Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Fizetési halasztás és részletfizetési kérelem

Fizetési halasztás és részletfizetés kérelmezésének fogadása és elbírálása

Illetékes ügyintéző:

Ügyintéző Telefonszám E-mail cím
Dógi Klaudia (magánszemélyek és egyéni vállalkozók fizetési könnyítés kérelme) (62) 530-156 dogi.klaudia@hodmezovasarhely.hu
Zsifkovitsné dr. Tutkovics Éva (gazdasági társaságok fizetési könnyítés kéreleme) (62) 530-197 tutkovics.eva@hodmezovasarhely.hu

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közgazdasági Iroda, Adócsoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Földszint 14-es iroda.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 – 17:00
Kedd 8:00 – 16:00
Szerda 8:00 – 12:00
Csütörtök 8:00 – 16:00
Péntek 8:00 – 12:00

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány neve PDF
Fizetési halasztás és részletfizetési kérelem magánszemélyek részére  

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

Az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető.

Fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit. Magánszemély esetében a fizetési könnyítés a fentiek figyelmen kívül hagyásával is engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó esetében a fizetési könnyítés a fentiek figyelmen kívül hagyásával is engedélyezhető, ha a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló hitelszerződés, kölcsönszerződés vagy pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló kötelezettségei törlesztőrészleteinek megemelkedése vagy az ezzel érintett hitelszerződés felmondása aránytalanul súlyos megterhelést jelent, továbbá az adósságrendezési eljárás során.

A természetes személy adózó – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is – kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb 500 000 forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a fenti feltételek vizsgálata nélkül.

Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

 

Nem engedélyezhető fizetési könnyítés a beszedett helyi adóra.

Fizetési könnyítés iránti kérelem benyújtása, illetve a kérelem teljesítése esetén a következő pótlékokat kell felszámítani:

  • a kérelem benyújtása esetén késedelmi pótlékot a kérelmet elbíráló határozat jogerőre emelkedéséig, ha azonban a fizetési könnyítést engedélyezik, csak az elsőfokú határozat keltének napjáig,
  • a kérelem teljesítése esetén a fizetési könnyítés időtartamára az elsőfokú határozat keltének napjától a kérelem benyújtásának napján érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékben.

A pótlékok kiszabása kivételes méltánylást érdemlő esetben mellőzhető. Az adóhatóság a fizetési halasztást, részletfizetést engedélyező határozatában a kedvezményt feltételhez kötheti.

 

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet?

A kérelmet a polgármesteri hivatal adócsoportjához kell benyújtani. Magánszemély személyesen, postán vagy elektronikusan az e-önkormányzat portálon keresztül nyújthatja be a kérelmét. Egyéni vállalkozó és gazdasági társaság az e‑önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas) vagy e-papíron keresztül elektronikusan nyújthatja be a kérelmét. A kérelemhez minden esetben csatolni kell az abban kért igazolásokat. (Magánszemélynél pl. jövedelem igazolás, gazdasági társaságnál mérleg, eredménykimutatás, főkönyvi kivonat stb.)

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

Magánszemély, egyéni vállalkozó esetén illetékmentes. A gazdálkodó szervezetnek 10.000,- forint illetéket kell fizetnie, amelyet az önkormányzati adóhatóságnál rendszeresített 10400559-00032629-00000002 számú illetékbeszedési számla javára, melyet banki átutalással kell teljesítenie.

Az ügyintézés határidejéről:
Az ügyintézés határideje a kérelem benyújtásától számított 30 nap.

 

Az alkalmazott jogszabályokról:
Fizetési halasztásra és részletfizetésre vonatkozóan:

  • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
  • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
  • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
Megszakítás