Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A TÁMASZ Alapítvány pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíj elnyerésére

A pályázat célja, hogy ösztöndíjjal támogassa a gyermekvédelmi gondoskodás
keretében átmeneti vagy tartós nevelésben részesült fiatal felnőttek első
diploma megszerzéséért folytatott felsőfokú tanulmányait.

Az ösztöndíj a 2009/2010-es tanévre (12 hónapra) szól, tanéves összege személyenként és havonta: 15 – 25.000 forint (a tanulmányi átlageredmény függvényében). Az ösztöndíj adómentes és nem képezi a társadalombiztosítási járulék alapját.

A pályázat beküldési határideje: 2009. november 30.

Az ösztöndíjra pályázhat:

– aki magyar állampolgár,
– aki a pályázat benyújtását megelőzően gyámhivatali határozat alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott átmeneti vagy tartós nevelésben részesült,
– akinek az átmeneti vagy tartós nevelése nagykorúvá válásával szűnt meg és a
pályázat benyújtásának évében még nem tölti be a 25. életévét,
– és aki valamely Magyarországon nyilvántartásba vett felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán az első diploma megszerzéséért II., III., IV. vagy V.
évfolyamon tanulmányokat folytat,
– és az előző teljesített félévben elért súlyozott tanulmányi átlageredménye meghaladja a 3,5-t.

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

– hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap,
– a pályázó önéletrajza,
– a területi gyermekvédelmi szakszolgálat igazolása a gyermekvédelmi gondoskodásról (melyből kiderül az átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel kezdő
és befejező időpontja, valamint, hogy a pályázó jelenleg utógondozásban vagy
utógondozói ellátásban részesül-e),
– az oktatási intézmény igazolása a tanulói jogviszonyról (melyből kiderül a
tagozat, a kar, a szak, az évfolyam, a hallgatói jogviszony aktív vagy passzív
volta, a kezdő és a várható befejezési időpontja),
– az előző teljesített félév súlyozott tanulmányi eredményét hivatalosan
igazoló dokumentum,
– nyilatkozat,
– szándéknyilatkozat.

A pályázat beadásával, kihirdetésével kapcsolatos tudnivalók:

A pályázatot magyar nyelven egy példányban, az erre a célra készült pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével, a szükséges mellékletekkel kell benyújtani a megszabott határidőre.

A pályázati anyag beszerezhető a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál, továbbá számítógépes hálózaton is elérhető a http://www.budapest.hu/www.budapest.hu, a http://www.szmm.gov.hu/www.szmm.gov.hu weboldalon.

A pályázat csak a pályázati adatlappal és a szükséges mellékletekkel érvényes. A formailag nem megfelelő és hiányos pályázatok érdemi elbírálás nélkül a pályázati eljárásból kizárásra kerülnek.
Lehetősége van a pályázónak a hiányzó dokumentumok pótlására a benyújtási
határidőt követően is. Abban az esetben, ha az Alapítvány észleli a hiányt, a
benyújtási határidőt követően írásbeli hiánypótlási felhívást tehet határidő
tűzésével. A felhívási határidő eredménytelen eltelte esetén a pályázat
érvénytelennek minősül, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a
pályázati eljárásból.

A pályázatokat postán ajánlott, zárt küldeményként a következő
címre kell eljuttatni:

TÁMASZ Alapítvány 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A pályázat határidőben benyújtottnak minősül, ha azt a határidő
utolsó napján postára adták. A határidőn túl postára adott pályázat
érvénytelen, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati
eljárásból. Elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe.

A pályázatok elbírálásáról a TÁMASZ Alapítvány Kuratóriuma 2009.
december 30-ig dönt, erről a pályázókat – a döntést követő 15 napon belül –
postai úton értesíti. A nyertes pályázók listáját az Alapítvány a http://www.budapest.hu/www.budapest.hu, a http://www.szmm.gov.hu/www.szmm.gov.hu honlapon is
közzéteszi.

A pályázatok elbírálása során figyelembe vehető szempontok:
személyi, vagyoni körülmények, halmozottan hátrányos helyzet, tanulmányi
eredmények, gyermekvédelmi gondoskodásban eltöltött idő.

A pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy elutasított
pályázatokat külön kérésre az Alapítvány a megadott címre elpostázza, a
továbbiakban ezeket a pályázatokat az Alapítvány nem őrzi meg. Az erre irányuló
kérelmet telefonon, elektronikus úton vagy postán a kuratóriumi döntést követő
15 napon belül lehet előterjeszteni.

A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.

A nyertes pályázókkal a Kuratórium támogatási szerződést köt.
Amennyiben a támogatási szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés
kézhezvételétől számított 30 napon belül – a nyertes pályázónak felróható okból
– nem jön létre, a döntés hatályát veszti.

A pályázatról további
információval: hétköznap 10 órától 16 óráig a
70/5526672-es telefonszámon, és a mailto:tamaszalapitvany@gmail.comtamaszalapitvany@gmail.com email címen szolgálunk.

Kérjük, hogy a pályázati adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a gyors és pontos ügyintézés érdekében szíveskedjék az Alapítványnak mihamarabb írásban jelezni.

Megszakítás