Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Álláspályázat Művelődési Központ Igazgató álláshely betöltésére

A Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletelőírásainak megfelelően,

pályázatot hirdet

Művelődési Központ igazgató

ÁLLÁSHELY BETÖLTÉSÉRE.

Munkakör időtartama: 2023.01.01.-2025.12.31.

A megbízás Mt. 45.§ (5) bekezdése alapján 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A jogviszony időtartama: 3 év határozott idő

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bessenyei Ferenc Művelődési Központ

6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 7.

A beosztáshoz tartozó, lényeges feladatok

A Művelődési Központ igazgatója a jogszabályokban, a helyi közművelődési rendeletben, az intézmény Alapító Okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint felelős az intézményegység szakszerű és törvényszerű működtetéséért, a közművelődési alapszolgáltatások biztosításáért. Továbbá az igazgató feladata a művelődő közösségek létrejöttének segítése, működésük támogatása, a település nagyrendezvényeinek és a művelődési központ programjainak tervezése, szervezése és lebonyolítása. Kapcsolattartás a település civil szervezeteivel, az önszerveződő csoportokkal.

Javadalmazás

A létrejövő munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) hatálya alá tartozik, így a bérezés és személyi juttatások megállapítására a felek közötti megállapodás alapján kerül sor.

Pályázati feltételek:

 1. Elvárt végzettség:
  1. felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség,
  2. végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlat,
  3. a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret
 2. büntetlen előélet
 3. magyar állampolgár
 4. cselekvőképesség

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 1. vezetői tapasztalat
 2. végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység, amelynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, továbbá projektben való részvétel igazolásával
 3. irodai, számítástechnikai, informatikai alkalmazások, ismeretek ügyviteli alkalmazása (Microsoft Office)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, nyilatkozatok:

 1. pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 2. végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát, nyelvvizsgát tanúsító okiratok hiteles másolata,
 3. szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok, az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata (pl. kinevezési okirat vagy megbízási szerződés másolata)
 4. szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet igazoló dokumentumok
 5. az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
 6. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány – vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás a büntetlen előélet igazolására, továbbá arra, hogy nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 7. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 8. a pályázó nyilatkozatát, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez;
 9. nyilatkozata arról, hogy vezetői megbízása esetén összeférhetetlensége nem áll fenn:
 10. nyilatkozat, hogy hozzátartozójával irányítási, ellenőrzési, elszámolási kapcsolatba nem kerül,
 11. nyilatkozat, hogy a munkáltatóval azonos, vagy hasonló tevékenységet végző, a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban nem vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag

A beosztás betölthető időpontja: a beosztás legkorábban 2023. január 01. napjától tölthető be.

Pályázat benyújtási határideje: 2022. december 03.

A pályázatok benyújtásának módja:

1). A pályázatokat postai úton Dr. Miklós Péter a Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ főigazgatójának címezve (6801 Hódmezővásárhely, Pf. 2) kell megküldeni. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Kérjük a borítékon feltüntetni a „Művelődési Központ igazgató munkakör pályázat” megnevezést és a 370/2022-2 ügyiratszámot.

2.) Elektronikus úton a titkarsag@tjm.hu e-mail címre küldve.

Kérjük tárgyként feltüntetni a munkakör megnevezését: „Művelődési Központ igazgató” (370/2022-2.).

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok elbírálását a kiíró – munkáltatói jogkör gyakorlója – végzi.

A pályázat kiírója fenntartja annak jogát, hogy a pályázati kiírást visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa, indokolás nélkül.

A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel és a határidőn belül benyújtásra került.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidő lejártát követő 30 nap.

A pályázati felhívás közzétételének helye:

– Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ honlapja: http://www.tornyaimuzeum.hu

– Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város honlapja; www.hodmezovasarhely.hu A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.tornyaimuzeum.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás