Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Gyermekvállalást ösztönző ingatlanszerzési támogatás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. június 13. napján tartott rendes ülésén fogadta el Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott gyermekvállalást ösztönző ingatlanszerzési támogatásról szóló rendeletet. A Rendelet visszatérítendő kamatmentes kölcsönként új támogatási formát kíván bevezetni a hódmezővásárhelyi fiatal házaspárok lakáshoz jutásához.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott gyermekvállalást ösztönző ingatlanszerzési támogatás


Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. június 13. napján tartott rendes ülésén fogadta el Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott gyermekvállalást ösztönző ingatlanszerzési támogatásról szóló rendeletet. A Rendelet visszatérítendő kamatmentes kölcsönként új támogatási formát kíván bevezetni a hódmezővásárhelyi fiatal házaspárok lakáshoz jutásához.

Az elfogadott Rendelet értelmében azon Hódmezővásárhelyen állandó lakcímmel rendelkező 35 év alatti házaspárok jogosultak igénybe venni a támogatást, akik a pályázat benyújtásakor 3 kiskorú saját gyermeket saját háztartásukban nevelnek, vagy vállalják, hogy a támogatás folyósítását követő nyolc éven belül három saját gyermeket nevelnek. A támogatás kizárólag a Belváros (határai: Holló u.– Pálffy u.– Teleki u.– Táncsics M. u.– Kálvin tér – Andrássy út – Kaszap u.– Tóalj u.– Hősök tere – Kodály u.– Árvíz u.– Vajda u.– Lázár u.– Damjanich u.) területén található országos, vagy helyi védelem alatt álló épület, illetve 1945. előtt épült polgárház megvásárlásához és hiteles, szakszerű felújításához, valamint lakó-funkcióra történő hasznosításához vehető igénybe. A támogatás igénybevételéhez legalább 50 % önerő biztosítása szükséges. A támogatás maximális összege 10 millió forint. A visszatérítendő támogatás futamideje legfeljebb 25 év. A fiatal házaspárok kérelmére, legfeljebb a futamidő első 5 évére, törlesztési moratórium adható, mely moratórium a kölcsön futamidejébe bele számít, azt nem hosszabbíthatja meg. A támogatást igénybe venni a Közgyűléshez címzett pályázat útján lehet, a kitöltendő pályázati adatlapot és annak kötelező mellékleteit a Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A benyújtott pályázatokról a Közgyűlés dönt. A Rendelet értelmében előnyben kell részesíteni azon pályázókat, akik három saját gyermeknél több gyermek nevelését vállalnak, valamint akik, a pályázat benyújtását megelőzően saját ingatlanvagyonnal nem rendelkeztek.

A pályázathoz (pályázati adatlaphoz) csatolni kell:

  • a házassági anyakönyvi kivonatot,
  • az önerő rendelkezésre állására vonatkozó igazolást (hitelígérvény, saját forrás esetén hitelesített bankszámlakivonat),
  • a pályázatban szereplő ingatlan adásvételére vonatkozó előszerződést vagy szerződést,
  • a pályázatban szereplő ingatlan 30 napnál nem régebbi záradékú tulajdoni lap másolatát,
  • a munkáltató által kiállított jövedelemigazolást (a munkaviszonynak legalább 2 éve folyamatosan fenn kell állnia).

A támogatás összegét és a támogatás visszafizetésének futamidejét a Közgyűlés határozza meg, akként, hogy a futamidő alatt a támogatás havi törlesztő részlete nem lehet magasabb a támogatott házaspár pályázat benyújtásakor igazolható havi összjövedelmének 30%-ánál. A támogatott fiatal házaspároknak Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a folyósított támogatás erejéig első zálogjogi ranghelyen zálogjogot kell biztosítaniuk, vagy a megvásárolt, vagy a Közgyűlés által fedezetként elfogadott egyéb ingatlanon.

Ha a támogatottak a futamidő alatt a támogatás visszafizetésével 6 hónapot meghaladó késedelembe estek az Önkormányzat jogosult a támogatási szerződést felmondani és a folyósított támogatási összeget a jegybanki alapkamattal növelve egy összegben követelni, továbbá ennek eredménytelensége esetén a zálogjogát érvényesíteni.

A Rendelet alapján, ha valamely házaspár a maximális 10 millió forintot a maximális futamidőre, azaz 25 évre kívánja igénybe venni akkor kettőjüknek összesen havi 111.110,- Ft jövedelemmel kell rendelkezniük. Ez a jelenlegi hitelezési gyakorlatot tekintve rendkívül kedvező feltételnek mondható.

A pályázatot postai úton (6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1.), vagy személyesen lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjánál (6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1., emelet 23. szoba).

Pályázati Adatlap gyermekvállalást ösztönző ingatlanszerzési támogatáshoz

Megszakítás