Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Három lelkipásztor fél évszázados szolgálata

Három lelkipásztor tartott közösen aranymisét, ezzel emlékezve meg arról, hogy ötven éve kezdték meg papi hivatásukat.

Dr. Fila Béla atyát 1958. június 15-én
szentelte pappá Kovács Vince püspök. Az atya káplánként néhány évig
Vásárhelyen is tevékenykedett, a Szent István templomban. Hosszú éveken
át volt a Pázmány Péter Tudományegyetem Dogmatika Tanszékének vezetője.
Dr. Fila Béla mélyen vallásos közegben nőtt fel, gyermekkorában
ministránsként már az oltár közelében teljesített szolgálatot. Isten
titka, hogy kiből miért és miként lesz pap – vallja, hozzátéve: őt az
Úr hívta, s ő nem állt ellent.

Tóth Lajos atya Tóalmáson
született, mélyen hívő szülők gyermekeként. Édesapja 1941-ben meghalt,
így nem volt lehetősége a továbbtanulásra. A Győri Püspökség
felhívására jelentkezett az ottani kisszemináriumba, a papi
tanulmányokra előkészítő gimnáziumba, ahol a legszegényebbek anyagi
támogatást kaphattak, de végül a Váci Püspökség irányította piarista
gimnáziumba nyert felvételt. A háború kettétörte a gimnáziumi éveket,
majd a piarista középiskolát államosították. A váci püspök
magángimnáziumot szervezett, ahol Tóth Lajos érettségizhetett és
felvételt nyert a Hittudományi Főiskolára. Tanulmányai itt sem voltak
zökkenőmentesek: édesanyja állása veszélybe került fia iskolája miatt,
ezért tanulmányait megszakította, és gyárban helyezkedett el a
fővárosban, ahol találkozott Pálos Antal jezsuita szerzetessel, akinek
első növendéke lett az illegális noviciátusban. Pappá Vácott, 1958-ban
szentelték egy időben és helyen Fila Béla atyával. Hódmezővásárhelyre
1989-ben került, ma kisegítő lelkészként teljesít szolgálatot. Számos
missziójában, itthon és külföldön egy dolgot tartott fontosnak: a hívek
és az egyház szolgálatát.

Bálint Vilmos atya Vásárhelyen
született, és itt, a Szent István templomban mutatta be első miséjét.
Mélyen vallásos szülők gyermekeként nagy hatással volt rá a jezsuiták
lelkisége és fegyelmezettsége, Szegedre jelentkezett, a papnevelő
intézetbe.

Gimnazista korában megtapasztalhatta, hogy a politikai hatalom az
egyház üldözésébe milyen energiákat vet be, elhatározta: maga is
egyházi szolgálatba lép, és védeni fogja egyházát. A Bethlen Gábor
Gimnáziumban érettségizett, s Németh László is tanította. A Szegedi
Dómban szentelték pappá 1958-ban. A hatvanas évek egyházellenes
politikája ellenére számtalan gyermeket oktatott hittanra, és
emlékezetes időszaka életének, amikor 1992-től az ezredfordulóig a
Kárpátalján teljesített missziós szolgálatot. Most nyugdíjasként, 76
évesen hazatért szülővárosába.

Megszakítás