdasági célú vízigény.

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6728 Szeged, Napos út. 4.) a hatáskörrel rendelkező hatóság.

A talajvízkút jegyzői engedélyezésének feltétele:

– a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,

– a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,

– a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

(Amennyiben a fennmaradási engedélykérelemmel érintett talajvízkút vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a kérelem elutasítása mellett, az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni. A megszüntetésre irányuló hatósági intézkedés esetén a hatósági előírás teljesítésének igazolásaként be kell mutatni azokat a terveket, vagy egyéb műszaki dokumentumokat, amelyekből a jogellenes és káros állapotnak a megszüntetése megállapítható.)

A vízjogi fennmaradási engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges:

· Kérelem formanyomtatvány kitöltve, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontjában részletezett tartalmú ‒ a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet szerinti jogosultsággal rendelkező szakember által készített ‒ dokumentáció

· Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye.

· Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos.

· A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint.

A fennmaradási engedélyezési eljárás mentes az illetékfizetési kötelezettség alól.

A kérelem benyújtható: a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálai Irodáján, Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. fsz. 13/A. irodában. További információ a 62/530-100/258 számon érhető el.

Nyomtatvány neve:Letöltés:
KÉRELEM – talajvízkút üzemeltetési/fennmaradási engedély kiadására
KÉRELEM – talajvízkút létesítéséhez szükséges engedély kiadására
Megszakítás