Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Állami kitüntetést kapott Hajdu János

Magyarország államalapításának ünnepén, 2008. augusztus 20-án Hajdu János a
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésében részesült. A
Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola
Gregus Máté tagintézményének vezetőjét dr. Lázár János polgármester,
országgyűlési képviselő terjesztette fel a kitüntetésre.

Hajdu János
életútja

1951. január 21-én
született Csongrádon. 1969-ben szerezte meg technikus bizonyítványát a Déry
Miksa Gépipari Technikumban, majd 1980-ban diplomázott a Kandó Kálmán
Villamosipari Műszaki Főiskolán, végül 1988-ban vehette kézhez a Kossuth Lajos
Tudományegyetemen középiskolai számítástechnika tanári oklevelét. Ezt követően
szerezte meg közoktatásvezetői szakképesítését 1999-ben a Budapesti Műszaki
Egyetemen.

Első
munkahelye a Metripond Mérleggyár volt, itt 1973-ig, mint fejlesztő
(konstruktőr) dolgozott. 1973-ban került jelenlegi munkahelyére, a Kossuth
Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnáziumba, pedagógus munkakörbe. Szép
feladatot kapott, az iskolában addig nem volt elektronikai jellegű képzés, ennek
a feltételeit kellett megteremteni.

A tanítás
mellett innovatív tevékenységet is folytatott: több általa tervezett készülékből
a szakmai gyakorlatokon folyó bérmunka során gyártmány lett (digitális
csengetésvezérlő óra, memóriabővítő iskola-számítógéphez, hanggenerátor fizikai
kísérletekhez, ébresztőkészülék nagyothallóknak, digitális stopper fizikai
kísérletekhez, stb). Ez utóbbi készülékkel 1976-ban az Alkotó Ifjúság pályázaton
országos ágazati első helyezést is nyert.

Fontosnak
tartotta a pályázatokon való részvételt is. Az eredményei közül kiemelkedik az
elektrotechnika módszertani problémáival foglalkozó pályamunkája, amivel megyei
első díjat szerzett. A kollégáival együtt is pályáztak, így készült többek
között egy demonstrációs célú atommodell, illetve aktívan közreműködött az
iskolája CAD-CAM rendszerének pályázaton történt elnyerésében.

1984.
február 1.-től számítástechnika szakfelügyelői (az új oktatási törvény
bevezetése után szaktanácsadói) tevékenységet is ellátott. 1988. márciusig
megyei-, majd ezt követően országos szinten végezte e megtisztelő munkát. Ez
irányú feladatai részeként sok előadást tartott a számítástechnika
tanártovábbképzés keretében városi, megyei és országos szinten. Az általános
iskolákban és a gimnáziumokban bevezetett technika és informatika tantárgy
modultanterveinek kidolgozásában is részt vett, több modult készített. Az
intézményeket járva nagyon értékes tapasztalatokat sikerült gyűjtenie az iskolák
belső életére, a vezetési módszerekre vonatkozóan. Ezeket a tapasztalatokat jól
tudja hasznosítani az iskolai munka megszervezésében is. Hasonlóan hasznára vált
az iskolai munkának az a kapcsolatrendszer, amelyet a szaktanácsadói
munkavégzése során sikerült kiépítenie. Szakmai és pedagógiai munkáját nagyban
segítették a külföldön szerzett tapasztalatok is. Hivatalos utak keretében
alkalma volt megtekinteni több kiállítást, köztük a Hannoveri CEBIT
számítástechnikai világkiállítást, lehetővé vált megismernie a Besztercebánya
megyei Pedagógiai Intézet és egy szlovák villamosipari középiskola munkáját, egy
zentai középiskola számítástechnika oktatását. Iskolája hírnevének növelését is
szolgálta az a már tizenöt alkalommal iskolájában megrendezett országos
tanártovábbképzés, melynek helyi szervezőmunkáját végezte. Rendeztek ezen kívül
a társszervezetekkel közösen több számítástechnikai tanfolyamot általános
iskolai tanulók és tanárok, középiskolai és a vásárhelyi főiskola tanárai,
vállalati, egészségügyi és tanácsi, majd önkormányzati dolgozók számára.

1990. január
1.-én nevezték ki a hódmezővásárhelyi Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola
és Gimnázium igazgatójának. Vezetői munkája miatt 1992-től szaktanácsadói
feladataimat nem tudta ellátni. A Nemzeti Szakképzési Intézet 1992-től megbízta
számítástechnikai területen szakértői feladatok ellátásával.

Ebben az
időszakban több, a Munkaügyi Minisztérium, illetve országos hatáskörű
szervezetek által szervezett és finanszírozott továbbképzésen vett részt.
Alkalma volt tanulmányozni több ízben is (1991 Koblenz, 1992 Magdeburg, Drezda
1993 és 1994,) a felnőtt korúak, illetve munkanélküliek tovább- és átképzését
mind szakmai-metodikai, mind szervezési oldalról. Megtekinthette a Basel-i Word
Didact oktatástechnikai világkiállítást, tanulmányozhatta dán-, francia-,
holland-, ír- jugoszláv-, német-, osztrák-, spanyol- és szlovák iskolákat, a
szakmai képzési rendszert.

Iskolája
sikeres Comenius-, Leonardo- és Lingva pályázatainak köszönhetően több élő
testvériskolai kapcsolattal rendelkezik Ausztria, Hollandia, Horvátország,
Németország, Románia, Spanyolország, Szlovénia és Szerbia területén. Már több
testvériskolát módjában állt meglátogatni, és meg tudott ismerkedni az ott folyó
szakmai és pedagógiai munkával.

Rendszeresen
tart előadást informatikai témakörökből. 1984-től az évenként megrendezésre
kerülő „Fonyódi számítástechnika tanárok konferenciája”-n, illetve a hasonló
célú békéscsabai és szombathelyi INFO rendezvényeken. Ezen konferenciák
szervezőbizottságának is tagja. Fő témakörei az Internet alkalmazása, és hardver
ismeretek oktatása.

1997-ben írt
egy tankönyvet is, amely a hálózatokról és az internetről szól. 1998-ban több
alkalommal meghívták előadást tartani a debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetemre a számítástechnika iskolai alkalmazása témakörben.

A vezetése
alatt álló iskola 1996-ban sikerrel pályázott a Phare által meghirdetett
pályázati felhíváson, majd 1998-ban a Világbank által a szakmai képzés
korszerűsítésére kiírt („A” komponens) pályázaton, amelyek segítségével a
szakközépiskolai oktatást korszerűsíthetik.

Hasonlóan
sikeresen pályáztak a Soros Alapítvány nyílt társadalomért pályázatán, amellyel
egy komplett számítógépes szaktantermet nyert iskolája.

Munkáját
vezetői többször is elismerték, a legjelentősebb elismerés számára az 1985-ben
kapott Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetés, illetve az 1997-ben odaítélt
Hódmezővásárhely közszolgálatáért érdemérem.

1990-től
1994-ig külső tagja volt a helyi önkormányzat Kulturális, Oktatási és Vallásügyi
Bizottságának, alapító tagja volt a helyi Pedagógiai Szakbizottságnak, az
informatikai bizottságnak és a helyi Igazgatói Kollégiumnak. Jelenleg is tagja a
polgármester tanácsadó testületének, a civil szenátusnak.

Főállású
munkahelyén az iskola irányítása mellett a tanítási órákon a következő
témaköröket oktatta: operációs rendszerek (WIN95-98-NT-2000-XP-Vista, Linux); MS
Office programok, utility programok; hálózatok. A hálózatok keretében Novell
Netware, Novell Intranetware, Windows NT-2000, Linux alapismeretek, internet
alapismeretek (böngészők, E-mail, telnet, ftp, news, stb.). A vezetői munkája
során a felsoroltakon kívül aktívan használja az MS Office XP-t (különösen a
Word, Excel, Outlook, Powerpoint programokat), valamint régebben a Novell
GroupWise programot. A villamosipari műszaki tanár ismereteit jól hasznosítja a
hardware ismeretek tanításánál, az iskolai hálózat tervezésénél, bővítésénél,
üzemeltetésénél (routerek, switch-ek, repeaterek, konverterek, stb.). Vannak
ismeretei a hardware szereléséhez, javításához, fejlesztéséhez is (alaplapok,
kártyák, stb. beüzemelése).

Az Oktatási
Minisztérium Helyettes Államtitkára 1998.-ban az „Emberi erőforrások
fejlesztése” Világbanki Program „A” komponensében az Elektronika
Tananyagfejlesztő Csoport országos vezetésével bízta meg. A program 1998.
szeptemberétől 2001. december 31.-ig tartott, azonban még most is kap
feladatokat különféle utómunkálatok elvégzésére. Ez a megbízás lehetővé tette
számára, hogy országos szinten irányíthassam az elektronikai szakmákban a
korszerű tantervek, komplett tananyagok kidolgozását.

Iskolája
mindig is fontosnak tartotta a korszerű ismeretek oktatását, ezért 1998-ban ECDL
vizsgaközpontot hoztak létre, amely a pedagógus továbbképzésekhez szükséges
akkreditációval is rendelkezik.

1999-től
működik együtt a Cisco Magyarország céggel, amely hálózati eszközök
forgalmazásával foglalkozik. A Cisco (és más gyártótól származó) hálózati
eszközök installálását, kezelését ú.n. Cisco Akadémiák segítségével oktatják.
Iskolája regionális feladattal megbízott akadémia, Délkelet-Magyarország
területén nemcsak oktatást végez, hanem ellátja a helyi oktatóbázisok (7 db.)
szakmai felügyeletét is. A Cisco Magyarország jóvoltából az utóbbi három évben
részt vehetett (Párizsban és Koppenhágában) a Cisco európai konferenciáján.

2007-ben
újabb szép feladatot kapott, egy mezőgazdasági képzéssel foglalkozó iskolát
kellet beintegrálni a Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium
szervezetébe. Az összevonás sikeresen lezajlott, az egyesített intézmény
továbbra is jó eredménnyel működik.

1999.
szeptember 1. óta a Gábor Dénes Főiskola Hódmezővásárhelyi Konzultációs
Központjában is tanít különféle informatikai tárgyakat (Bevezetés a
számítástechnikába, Operációs rendszerek, Nyílt operációs rendszerek (UNIX),
Számítógépes hálózatok, Mikroszámítógépek, Elektrotechnika, Szoftverkiválasztás
és installálás, Számítógépes vírusok, Hálózati szoftverek, Hálózati alkalmazások
(Internet), stb.). A főiskola 1999. szeptemberében kinevezett főiskolai docens
státuszba.

2002.
januárjától a 2F iskola is alkalmazza tanárként a felsőfokú programozóképző
tanfolyamán.

Vizsgaelnöki
feladatokat is ellát érettségi vizsgákon, valamint számítástechnikai jellegű
alap-, közép-, és felsőfokú OKJ-s szakmákban.

2003.
májusában felvették a Szakiskolai Fejlesztési Program szakértői névjegyzékébe.
Ezután 2003. októberétől a program „A” és „B” komponensében az informatika
tantárgy vezető szakértőjének kérték fel. Ezen kívül dolgozik még az informatika
projektben is.

A pályája
során mindig fontosnak tartotta az informatikai kultúra és szaktudás
elterjesztését a városunkban, és szélesebb területen is. Ezen munka során szép
eredményeket értek el, melyet bizonyítanak az informatikai fejlettség
elismertségére vonatkozó adatok, illetve a versenyeredményeik is.

Legjelentősebb publikációi:

Hálózatok, távadatátvitel felhasználói
szemmel (tankönyv) APC Stúdió, 1997.

A
technika tanítása c. folyóirat 1989. 3. szám,

Csongrád
Megyei Számítástechnikai Híradó 85/1., 87/3. szám.

Ötlet
c. folyóirat 1985. november 28-i szám,

Csongrád
Megyei Művelődésügyi Szemle 1980/81.

Megszakítás