Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Bio-és megújuló energia előállítás és hasznosítás összefüggései hódmezővásárhely térségében

Az energiaellátás és az energiabiztonság kérdése napjaink legmeghatározóbb kérdései közé tartozik. A társadalmi és a gazdasági fejlődés, az emberi életminőség és biztonság időről időre folytonosan növekvő – nem lineáris, hanem annál nagyobb növekedési trend szerint változó – energiaigény növekedést jelent. E trenddel párosul, hogy a készletenergiára épülő hagyományos energiaellátás egyre nagyobb feszültségeket gerjeszt mind gazdasági-, társadalmi (politikai)-, természeti- és humán környezeti vonatkozásban. E feszültségek ma világméretekben meghatározóak, uralják az Európai Unió egészét, tagországait, régiókat, megyéket, kistérségeket.

E problémakörbe szervesen illeszkedik, attól elválaszthatatlan Hódmezővásárhely város és térkörnyezetének törekvése saját helyzetének meghatározására, stratégiájának kialakítására. A fejlesztési stratégia előzetes felvázolásakor is már markánsan kirajzolódik, hogy Hódmezővásárhely és térségének energiastratégiáját rendszerszerű megközelítésben, komplex módon, többoldalúan és többszintűen kell elemezni. E megközelítési mód már önmagában is mutatja, hogy amennyire kiélezett feszültségeket lehet kimutatni az energia előállítás, szolgáltatás és hasznosítás területén, olyannyira átfogó, komplex és pozitív többlethatásokat lehet kialakítani a gazdasági–, társadalmi–, természeti– és humán környezetben.

Az említett pozitív többlethatások új energiastruktúra kialakítását feltételezik. Ez gyakorlati vonatkozásban a bio- és megújuló energiák előállítása, szolgáltatása és hasznosítása felé irányítja a figyelmünket.

Biológiai- és megújuló energiák, önmagában is új, eddig nem ismert energiaféleségeket jelentenek. Ezzel egyidejűleg feltételezik a hagyományos – primer – energiahordozókkal – kölcsönös feltételezettségen alapuló – rendszerszerű kapcsolat kialakítását és működtetését.

Az új struktúra többlethatását tehát a biológiai- és megújuló energiák primer energiahordozókkal megvalósuló rendszerszerű kapcsolata jelenti.

Ezen túlmenően a biológiai és megújuló energiák olyan rendszerkapcsolatait kell kialakítani, melyek a lehető legnagyobb mértékben saját energiával történő működést – primer energiahordozóktól való függetlenséget biztosítanak.

Mindezekkel együtt a rendszer sajátosságát kell, hogy jelentse az egyes rész-rendszerek olyan összeillesztése, melyben az egyik az in-put-ja kapcsolódik a másik out-put-jához, illetve a másik részrendszer out-put-ja a kapcsolódó részrendszer in-put-ját jelenti. Mindezek együtt azt is jelentik, hogy csak a legbiztosabb piaci kimenet adja meg az egész rendszer out-put-ját, profit-biztonságát.

Hódmezővásárhely városa a várost övező mintegy 100 ezer hektárnyi mezőgazdasági térben kell, hogy kialakítsa a bio- és megújuló energiák – többleteket eredményező – új struktúráját. A városnak az infrastruktúra, tervezés, fejlesztés, szaktanácsadás, marketing, oktatás területén kell – az eddigi értékeket is figyelembevevő – új rendszert kialakítani. A várost körülölelő mezőgazdasági térben kell az alapanyag termelést, a logisztikai fejlesztést, a technológiai fejlesztést, a bio- és megújuló energiát előállító új projekteket előállítani.

A fejlesztési stratégia adja meg azt az irányvonalat és szemléletet, melyet Hódmezővásárhely és térkörnyezetére alkalmazva, a megújuló és bio-energetikai sajátosságokat figyelembe véve olyan többleteket lehet elérni, melyek a városban és térkörnyezetében élők életminőségét növelik. A kapcsolati lehetőségeket hazai és nemzetközi szinten tágítják, a fejlődés ütemét gyorsítják, a versenyelőnyt megtartják, illetve fokozzák.

A fejlesztési stratégia érvényesítéséhez áttekintettük Hódmezővásárhely város és közvetlen térkörnyezetének sajátosságait, külön figyelemmel a növényi és állati biomasszára. Elemeztük a szerves anyagok bioreaktorokban történő elgázosításának összefüggéseit, felvázoltuk a folyékony biohajtóanyagok – jelenlegi technológiai szinten megvalósítható – előállításának és hasznosításának rendszerét, kitérve a biodízel és a bioethanol sajátosságaira. Fontosnak tartottuk a szilárd biomassza hőhasznosításának elemzését, a technológiai megoldások számbavételét.

A megújuló energiaforrások teljeskörű elemzéséhez a geotermikus energia, a napenergia és a szélenergia analizálása és szintetizálása is hozzátartozik. A felsorolt területek elemzése, jellemzőinek, összefüggéseinek, gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek a meghatározása lehetőséget biztosított összegző megállapítások, iránymutató gyakorlat-orientált meghatározások kialakítására, valamint a fejlődést megalapozó új- és újszerű gondolatok és kombinációk rögzítésére.

Letölthető koncepcó
Megszakítás