Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Fecskelakás pályázat 2024 (II. ütem)

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. meghirdeti

FECSKELAKÁS CÉLJÁRA

 a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanait

CímKomfortfokozatSzobák számaAlapterület (m2)Jogcím jellegeminimum lakás előtakarékosság összege Ft/hóMegtekinthető
Csengettyű köz 2. 2. em. 6.összkomfortos356Fecskelakás- felújított66 7002024.05.27.       
9:00-9:40;        
2024.05.28.     
14:30-15:10
Csengettyű köz 2. 3. em. 9.összkomfortos356Fecskelakás- felújított66 7002024.05.27.       
9:00-9:40;      
2024.05.28. 
14:30-15:10
Csengettyű köz 2. 6. em. 17.összkomfortos248Fecskelakás- felújított66 7002024.05.27.       
9:00-9:40;         
2024.05.28.     
14:30-15:10
Csengettyű köz 2. 7. em. 19.összkomfortos362Fecskelakás- felújított66 7002024.05.27.       
9:00-9:40;        
2024.05.28.     
14:30-15:10
Csengettyű köz 10. 8. em. 22.összkomfortos356Fecskelakás- felújított66 7002024.05.27.       
9:50-10:15;        
2024.05.28.     
15:20-15:40

A fecskelakások megtekintésére később meghirdetett időpontban biztosítunk lehetőséget!
(kapcsolattartó telefonszám: +3630 8713412)

A részletes pályázati kiírás megtalálható a www.hvszzrt.hu és a www.hodmezovasarhely.hu weboldalakon.

A pályázókat a pályázati eljárást követően írásban értesítjük!

Bővebb felvilágosítás és Pályázati adatlap a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt., Kossuth tér 1. 13/A. szám alatti ügyfélszolgálatán kérhető vagy letölthető az alábbi URL címről: https://www.hvszzrt.hu/letoltheto_nyomtatvanyok-46

A pályázat benyújtásának határideje és helye: 2024.05.31. 12:00 óra, a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt., Kossuth tér 1. 13/A. szám alatti ügyfélszolgálatán.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a határidő leteltét követően beérkező pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek, illetve hiánypótlásra a határidő leteltét követően nincs lehetőség.

 A pályázatok nyertesével a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: használatba adó) a lakásra 5 év időtartamra köt használati szerződést a 39/2020. (VI.27.) önkormányzati rendelet 50/A-50/C §-ában foglaltak alapján. A használati szerződés aláírásának feltétele, hogy a nyertes pályázók az adott ingatlanra vonatkozó óvadék, továbbá a lakás használatából eredő közüzemi, valamint közös költségek megfizetését vállalják.

Óvadék: legkésőbb a használati szerződés létrejöttekor a használó által fizetendő mindenkori bruttó minimálbér 25%-nak megfelelő lakás előtakarékossági díj összegének kétszerese (2024-ben 133 400 Ft). A használtba adó az óvadék összegét a használati szerződés hatálya alatt elkülönítetten kezeli.

A pályázat feltételei a 39/2020. (VI.27.) önkormányzati rendelet alapján

„IX/A. Fejezet

A fiatal házasok és élettársak részére a fecskelakási hasznosításra kijelölt lakóegység használatba adására vonatkozó speciális rendelkezések

50/A. § -50/C. §

Fiatal házasok és élettársak (továbbiakban: pár) részére írható ki pályázat a Szociális és Egészségügyi Bizottság által kijelölt lakásokra. Érvényesen együtt pályázhatnak.

Pályázhat, aki(nek):

 1. a) a 35. életévet nem töltötte be,
 2. b) igazoltan házas, vagy élettársi kapcsolatban él,
 3. c) közvetlenül a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy éve hódmezővásárhelyi lakóhellyel, vagy legalább 3 év hódmezővásárhelyi tartózkodási hellyel rendelkezik és ténylegesen életvitelszerűen Hódmezővásárhelyen lakik, vagy munkaviszonnyal rendelkezik,
 4. d) határozatlan, vagy minimum egy éves határozott idejű munkaviszonnyal, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik,
 5. e) és a vele együttköltöző házastársnak vagy élettársnak az egy főre eső havi nettó jövedelme a minimálbér 50%-át eléri,
 6. f) a pályázó és a vele együttköltöző házastárs vagy élettárs vállalja lakáscélú előtakarékosság megfizetését, melynek minimális összege havonta a mindenkori bruttó minimálbér 25%-nak megfelelő összeg,
 7. g) és a vele együttköltöző személyek az ország területén önálló beköltözhető lakásingatlannal, önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal, illetve azon haszonélvezeti joggal nem rendelkeznek,
 8. h) és a vele együttköltöző személyek az ország területén önkormányzati tulajdonú lakás vonatkozásában nem rendelkeznek bérleti jogviszonnyal, illetve önkormányzati lakásban nem bérlőtárs, és nem jogcím nélküli használó,
 9. i) hódmezővásárhelyi önkormányzati bérlakásra vonatkozó szerződése nem a bérbeadó általi felmondással szűnt meg, illetve önkormányzati bérlakásból végrehajtás útján nem került kiköltöztetésre,
 10. j) közvetlenül a pályázat benyújtását megelőző 2 évben valótlan adatot nem közölt a bérbeadó felé,
 11. k) az Önkormányzat és a bérbeadó, illetve a közüzemi szolgáltatók felé nem áll fenn tartozása, díjhátraléka, behajthatatlan lejárt tartozással nem rendelkezik, és
 12. l) vállalja nyertes pályázat esetén az f) pontban meghatározott lakás előtakarékossági díj két havi összegének megfelelő óvadék, továbbá a lakás használatából eredő közüzemi, valamint közös költségek megfizetését.
 • A felsorolt a), a c) és d) pontban foglalt pályázati feltételnek elegendő az egyik pályázó fél részéről teljesülnie.
 • Több lakás egyidejű pályáztatása esetén a pályázó a pályáztatott lakások sorrendiségének megjelölésével nyújthatja be pályázatát. A pályázaton a pályázó egy lakás használati jogát nyerheti el.
 • A pályázat értékelési szempontjait, a pontrendszert továbbá a csatolandó iratok listáját jelen felhívás melléklete tartalmazza.
 • A pályázat nyertese az a pár, aki a 39/2020. (VI.27.) önkormányzati rendelet melléklet 1. pontja szerinti sorolási szempontok alapján a legmagasabb pontszámot kapta a megpályázott lakások – pályázók által megjelölt – sorrendjének figyelembevételével. Az együttköltözők számára figyelemmel, a bérbeadó jogosult a megpályázott lakások pályázók által meghatározott sorrendjétől eltérő sorrendben szerződést ajánlani.
 • A kérelmezők a pályázati feltételeknek az elbíráláskor, valamint az eredményhirdetéskor is meg kell feleljenek. Az életkorra vonatkozóan az igénybejelentés benyújtásának időpontja az irányadó.
 • A pályázat érvénytelen, ha
 1. a) nem az arra rendszeresített nyomtatványon adják be,
 2. b) hiányos és ezért elbírálásra alkalmatlan.
 • A pályázatokat a benyújtási határidő lejártától számított harminc napon belül a HVSZ Zrt. előzetes véleményezését követően a Lakásügyi Tanácsadó Testület bírálja el. Döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet a Közgyűlés bírálja el a soron következő testületi ülésen.
 • A lakóegységbe a pár a gyermekén kívül senkit nem fogadhat be.
 • Amennyiben a használó házassága, vagy élettársi kapcsolata megszűnik, úgy a lakásra való jogosultsága is megszűnik. A használati jogviszony megszűnését követő 30 napon belül a pár és a vele együttköltözők kötelesek a lakást elhagyni és átadáskori állapotban visszaadni.
 • A használó köteles három havonta a bérbeadó felé igazolni a lakáscélú előtakarékosság havi szintű teljesítését.
 • Amennyiben igazolási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy három hónapot meghaladó elmaradása van az előtakarékosságban, úgy a bérbeadó 30 napos határidővel a szerződést felmondhatja. Felmondás esetén a használati szerződés piaci alapú bérleti szerződéssé válik, mely alapján az óvadék összege a felmondás és az ingatlan kiürítésének vagy annak végrehajtásának idejére felszámított bérleti díjba beszámítható. Az elmaradt előtakarékosság idejére a bérbeadó a vállalt előtakarékosság összegével megegyező bérleti díjra jogosult.
 • A használat időtartama 5 év, a használati jogviszony meghosszabbítására nincs lehetőség. A használati jogviszony megszűnését követően a használók és az együttköltözők elhelyezéséről saját maguk kötelesek gondoskodni.

Melléklet

Az igényléshez bemutatandó, csatolandó szükséges iratok, igazolások:

 1. Az igénylővel, pályázóval (továbbiakban: kérelmezővel) együttköltöző kiskorú születési anyakönyvi kivonata, vagy annak másolata.
 2. Házasságban, élettársi kapcsolatban élő kérelmezők esetén a házassági anyakönyvi kivonat, illetve a közjegyzői névaláírás hitelesítéssel ellátott, magánokiratba foglalt élettársi nyilatkozat, vagy azok másolata.
 3. A kérelmezők és a vele együttköltöző személy(ek) személyi igazolványának másolta.
 4. A lakhely, illetve tartózkodási hely igazolására lakcímkártya, vagy a kérelmező lakcímét igazoló, hatóság által kiállított „másolat a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról” megnevezésű igazolás.
 5. A kérelmezőkre és az együttköltözőre vonatkozó, ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 70/A. § alapján az ingatlanügyi hatóság által kiállított, 60 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány arról, hogy Magyarországon rendelkezik/nek-e ingatlantulajdonnal,
 6. Amennyiben a kérelmező(k) és/vagy a vele együttköltöző személy tartós beteg, vagy mozgáskorlátozott személy, azt ezt igazoló szakorvosi igazolás, annak másolata, vagy magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata.
 7. Iskolai végzettséget igazoló okiratok (érettségi bizonyítvány, főiskolai, egyetemi oklevél, diploma) másolata.
 8. Ha a pályázati eljárás a pályázók számára eredménytelenül végződött, a következő pályázati eljárás során a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a korábbi pályázat során becsatolt iratok, igazolások adatai változatlan tartalommal fennállnak-e.
 9. A kérelmező személy(ek) állami gondozottság, illetve állami neveltség tényéről szóló igazolása.
 10. A kérelmezővel együtt költöző, a tankötelezettséget meghatározó mindenkor hatályos jogszabály alapján tankötelezett gyermekek esetén iskolalátogatási igazolás.
 11. A kérelmező(k) munkaviszonyáról szóló igazolás azzal, hogy külföldi munkáltatói igazolás esetén annak hiteles fordítását is csatolni kell. A kérelmező(k) jövedelemigazolása, jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetén az ellátást folyósító szerv igazolása.
 12. Azon pályázó(k) esetében, aki(k) már rendelkezik/nek Magyarországon bejegyzett pénzügyi intézet által igazolt lakáscélú előtakarékossággal, az erről szóló igazolást.

A kérelmező által benyújtott, 1.-12. alpont szerinti iratok, nyilatkozatok – a pályázó előzetes hozzájáruló nyilatkozata alapján – a kérelem, pályázat benyújtását követő 4 hónapig használhatóak fel.

Megszakítás