Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Álláspályázat a HTKT Kapcsolat Központ főigazgatói álláshely betöltésére

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ

főigazgatói

álláshely betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, a 2023. július 1-től 2023. december 31-ig terjedő időtartamra szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád-Csanád vármegye, 6800 Hódmezővásárhely, Serháztér utca 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű, törvényes és gazdaságos működtetése az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátására vonatkozó jogszabályok és fenntartói döntések figyelembevételével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • legalább öt év, felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés vagy szakképzés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szociálpedagógus diploma
 • vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • vezetői program
 • végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és az abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2023. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Nagyné dr. Tari Ibolya részére a nagynet@hodmezovasarhely.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 30.

Megszakítás