Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Általános adatvédelmi tájékoztató

A személyes adatok védelméhez való jog alkotmányos alapjog. Az eljárás során a személyes adatok védelme tárgyában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az irányadó.

Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Kiemelt védelemben részesülnek a különleges adatok. Ilyen adat a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, továbbá az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

 

Személyes adat kezelésére csak az alábbi esetekben van lehetőség:

 • ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli

A fenti esetekben is személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A hozzájárulás megadása nemcsak kifejezetten (szóban vagy írásban) történhet, hanem ráutaló magatartással is. Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

Az önkormányzat a fentiek alapján önkéntes hozzájárulás vagy jogszabályi felhatalmazás alapján számos adatot kezel. Fontos azonban, hogy ezeket az adatokat csak a meghatározott célra használhatja fel.

 

A személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

Az adatvédelmi törvény számos jogot határoz meg az érintett személy jogai védelme érdekében:

 • tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről
 • érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről
 • az érintett az adatvédelmi biztoshoz vagy bírósághoz fordulhat, ha véleménye szerint adatait vagy azzal kapcsolatos jogait jogsérelem érte;
 • az adat helyesbítését kérheti;
 • bármikor kérheti az adatainak törlését, melyet a hatóság csak a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhat meg.

Az adatkezelő kártérítési felelősséggel tartozik az érintett adatainak jogellenes kezelésével; vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárért.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az eljárás alatt a hatóságnak ki kell zárnia annak a lehetőségét, hogy ezen adatok nyilvánosságra kerüljenek vagy illetéktelen személyek tudomására jussanak. A hatóság csak abban az esetben továbbíthat adatokat más szervhez, ha erre külön törvény feljogosítja vagy az érintett beleegyezett.

Megszakítás