Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Gazdaságfejlesztési stratégia

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a írja elő azt, hogy minden képviselő-testületnek az új ciklus kezdetével elfogadni köteles az adott ciklusra vonatkozó gazdasági programját.

Hódmezővásárhely Gazdasági Program 2014 – 2019


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a írja elő azt, hogy minden képviselő-testületnek az új ciklus kezdetével elfogadni köteles az adott ciklusra vonatkozó gazdasági programját.


A gazdasági program célja „meghatározni mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. a gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban – tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.”

A Gazdasági Program 2014-2019 ide kattintva tekinthető meg.


Hódmezővásárhely Gazdaságfejlesztési Stratégiai Programjának felülvizsgálata – 2011.

Hódmezővásárhely hosszú távú gazdaságfejlesztési lehetőségeit és törekvéseit az 564/2005.(09.15.) Kgy.h. sz. alatt elfogadott „Gazdaságfejlesztési Stratégiai Program” tartalmazza.

Az önkormányzati törvény 91.§ (7) bekezdése rendelkezik arról, hogy „a gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő gazdasági program az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. Az elkészített stratégiai program 2005-2013. évek közötti időtávra határoz meg feladatokat, ezért a törvény értelmében szükséges lesz annak legalább a ciklusidő végéig történő kiegészítése, módosítása.

A törvény értelmében tehát Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Gazdaságfejlesztési Stratégiai Programját felül kell vizsgálni, és a megváltozott feltételek szerint kiegészíteni vagy módosítani. A törvény előírásától függetlenül is az elmúlt időszak világgazdasági változásai illetve a hazai társadalmi-gazdasági változások mindenképpen szükségessé teszik a Gazdaságfejlesztési program áttekintését, és az ennek alapján meghatározott aktualizálását.

A stratégiai program készítésével párhuzamosan folyt 2005-ben a Gazdasági Konzultáció, amelyen a hazai vállalkozások és vállalkozók mondták el véleményüket. Az időzítés azért is fontos volt, ugyanis a város gazdasági programja a vállalkozásokat helyezte a középpontba, és a munka- és érték alapú, növekedésorientált helyi gazdasági növekedést helyezte központba. Ezt a típusú gazdaságpolitikai gondolkodásmód, öt évvel később az Új Széchenyi Terv vitairatában töltött testet, amely Magyarország számára hosszú távra meghatározza a kitörési pontokat és a lehetoségeket.

A gazdasági program 2005. szeptemberi elfogadást követően számos – elsősorban külső hatásként érvényesülő – gazdaságpolitikai változás következett be, azonban a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városa által elfogadott „Gazdaságfejlesztési stratégiai Program” célkitűzései és prioritásai ugyanúgy ma is időtállóak, és az elmúlt évek városfejlesztési intézkedései, a megvalósuló beruházások is ezen út mentén indultak el és valósultak meg – nemcsak helyi, de hazai és nemzetközi jelentoségű fejlesztési lépésekként és kezdeményezésekként.

Hódmezővásárhely Gazdasági Programjának elfogadása után számos változás történt, amelyek hatással vannak a gazdasági program felülvizsgálatát érintve:

 • Meghirdetésre került 2007-2013 közötti Nemzeti Fejlesztési Terv, (Új Magyarország Fejlesztési Terv), valamint az Operatív Programok akciótervei meghatározták a legfontosabb támogatási területeket. Ennek keretében elkészült a Dél-alföldi régió Operatív programja is.
 • Elfogadásra került az Országos Területfejlesztési Koncepció, valamint az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció.
 • 2008. bekövetkezett világgazdasági válság nemcsak Magyarországon de a tágabb környezetben is átrendezte a prioritásokat.
 • 2006-2010 között elmaradt a gazdaságpolitikai fordulat, az állam nem biztosította a vállalkozók számára a kedvező gazdasági és üzleti környezet megteremtését, ezáltal nem járult hozzá a versenyképesség fokozásához.

A növekedéspárti gazdaságpolitika helyett továbbra is az újraelosztó gazdaságpolitika érvényesült.

 • 2010. júniusában a nemzeti ügyek kormányának megalakulásával azonban a növekedés, egyensúly és foglalkoztatás kerül a gazdaságpolitika előterébe – melynek középpontjába ismét a vállalkozások kerültek.
 • 2010. júliusában társadalmi vitára bocsájtotta a kormány az Új Széchenyi Tervet, mely 2011. január 14-én indult el.
 • AZ Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a fő kitörési pontokat és programokat, melynek segítségével a vállalkozások üzleti környezetének javításával forrásokat biztosít a magyar gazdaság talpra állításához, megújulásához és felemelkedéséhez.
 • Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város gazdaságfejlesztési prioritásai erős szinergiát mutatnak az Új Széchenyi Terv kitörési pontjaival, valamint prioritásaival.
 • 2005-2010. között számos beruházás indult el és valósult meg Hódmezővásárhelyen
 • 2005 – 2010 között számos stratégiai dokumentum készült el, melyek nemcsak rövid távra, de közép és hosszú távra is meghatározzák a legfontosabb fejlesztési irányokat. A legfontosabb – és a gazdasági stratégiai programhoz is kapcsolódó programok az alábbiak:
  • Településrendezési terv
  • Szakképzési fejlesztési terv
  • Közoktatási szakmai koncepció
  • Kórház szakmai koncepció
  • Energetikai stratégia 2007-2020
  • Bio- és megújuló energia előállítás és hasznosítás összefüggései Hódmezővásárhely térségében
  • Esélyegyenlőségi terv
  • Sportkoncepció
  • Városfejlesztési terv
  • Műemlékvédelmi koncepció
  • Hulladékgazdálkodási terv
  • Informatikai koncepció
  • Integrált városfejlesztési stratégia
 • A stratégiák szinergiában állnak a Gazdaságfejlesztési Stratégiai program prioritásaival és célkitűzéseivel, mind a városfejlesztési, mind pedig a kistérségi fejlesztési programokkal.
 • Hódmezővásárhely szempontjából legfontosabb beruházások és fejlesztések az alábbiak:
  • Északi elkerülő út
  • „Tram Train” projekt
  • Tornyai János Kulturális Város rehabilitációs Program
   • Minden nap Kultúra program
   • Tornyai János Múzeum felújítása, bővítése
   • Alföldi Galéria látogatóbarát és interaktív kialakítása
   • Görögkeleti templom kialakítása
   • Dr Rapcsák András utca közterületeinek rendezése
   • Hódudvarház építése
   • AGÓRA program
  • Hód-SPA élményfürdő komplex fejlesztése Hódmezővásárhelyen
  • Best Western Ginkgo SAS szálló beruházás (4 csillagos szállodaépítés) 90 szobás szálloda
  • Emlékpont látogatóbarát fejlesztése
 • A városfejlesztés tekintetében (elsősorban a Lipcsei Charta) kiemelt szerepet kap a kulturális gazdaságfejlesztés, valamint a városok fenntarthatóságának kérdésköre. Olaszországból elindult „Slow Citta” – slow city – mozgalom keretében Magyarországon először Hódmezővásárhely csatlakozott, ahol mind a helyi kultúra, mind a helyi egészségtudatosság, a helyi gazdaság és a helyi társadalmi értékek kerülnek középpontba. Ez nemzetközi szinten is példaértékű és előremutató kezdeményezés.
 • A megújuló energiaforrások szerepe megnövekszik és egyre jelentősebbé válik a zöldgazdaság fejlesztésének igénye.
 • Felerősödött a helyi gazdaság szerepe – különösen az élelmiszeripar területén, és egyre jelentősebb szerepet kapnak a helyi és térségi gazdaságfejlesztési törekvések, kezdeményezések, valamint az egészségipar fejlesztése – ahol Hódmezővásárhely tradíciókkal rendelkezik, valamint a tudás-iparágak, az innováció és a kreatív iparágak eloretörése. A város a kreatív és kulturális iparágakra épített kreatív városfejlesztési modell megvalósításába kezdett az elmúlt év második felében, amely választ adhat az új kihívásokra.
 • Egyre fontosabb szerepet kapnak a hosszú távú (2020-ig szóló) ágazati fejlesztési programok és stratégiák – amelyek kapcsolódásait meg kell teremteni a város hosszú távú fejlesztési programjának elemeivel. Ilyen stratégiai programok EU2020 program, Nemzeti Cselekvési Terv, Megújuló Cselekvési Terv, Új Széchenyi Terv, Versenyképességi Program, Növekedés és Stabilitás program, Innovációs stratégia, Beruházási stratégia, Egészségipari és Turizmusfejlesztési program.
 • Szükséges a Gazdaságfejlesztési Stratégiai Program felülvizsgálatánál, hogy a prioritások és a célkitűzések 2020-ig szóljanak, illeszkedve ezzel egyrészt a térség és a régió 2014-2020 közötti uniós fejlesztési prioritásaihoz, valamint az országos, hosszú távú (2020-ig tartó) fejlesztési stratégiákhoz.

Így a város gazdasági fejlesztési elképzelése egyaránt kapcsolódik, a gazdasági prioritásokhoz, gazdaságstratégiához, valamint a fejlesztéspolitikához.

2011. február 01.

gazdaságfejlesztési stratégia program felülvizsgálata
gazdaságfejlesztési stratégia
bemutató (Power Point)


Segédprogramok:

Acrobat Reader (pdf megjelenítő): letöltés
Power Point (ppt/pps megjelenítő): letöltés

Megszakítás