Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Egyéb bérleményekre vonatkozó szerződéskötés

Illetékes ügyintéző:

Ügyintéző Telefonszám E-mail cím
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta (62) 530-187 bodnar.greta@hodmezovasarhely.hu
dr. Huszár Adrienn (62) 530-187 huszar.adrienn@hodmezovasarhely.hu

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Lakosságszolgálati Iroda, Lakás- és Helyiséggazdálkodási, Városgondnoksági Csoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Ügyfélszolgálat 15-ös ablak

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 – 17:00
Kedd 8:00 – 16:00
Szerda 8:00 – 12:00
Csütörtök 8:00 – 16:00
Péntek 8:00 – 12:00

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadása pályázat útján történik. A szerződést a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállaló pályázóval köti meg az önkormányzat.

A helyiségbérleti szerződését a pályázatban foglalt tevékenységre kell megkötni, és egyidejűleg a bérlő 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot köteles fizetni. A beérkezett kérelmet az iroda a polgármester elé terjeszti. Itt megszületik a döntés, majd elkészítik a szerződéstervezetet. Ezután időpontot egyeztet az iroda az ügyféllel, majd a megbeszélt időpontban megtörténik a szerződés aláírása.

A helyiség rendeltetésszerű átadásáért a bérbeadó szavatol, kivéve, ha a felek úgy állapodnak meg, hogy a helyiséget a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá. Ebben az esetben a helyiségre fordított szükséges és igazolt költségek a bérleti díjba beszámíthatóak.

A helyiségben

 • a szerződésben megjelölt tevékenységtől eltérő tevékenység folytatásához, 
 • átalakítási és egyéb munkák végzéséhez 

a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges, melyet mindkét esetben a tervezett változást megelőző legalább 30 nappal kell kérnie a bérlőnek írásban.

A bérlő a helyiség bérleti jogát – írásbeli szerződés alapján – más, jogi vagy nem jogi személyre – átruházhatja, ha a helyiség részére feleslegessé vált és a tulajdonos Önkormányzat a felajánlást nem fogadta el. A feleslegessé vált bérleményt először a tulajdonosnak kell felajánlani.

Amennyiben a tulajdonos a felajánlott helyiségre nem tart igényt, más természetes vagy jogi személy részére a bérleti jog átadható, azonban ebben az esetben a kikötött ellenérték (ÁFA nélkül számított) 50 %-ának megfelelő összeg az Önkormányzatot illeti meg.

A bérlő a helyiség bérleti jogát elcserélheti másik helyiség bérleti jogára. Ha a cserét követően a cserével érintett önkormányzati helyiségben (helyiségekben) nem a cserét megelőző tevékenységet kívánja az új bérlő folytatni, a tevékenység gyakorlásának megkezdése előtt legalább 15 nappal bérbe adói hozzájárulást kell írásban kérnie. Amennyiben a bérlő az Önkormányzat hozzájárulása nélkül folytat új tevékenységet, annak tudomásra jutásától számított 15 napon belül az Önkormányzat jogosult a szerződést felmondani.

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet?

A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (15. ablak) kell benyújtani írásban.

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

A kérelem benyújtása díj- és illetékmentes.

Az ügyintézés határidejéről:

Az ügyintézés határideje a kérelem benyújtásának határidejétől számított 30 nap.

A jogorvoslati lehetőségekről:

Nincs jogorvoslati lehetőség.

Az alkalmazott jogszabályokról:

 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
 • a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.évi LXXVIII. Törvény 
 • A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

A hatóság köteles gondoskodni a tudomására jutott személyes adatok, törvény által védett adatok és a hivatásbeli titkok megőrzéséről. Az eljárás alatt a hatóságnak ki kell zárnia annak a lehetőségét, hogy ezen adatok nyilvánosságra kerüljenek vagy illetéktelen személyek tudomására jussanak. A hatóság csak abban az esetben továbbíthat adatokat más szervhez, ha erre külön törvény feljogosítja vagy az érintett beleegyezett.

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfél jogai a hatóság előtt:

 • kezdeményezheti eljárás megindítását, illetve kérelmét visszavonhatja; 
 • eljárhat törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján; 
 • hiányosan benyújtott kérelem esetén az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, ekkor az ügyfél az előírt határidő alatt pótolhatja a kérelem hiányait; 
 • részt vehet a tanú és a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson; ezekről az ügyfelet értesíteni kell; 
 • az eljárás során észrevételeket tehet; 
 • az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet, illetve megtagadhatja a nyilatkozattételt; 
 • betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet, kérhet; 
 • a hatóság, szükség esetén, köteles tolmácsot, illetve jeltolmácsot alkalmazni; 
 • jogorvoslattal élhet a hatóság meghatározott határozatai ellen.

Az ügyfél kötelezettségei a hatóság előtt:

 • hivatalból indult, vagy hivatalból folytatott eljárásban a hatóság idézésére köteles megjelenni; 
 • a hatóság felhívására köteles meghatározott okiratok, más iratok bemutatására; 
 • az eljárás során számára a hatóság által előírt cselekményeket teljesítenie kell, ha nem így tesz, akkor a törvényben meghatározott esetekben eljárási bírság szabható ki az ügyféllel szemben. 
 • az eljáró hatóság folyamatosan tájékoztatja az ügyfelet jogairól és kötelezettségeiről.
Megszakítás