Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetmény

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere értesíti a lakosságot, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 276/2010. (07.01.) és a 402/2011. (09.22.) Kgy. számú határozatai alapján elkészítette Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosítását.

A közgyűlés 276/2010. (09.22.) Kgy. sz. határozata alapján a módosítások a következők:
– az Öreg-Kishomoktól nyugatra részben már működő vízisport- és szabadidőközpont bővítése egy horgásztelep kialakítása
– az Ipartelepi úttól észak-nyugatra (Sarkalyon), és a 4414 jelű út keleti oldalán kialakítandó, ún. „új-déli gazdasági terület” mezőgazdasági üzemi területté történő átsorolása
– Szikáncs egyéb belterület módosításai: az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által az IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt. Szikáncsi Fióktelepe részére előírt veszélyességi övezet kijelölése, továbbá ennek következményei, azaz a veszélyességi övezettel érintett lakóterület és a Fióktelep megfelelő területfelhasználási átsorolása
– az OTrT tervezési területekre vonatkozó előírásainak vizsgálata és érvényesítése.

A közgyűlés 402/2011. (09.22.) Kgy. sz. határozata alapján a módosítások a következők:
– a Zrínyi utca végén (Paperében), mintegy 0,5 hektár nagyságú telek kertes mezőgazdasági terület helyett „különleges beépítésre nem szánt” (turisztikai, vendéglátási célú hasznosításra) terület-felhasználási besorolás
– Új-Kishomokon, a Szikes dűlőben sportterület céljára kijelölt terület egy részének (2,5 ha nagyságú területből 1,7 ha-t) lakóterület céljára besorolása
– a Népkert utcától keletre, a tervezett központi vegyes terület helyett, lakóterület terület-felhasználási besorolás
– az Ötvenhat mártír utca kinyitásának új nyomvonala  
– a 45 sz. út keleti oldalán a tervezett véderdő átsorolása egészségügyi-szociális, turisztikai erdővé, pihenőpark és lovas-centrum érdekében
– a külterületi építkezések és a szélerőmű-park létesítésének szabályozása.

A tervezett módosítás az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § szerint végzendő. Ennek megfelelően, a 9. § (3) bekezdés alapján megtörtént a közbenső írásos véleményeztetés, a beérkezett észrevételekre és véleményekre adott válasz alapján az egyeztető tárgyalás a 9. § (4) bekezdése szerint. A megküldött tárgyalási jegyzőkönyvre észrevétel nem érkezett.
Mindezek alapján a véleményezési eljárás befejeződött.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6) bekezdésében foglaltak értelmében a véleményezési eljárás befejezése után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk előtt – a (3)-(4) bekezdés alapján beérkezett, de el nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt – legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tenni azzal, hogy az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban írásban észrevételt tehetnek, a Polgármesteri Hivatal (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) földszint 16. számú irodájában.

Megszakítás