Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Fizetési halasztás és részletfizetési kérelem – Magánszemélyek részére

Fizetési halasztás és részletfizetés kérelmezésének fogadása és elbírálása – magánszemélyek részére

 

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Dógi Klaudia(62) 530-156dogi.klaudia@hodmezovasarhely.hu

 

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közgazdasági Iroda, Adócsoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Adócsoport 14-es ablak

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő8:00 – 17:00
Kedd8:00 – 16:00
Szerda8:00 – 12:00
Csütörtök8:00 – 16:00
Péntek8:00 – 12:00

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

Fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit. Magánszemély esetében a fizetési könnyítés a fentiek figyelmen kívül hagyásával is engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

 

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó esetében a fizetési könnyítés a fentiek figyelmen kívül hagyásával is engedélyezhető, ha a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló hitelszerződés, kölcsönszerződés vagy pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló kötelezettségei törlesztőrészleteinek megemelkedése vagy az ezzel érintett hitelszerződés felmondása aránytalanul súlyos megterhelést jelent, továbbá az adósságrendezési eljárás során. A vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb 200 000 forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb 6 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a fenti feltételek vizsgálata nélkül.

 

Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

 

Nem engedélyezhető fizetési könnyítés a beszedett helyi adóra.

 

Fizetési könnyítés iránti kérelem benyújtása, illetve a kérelem teljesítése esetén a következő pótlékokat kell felszámítani:

 • a kérelem benyújtása esetén késedelmi pótlékot a kérelmet elbíráló határozat jogerőre emelkedéséig, ha azonban a fizetési könnyítést engedélyezik, csak az elsőfokú határozat keltének napjáig,
 • a kérelem teljesítése esetén a fizetési könnyítés időtartamára az elsőfokú határozat keltének napjától a kérelem benyújtásának napján érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékben.

A pótlékok kiszabása kivételes méltánylást érdemlő esetben mellőzhető. Az adóhatóság a fizetési halasztást, részletfizetést engedélyező határozatában a kedvezményt feltételhez kötheti.

 

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet?

A kérelmet a polgármesteri hivatal adócsoportjához kell benyújtani írásban, illetve az erre szolgáló ügyintézési felületen.

 

A kérelemhez szükséges mellékletek

A kérelemnek nincs kötelező melléklete, de az a fent letölthető nyomtatványon is benyújtható, illetve az adóhatóság a tényállástisztázási kötelezettsége során annak kitöltését is kérheti.

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

A kérelem benyújtása illetékmentes. A fellebbezés alapilletéke a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft és legfeljebb 500.000 Ft, amit az önkormányzati adóhatóságnál rendszeresített illetékbeszedési számla javára, a Polgármesteri Hivatal házipénztárába történő befizetésselvagy banki átutalással kell a fellebbezés benyújtásával egyidőben teljesíteni.

 

Az ügyintézés határidejéről:

Az ügyintézés határideje a kérelem benyújtásától számított 30 nap.

 

A jogorvoslati lehetőségekről:

A kérelmet elutasító határozat ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a határozat átvételét követő 15 napon belül kell benyújtani a határozatot kibocsátó adóhatósághoz.

Az ügyintéző a fellebbezés nyomán visszavonhatja, illetve módosíthatja a határozatot.. A fellebbezés saját hatáskörben történő módosítás, visszavonás hiánya esetén a Kormányhivatalhoz kerül.

Az alkalmazott jogszabályokról:

 

Fizetési halasztásra és részletfizetésre vonatkozóan:

 • 2003. évi XCII. törvény 133. §
 • illetékkel kapcsolatban az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény 33. § (2) 23. pont. §.

 

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról: 

Az eljáró hatóság köteles gondoskodni a megismert személyes adatok védelméről, titkosságuk megőrzéséről. Az adóhatóság kötelessége, hogy ezek az adatok ne juthassanak illetéktelen személyek tudomására. Azonban feladatai ellátása érdekében, jogosult megismerni és kezelni törvényben meghatározott adatokat, amelyeket csak akkor továbbíthat más szervnek, ha ezt számára törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárul.

A törvény értelmében ha adótitoknak minősülő adatokat illetően az adóhatóság valamely alkalmazottja, vagy bármely, az eljárásba bevont szakértő megsérti a titoktartási kötelezettségét akkor, ha a megismert adótitkot vagy más titkot alapos ok nélkül illetéktelen személy részére hozzáférhetővé teszi, felhasználja vagy közzéteszi.

Az adótitkot az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 53-55. §-ai szabályozzák.

 

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

 

Az ügyfél jogai a hatóság előtt:

 • kezdeményezheti eljárás megindítását, illetve kérelmét visszavonhatja;
 • eljárhat törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján;
 • hiányosan benyújtott kérelem esetén az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, ekkor az ügyfél az előírt határidő alatt pótolhatja a kérelem hiányait;
 • részt vehet a tanú és a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson; ezekről az ügyfelet értesíteni kell;
 • az eljárás során észrevételeket tehet;
 • az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet, illetve megtagadhatja a nyilatkozattételt;
 • betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet, kérhet;
 • a hatóság, szükség esetén, köteles tolmácsot, illetve jeltolmácsot alkalmazni;
 • jogorvoslattal élhet a hatóság meghatározott határozatai ellen.

 

Az ügyfél kötelezettségei a hatóság előtt:

 • hivatalból indult, vagy hivatalból folytatott eljárásban a hatóság idézésére köteles megjelenni;
 • a hatóság felhívására köteles meghatározott okiratok, más iratok bemutatására;
 • az eljárás során számára a hatóság által előírt cselekményeket teljesítenie kell, ha nem így tesz, akkor a törvényben meghatározott esetekben eljárási bírság szabható ki az ügyféllel szemben.
 • Az eljáró hatóság folyamatosan tájékoztatja az ügyfelet jogairól és kötelezettségeiről.
Megszakítás