Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hagyatéki ügyintézés

Tájékoztatás a hagyatéki ügyintézésről.

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Héjja Nóra(62) 530-195hejja.nora@hodmezovasarhely.hu
kereskedelem@hodmezovasarhely.hu 

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Lakosságszolgálati Iroda, Hatósági csoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Fsz. 25.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő8:00 – 17:00
Kedd8:00 – 16:00
Szerda8:00 – 12:00
Csütörtök8:00 – 16:00
Péntek8:00 – 12:00

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány nevePDF
01. Tájékoztató – hagyaték 
02. Meghatalmazás közigazgatási ügyben 
03. Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről 
04. ELÜGY felhasználói útmutató
05. ELÜGY űrlapkitöltéshez segítség
06. Dokumentum hitelesítés
I – Hagyatéki nyomtatvány
II – Nyilatkozat nemleges
III – Tájékoztatás nyomtatvány kitöltéséhez
IV. Póthagyaték kérelem
V. Póthagyaték pótlapok

 Tájékoztatás hagyatéki eljárással kapcsolatos ügyintézéshez

Tisztelt Ügyfelünk, fogadja őszinte részvétünket hozzátartozójának elvesztése miatt!

A hagyatéki eljárás célja, hogy a hatályos öröklési jogszabályok alapján a hagyatéki eljárásban hozott döntéssel közhitelűen igazolja a hagyatéki vagyonban bekövetkezett jogutódlást, illetve tulajdonosváltozást, valamint az örökléssel kapcsolatban megteremtse az igények érvényesítését.

A hagyatéki leltár felvétele során bizonyítási eljárás lefolytatásának, illetve öröklési jogvita eldöntésének helye nincs. A hivatalunk eljárása a hagyaték átadásához szükséges adatfelvételre, illetve a tényállás tisztázására vonatkozik.

Az örökhagyó lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének feladata a hagyatéki eljárás előkészítése a közjegyzői eljáráshoz. A jegyző az eljárása keretében a hagyatékot felleltározza és nyilatkoztatja a hozzátartozókat, illetve az örökség várományosait, továbbá számba veszi a hagyatékot terhelő jogokat.

Más szerv, vagy intézmény által hivatalból megküldött halottvizsgálati bizonyítvány alapján indul az eljárás, de a halálesetet az is bejelentheti – a halál tényének igazolásával – akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik.

A hagyaték leltározását a jegyző által megbízott előadó (hagyatéki ügyintéző) végzi, az elhunyt hozzátartozója által kitöltött nyilatkozat alapján. A kitöltendő nyilatkozat honlapunkról letölthető, de minden esetben postai úton is megküldésre kerül. NEMLEGES NYILATKOZATOT abban az esetben is el kell készíteni, amennyiben az elhunyt ingó és ingatlan vagyonnal nem rendelkezett.

Felhívjuk figyelmét, hogy az eljárást a hozzátartozó nyilatkozata alapján folytatjuk le!

Kérjük, amennyiben kéri az eljárás lefolytatását, akkor a HAGYATÉKI NYOMTATVÁNYT, amennyiben nem kéri az eljárás lefolytatását, akkor a NEMLEGES NYILATKOZATOT juttassa vissza kitöltve, mindkét esetben a szükséges mellékletekkel együtt!

Az eljárás menete:

 • hagyatéki eljárás hivatalból indul a halottvizsgálati bizonyítvány beérkezésével, de indulhat kérelemre is (póthagyaték).
 • A halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt hozzátartozót az ügyintéző értesíti az eljárás megindulásáról, és ezzel egyidejűleg tájékoztatja az ezzel kapcsolatos teendőiről.
 • A hagyatékkal kapcsolatos nyilatkozatot, illetve a leltár felvételéhez szükséges adatokat elsősorban a kiértesített hozzátartozónak kell szolgáltatnia, de bármelyik öröklésben érdekelt nyilatkozatot tehet. Nyilatkozatot annak a hozzátartozónak célszerű tennie, aki a legtöbb adattal, ténnyel rendelkezik a többi öröklésre jogosultakról és a hagyatéki vagyonról.
 • A tényállás tisztázása és a szükséges adatok beszerzése (tulajdoni lap, ingatlan értékelés stb.) után kerül sor a leltár felvételére, ezt követően a teljes iratanyag továbbításra kerül a 15/1991. (XI.26.) IM rendelet szerinti illetékes közjegyzőhöz.
 • A közjegyző intézkedéseket tesz a tárgyalás előkészítésére, majd kitűzi az időpontot – ha az ügy alkalmas a tárgyalásra-, melyről minden öröklésben érdekeltet írásban (tértivevényes levél) értesít.
 • A hagyatéki tárgyalás után -a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését követően van lehetőség a hagyatéki vagyon tulajdonjogi rendezésére.

A hagyatékot leltározni kell, ha az elhaltnak:

 • belföldön fekvő ingatlan (lakás, garázs, föld, kert, telek, stb.) tulajdoni hányada van;
 • belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedése van
 • lajstromozott vagyontárgya van (olyan ingó dolog vagy jog, melynek meglétét közhiteles nyilvántartás igazolja) pl.: engedélyhez kötött gépjármű; lőfegyver; védett műalkotás; egyéb; nem tartoznak ide a bankok, pénzintézetek, biztosítók nyilvántartásai, az azokban fellelhető vagyon kérelemre leltározható.
 • a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket (jelenleg 300.000,-Ft/örökös) meghaladó értékű ingó vagyona.
 • ha az öröklésben érdekeltek között méhmagzat; vagy cselekvőképtelen; vagy korlátozottan cselekvőképes; vagy ismeretlen helyen lévő személy, akinek az öröklési érdeke veszélyeztetve van;
 • ha az örökhagyó halálakor – aktív, hivatását gyakorló- közjegyző, ügyvéd, önálló bírósági végrehajtó, igazságügyi szakértő, gyám vagy gondnok volt
 • vagy az öröklésben érdekelt(ek) indokolt kérelmére.
 • Hagyatéki vagyon hiányában, ha az örökösöknek kizárólag az örökösi minőségük igazolására van szükségük, öröklési bizonyítvány kiállítására kerülhet sor.

Az öröklési bizonyítvány kiállítása olyan helyzetek kezelésére szolgál, amikor leltározandó vagyon

a.) a hagyatékhoz tartozó ingóság értéke jelenleg az örökösönkénti 300.000,- Ft-ot nem éri e

b.) a hagyatéki vagyon értéke nem állapítható meg, vagy nincs hagyatéki vagyon, de az örökös vagy más érdekelt az eljárás lefolytatásához fűződő jogi érdekét valószínűsíti

c.) csak az örökhagyót megillető társadalombiztosítási ellátás (nyugdíj, segély, járadék stb.) a hagyaték tárgya,

d.) amennyiben a hagyaték tárgya kizárólag külföldi ingatlan, vagy olyan külföldön lévő ingóság, melynek átadására vonatkozóan a közjegyzőnek nincs joghatósága.

Hagyatéki eljárás lefolytatásának nincs helye, amennyiben:

 • nincs hagyatéki vagyon – és öröklési bizonyítvány kiállítását sem kérték

A „vagyontárgy” kifejezés szorosan értelmezendő, csupán aktívumról lehet szó, vagyontárgyon nem értelmezendők kötelezettségek, hagyatéki tartozások.

 • az elhunytnak tulajdoni joga nincs, csak özvegyi joga, tartási joga, vagy haszonélvezeti joga van bejegyezve bármely ingatlan tulajdoni lapjára. Ilyen esetben a bejegyzést a haláleset tényének igazolásával, az illetékes földhivatalnál a tulajdonos töröltetheti.
 • az elhunyt önkormányzati lakás főbérlője volt, a lakás kiürítésével, illetve a bérleti jogviszony folytatásával kapcsolatosan a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoportot kell felkeresnie.
 • az elhunyt a haláleset hónapjában esedékes nyugdíját nem vette át, és van vele azonos lakcímen lakó, közös háztartásban élő házastársa, egyenes ági rokona, aki közvetlenül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól – 1820 Budapest – kérheti a járandóság kifizetését.
 • az elhunyt értéktől függetlenül olyan számlával, betéttel, biztosítással rendelkezett melyre haláleseti kedvezményezett került megjelölésre, a megjelölt kedvezményezett az adott pénzintézetnél vagy biztosítónál személyesen eljárhat.
 • az elhunyt csak személyes használati tárgyakkal és ruhaneműkkel rendelkezett.

Póthagyatéki eljárás

 • Póthagyatéki eljárás lefolytatására akkor kerülhet sor, ha már volt hagyatéki eljárás, és annak befejezése után kerül elő olyan vagyontárgy, amely hagyatéki eljárás tárgya még nem volt. A „vagyontárgy” kifejezés szorosan értelmezendő, csupán aktívumról lehet szó. Vagyontárgyon nem értelmezendők kötelezettségek, hagyatéki tartozások. Nincs helye póthagyatéki eljárás lefolytatásának elszámolásra, hitelezői igényre, kötelesrész igényre stb.
 • A póthagyaték, eljárás tekintetében megegyezik az alap hagyatékra vonatkozó eljárással. Azzal a különbséggel: csak kérelemre indul, és ebben az esetben a kezdeményező félnek igazolnia kell a halálozás tényét, a hagyatéki vagyon meglétét, illetve az eljárás lefolytatásához fűződő jogos érdekét valószínűsíteni köteles.
 • A póthagyatéki eljárást a hagyatéki eljárás megindítására jogosultak kérhetik, illetve az eljáráshoz szükséges adatokat a kérelmező kötelezettsége szolgáltatni.

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
 • 29/2010.(XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Illetékesség

Belföldi hagyaték leltározása iránt az elhunyt személy utolsó belföldi lakóhelye, ha pedig belföldön lakóhelye nem volt, vagy nem állapítható meg, a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerinti illetékes jegyző intézkedik.

Szükséges okiratok

 • az örökhagyó halotti anyakönyvi kivonat másolata
 • póthagyaték esetén a korábbi hagyatékátadó végzés másolata
 • amennyiben az örökhagyó halálakor -aktív, hivatását gyakorló- közjegyző, ügyvéd, önálló bírósági végrehajtó, igazságügyi szakértő, gyám vagy gondnok volt az erre vonatkozó igazolás másolata (kamarai tag nyilvántartás, gyámhatósági határozat)
 • a törvényes képviselő adatai, ha kiskorú, gondnokolt, ismeretlen helyen lévő érdekelt van az öröklésre jogosultak között (gyámhatósági határozat);
 • ha méhmagzat érdekelt van, az erre vonatkozó igazolások;
 • hatósági nyilvántartásban szereplő jármű (személygépkocsi, motorkerékpár, motorcsónak, hajó, mezőgazdasági haszongép stb. forgalmi engedély másolata;
 • végintézkedés esetén a végrendelet, öröklési -, ajándékozási szerződés másolata – pénz- és hitelintézettel szemben fennálló követelésre vonatkozó igazolás másolata (számlakivonat, kötvénymásolat, értékpapír másolata, takarékbetétkönyv másolata, szerződés elszámolás másolata stb.)
 • biztosításból eredő követelésből eredő igazolások (kötvény másolat, díjközlő másolat)
 • MVH regisztrációból adódó követelésre vonatkozó igazolások (regisztrációs lap, támogatás igénylésére, vagy odaítélésére vonatkozó dokumentumok stb.)
 • pénztári tagságból eredő követelés igazolása: lakás-takarék, magánnyugdíj, egészség biztosítás stb. (tagi értesítő, egyenlegközlő stb.)
 • gazdasági társaságban, vállalkozásban tagság, érdekeltség (cégkivonat, alapító okirat másolat); Nyilatkozat arra vonatkozóan, szükségesnek ítéli-e hagyatéki ügygondnok bevonását az eljárásba;
 • egyéb nyilvántartásban szereplő vagyontárgy (pl. marhalevél; lőfegyver, műkincs; védett műalkotás stb.) ezek meglétét igazoló dokumentum másolata
 • az örökhagyót még megillető járandóságokra vonatkozó igazolások ((nyugdíjas törzsszám; munkáltatói letéti igazolás; megállapító határozat; levél, stb.)
 • életvitelszerűen külföldön tartózkodó öröklésben érdekelt magyarországi kézbesítés-megbízói meghatalmazása
 • jogi képviselet esetén ügyvédi meghatalmazás
 • hitelezői igény bejelentés és egyéb tartozásokra vonatkozó dokumentumok másolata (temetési számla, hitel- vagy pénzintézeti szerződés vagy kimutatás, elszámolás, nyilatkozat, nyilvántartáson kívüli tulajdonjogi igényt megalapozó irat (pl.adásvételi szerződés), házassági vagyonközösségi igény esetén( pl. házassági anyakönyvi kivonat), egyéb tartozásokra vonatkozó igénybejelentés vagy iratok másolata

A hagyatéki nyilatkozat/póthagyatéki kérelem benyújtható:

– postai úton: HMJV Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

– személyesen: HMJV Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport Fsz. 25. irodában ügyfélfogadási időben

-elektronikusan: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az elektronikus ügyintézés lehetőségét az E-papír szolgáltatás igénybevételével biztosítja, melynek elérhetősége: https://epapir.gov.hu/

Ügyintézés díja:

Az eljárás illetékmentes.

Egyéb fontos tudnivalók:

A hagyatéki leltárt a leltározás befejezését követően a hozzácsatolt végrendelettel és egyéb okiratokkal együtt meg kell küldeni annak a közjegyzőnek, aki a hagyatéki eljárás lefolytatására illetékes. A hagyaték megállapítása és az örökösök részére történő átadása a közjegyző hatásköre.

Ha az örökhagyó után ingatlan, vagy leltározási kötelezettség alá eső vagyontárgy nem maradt, a nyilatkozattétel akkor is kötelező az eljárás lezárása végett.

Illetékes közjegyző, ha a haláleset:

 • páratlan hónapban történt: Dr. Baláti Péter 6800 Hódmezővásárhely,
  Andrássy út 3. I/2. Tel: 62/246-430
 • páros hónapban történt: Dr. Sándor Péter 6800 Hódmezővásárhely,
  Dr. Rapcsák András út 2. I. em. 3. Tel: 62/213-003

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) 3. § (1) Magyarországon az ügyfelet megilleti a jog, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügyét – az e törvényben meghatározott módon – elektronikusan intézze.

Megszakítás