Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Álláspályázat Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde Szaktanácsadó munkakör betöltésére

Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde
Szaktanácsadó
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődék (3 tagintézmény) munkájának
koordinációja, a minőségi feladatellátás biztosítása a vonatkozó törvényi előírások és
szakmai ajánlások figyelembevételével. A bölcsődékben nyújtott alap- és egyéb
szolgáltatások szervezése, és összehangolása, minőségi szakmai feladatellátás
biztosításában részvétel a vonatkozó törvényi előírások és szakmai ajánlások
figyelembevételével, segítségnyújtás helyi feladatok szervezésében, konfliktus
helyzetek megoldásában való szaktanácsadás szükség esetén részvétel, csoportos és
egyéni fejlesztő programok szervezése, szakmai programok, tárgyi és személyi
feltételek, munkafolyamatok elemzése és javaslatok megfogalmazása a
bölcsődevezetők és kisgyermeknevelők részére szaktanácsadás, támogatás nyújtása,
szakmai látogatások és képzések szervezése
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Főiskola,
• Főiskola, csecsemő- és kisgyermeknevelő képesítés, vagy a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.
30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész 2.1 pontban előírt végzettség
• Bölcsődei területen szerzett – legalább 3 év – szakmai tapasztalat
• Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)
• Magyar állampolgárság,
• Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Önálló munkavégzés
• Igény a fejlődésre, önképzésre
• Magas szintű kommunikációs és együttműködési készség
• Pontosság, rendszeresség, megbízhatóság
• Team munkára való alkalmasság
• Segítő, támogató attitűd
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz,
• Motivációs levél,
• Bölcsődék minőségi munkájának fejlesztésére vonatkozó szakmai
elképzelések bemutatása
• Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (speciális igazolás –
GYERMEKVÉDELEM 2019 – a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés a)-c)
pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt nem áll.)
• A pályázó hozzájáruló nyilatkozata: személyes adatainak, a pályázattal
összefüggő adatainak kezeléséhez, továbbításához, pályázati anyagának
sokszorosításához, harmadik személlyel történő közléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2023. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Totorán Csilla munkaügyi ügyintéző részére a
munkaugy@bolcsodevasarhely.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 12.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ik7f0uace3

Megszakítás