Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Fizetési halasztás és részletfizetési kérelem

Fizetési halasztás és részletfizetés kérelmezésének fogadása és elbírálása

 

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Dógi Klaudia (magánszemélyek és egyéni vállalkozók fizetési könnyítés kérelme)(62) 530-156dogi.klaudia@hodmezovasarhely.hu
dr. Kis-Molnár Krisztina (gazdasági társaságok fizetési könnyítés kéreleme)(62) 530-100/249kmolnar.krisztina@hodmezovasarhely.hu

 

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közgazdasági Iroda, Adócsoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Földszint 14-es iroda.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő8:00 – 17:00
Kedd8:00 – 16:00
Szerda8:00 – 12:00
Csütörtök8:00 – 16:00
Péntek8:00 – 12:00

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

Az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető.

Fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit. Magánszemély esetében a fizetési könnyítés a fentiek figyelmen kívül hagyásával is engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó esetében a fizetési könnyítés a fentiek figyelmen kívül hagyásával is engedélyezhető, ha a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló hitelszerződés, kölcsönszerződés vagy pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló kötelezettségei törlesztőrészleteinek megemelkedése vagy az ezzel érintett hitelszerződés felmondása aránytalanul súlyos megterhelést jelent, továbbá az adósságrendezési eljárás során.

 

A természetes személy adózó – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is – kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb 500 000 forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a fenti feltételek vizsgálata nélkül.

 

Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

 

Nem engedélyezhető fizetési könnyítés a beszedett helyi adóra.

Fizetési könnyítés iránti kérelem benyújtása, illetve a kérelem teljesítése esetén a következő pótlékokat kell felszámítani:

  • a kérelem benyújtása esetén késedelmi pótlékot a kérelmet elbíráló határozat jogerőre emelkedéséig, ha azonban a fizetési könnyítést engedélyezik, csak az elsőfokú határozat keltének napjáig,
  • a kérelem teljesítése esetén a fizetési könnyítés időtartamára az elsőfokú határozat keltének napjától a kérelem benyújtásának napján érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékben.

 

A pótlékok kiszabása kivételes méltánylást érdemlő esetben mellőzhető. Az adóhatóság a fizetési halasztást, részletfizetést engedélyező határozatában a kedvezményt feltételhez kötheti.

 

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet?

A kérelmet a polgármesteri hivatal adócsoportjához kell benyújtani. Magánszemély személyesen, postán vagy elektronikusan az e-önkormányzat portálon keresztül nyújthatja be a kérelmét. Egyéni vállalkozó és gazdasági társaság az e‑önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas) vagy e-papíron keresztül elektronikusan nyújthatja be a kérelmét. A kérelemhez minden esetben csatolni kell az abban kért igazolásokat. (Magánszemélynél pl. jövedelem igazolás, gazdasági társaságnál mérleg, eredménykimutatás, főkönyvi kivonat stb.)

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

Magánszemély, egyéni vállalkozó esetén illetékmentes. A gazdálkodó szervezetnek 10.000,- forint illetéket kell fizetnie, amelyet az önkormányzati adóhatóságnál rendszeresített 10400559-00032629-00000002 számú illetékbeszedési számla javára, melyet banki átutalással kell teljesítenie.

 

Az ügyintézés határidejéről:
Az ügyintézés határideje a kérelem benyújtásától számított 30 nap.

 

Az alkalmazott jogszabályokról:
Fizetési halasztásra és részletfizetésre vonatkozóan:

  • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
  • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
  • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
Megszakítás