Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Településfejlesztési stratégia

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 40 millió forintból, 100 %-os támogatási intenzitással Európai Uniós támogatásból készítette el a „Hódmezővásárhely MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése” című, DAOP-5.1.1/B-13-2013-0002 projekt keretében az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési Koncepció című dokumentumokat a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium közreműködésével.

ELKÉSZÜLT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 40 millió forintból, 100 %-os támogatási intenzitással Európai Uniós támogatásból készítette el a „Hódmezővásárhely MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése” című, DAOP-5.1.1/B-13-2013-0002 projekt keretében az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési Koncepció című dokumentumokat a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium közreműködésével.

 

A 2014-2020-as programozási időszak stratégiai alapdokumentumaként definiált Európa 2020 Stratégia célul tűzte ki az intelligens, fenntartható és befogadó Európa megvalósítását. Az EU 2020 Stratégia sikeres megvalósításában a városoknak kiemelkedő szerep jut. A jövőbeni kohéziós politika ösztönözni kívánja az integrált várospolitika alkalmazását, amely a fenntartható városfejlesztés megvalósításán keresztül erősíti a városok kohéziós politikában betöltött szerepét.

Alapelvként fogalmazódik meg, hogy a fenntartható városfejlődés érdekében olyan integrált stratégiára van szükség, melyek célul tűzik ki a várostérségeket érintő gazdasági, környezeti és társadalmi jellemzőkkel összefüggő problémák kezelését.

A fentiek figyelembe vételével került kiírásra a Dél-Alföldi Operatív Program keretében a „Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” című, DAOP-5.1.1/B-13 jelű pályázat, melyre Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata benyújtotta pályázatát és 100%-os támogatással, 40 millió forint összköltséggel támogatásra méltónak ítéltetett.

Ezen projekt keretében, a korábban már elkészült „Hódmezővásárhely Integrált Városfejlesztési Stratégia – mely dokumentumnak része az Anti-szegregációs Terv – a 2007-2013-as programozási időszakra” felülvizsgálatra kerül Integrált Településfejlesztési Stratégia néven, továbbá a Településfejlesztési Koncepciója is felülvizsgálata is megtörtént.

A stratégia és koncepció elkészüléséhez a szaktervezők tudása, a Központi Statisztikai Hivatal adatai, illetve 800 fős kérdőíves lekérdezés jelentette az alapot. Ezen adatok alapján elkészített megalapozó dokumentumokat a gazdasági -, a civil-, a humán- és szociális szféra képviselőivel, továbbá a szomszédos települések polgármestereivel, gazdasági szakemberekkel, a város vezetőivel, a települési képviselőkkel munkacsoport üléseken, fórumokon, személyes megbeszéléseken tárgyaltuk, szakhatóságok elé bocsátottuk, melyek során megszületett a két stratégiai dokumentum.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia itt tekinthető meg:  

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Anti-szegregációs Programja 2008-2013

 

Jelen Anti-szegregációs program elsősorban területi dimenzióban – az IVS-ben azonosított 7 városrész (Belváros – Hódtó, Kertváros – Kishomok, Tabán, Tarján, Csúcs – Béketelep, Susán, Újváros) szerint -, a szegregációs folyamatok szempontjából vizsgálja az esélyegyenlőségi problémák meglétét Hódmezővásárhely megyei jogú város közigazgatási határán belül, melyet az IVS-ben azonosított városrészek teljesen lefednek. Az alábbi térkép a városrészeket ábrázolja a külterületekkel együtt.

A település-fejlesztésben kiemelt szerepű az egyenlő esélyű hozzáférés, valamint az esélyegyenlőség biztosítása horizontális uniós elvek érvényesítése, elsősorban az alacsony státuszú lakosok – azaz a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező és 8 osztálynál magasabb iskolai végzettséggel nem rendelkező aktív korú lakosok – tekintetében.

Az esélyegyenlőségről, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény a következő elemeket hangsúlyozza:

1.§ „Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a Magyar Köztársaság területén tartózkodó természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni.”

2.§ „Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározott rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.”

Az önkormányzat megbízásából a Nyilas Judit és Társai tanácsadó cég 2007. szeptember és december között elkészítette Esélyegyenlőség Hódmezővásárhelyen címmel a település átfogó esélyegyenlőségi helyzetelemzését, mely egyebek között kiterjed a foglalkoztatás, az oktatás-nevelés, a szociálpolitika, az egészségügy, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, a szolgáltatásokhoz és az infrastruktúrához való egyenlő esélyű hozzáférés területekre.

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatának fő célja a társadalmi kohézió növelésével a város regionális versenyképességének erősítése. Jelen Anti-szegregációs program szervesen illeszkedik a meglévő települési és közoktatási esélyegyenlőségi programokhoz.

Hódmezővásárhely MJV Anti-szegregációs programja a „Városrehabilitáció 2007-2013-ban” című városrehabilitációs kézikönyv 2.2. fejezete és 2. melléklete, valamint a 2008.01.22-én az NFÜ honlapján közzétett „Útmutató az Integrált Városfejlesztési Stratégia helyzetelemzésének elkészítéséhez szükséges adatokról” dokumentumokban megfogalmazott adatszolgáltatási követelmények és módszertan alapján készült, figyelembe véve az NFÜ honlapján azóta megjelent Közleményeket, valamint az SZMM által akkreditált anti-szegregációs szakértők útmutatásait.

Az IVS-hez készített átfogó helyzetelemzés nyomán kialakított városrehabilitációs beavatkozási tervek kiemelten kezelik, hogy Hódmezővásárhely minden városrészében és szegregációmentesség érvényesüljön. diszkriminációmentesség

A város Anti-szegregációs tervének fő célja 2007-13 között:

  • a meglévő szegregátumok felszámolásának megkezdése, kiterjedésük számottevő csökkentése, hosszabb távon a szegregátumok teljes felszámolása;
  • újabb szegregátumok kialakulásának megakadályozása a szegregációs veszélynek kitett, erősen leromlott területeken szociális városrehabilitációval és prevenciós, ESZA-típusú intézkedésekkel.

1.1. Az IVS-ben megfogalmazott városrehabilitációs akcióterületek

A funkcióbővítő városrehabilitáció akcióterülete 2007-13 között: a Belváros. Az itt megvalósítani tervezett Tornyai János Projekt részletes leírása az IVS 9. fejezetének 9.1.1-5. alpontjai alatt található.

Szociális városrehabilitáció akcióterületei 2007-13 között: a Szabadság tér, Csúcs városrészben (lásd IVS 9.2. alpontjánál).

Jelen Anti-szegregációs program 3 fő részből áll:

  •     Anti-szegregációs helyzetelemezés
  •     Anti szegregációs program
  •     Anti szegregációs beavatkozási terv 2007-13 között (Táblázat)

A SZMM által akkreditált szakértők által ellenjegyzett és a közgyűlés által elfogadott IVS-t, ezen belül az Anti-szegregációs programot Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata kétévente felülvizsgálja.

Anti-szegregációs Program 2008-2013
Megszakítás