Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetmény

A megválasztható önkormányzati
képviselők számának megállapítása, és az egyéni választókerületek
számának,
sorszámának és területi beosztásának meghatározása

H a t á r o z a t

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Városban, egyéni körzetben megválasztható önkormányzati képviselők
száma 10 fő. Kompenzációs listáról kiosztható mandátumok száma 4.

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város területén 10 egyéni választókerület kialakítását teszi
lehetővé jogszabály. A 10 egyéni választókerület számát, sorszámát, és területi
beosztását, ezen belül a szavazóköri beosztást és a szavazókörök címét, a
település 2010. január 1-jei lakosságszáma alapján, jelen határozattól elválaszthatatlan
1. számú melléklete szerint állapítom meg.

Azon
választópolgárok részére, akiknek lakcíme, a lakcím bejelentési jogszabályok
értelmében, csak a település megnevezését tartalmazza, kijelölöm az 1.számú egyéni
választókerület 3. számú, a Bethlen
Gábor Református Gimnáziumban működő szavazókörét, amelynek címe: 6800.
Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2. szám.

Határozatom
ellen a döntés közzétételét követő kettő
(2) napon belül, a Csongrád Megyei Területi Választási Iroda vezetőjéhez (6741.
Szeged, Rákóczi Tér 1.) lehet kifogással fordulni, ha a településen belül, az
egyéni választókerületek úgy nyertek kialakítást, hogy az egyes
választókerületek lakosság száma nem felel meg azon törvényi követelménynek,
amely szerint a lakosság száma megközelítően azonos kell, legyen. Tájékoztatom
az érintetteket, hogy a kifogásra nyitva álló határidő jogvesztő, az a határidő
utolsó napján 16 órakor jár le.

I n d o k o l á s

A
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi
L. törvény (hatálybalépésének napja: 2010. június 14.) (2) és (3) bekezdése
értelmében a választási iroda vezetője, ezen törvény hatálybalépését követő 30
napon belül megállapítja és közzéteszi a megszerezhető mandátumok számát,
megállapítja az egyéni választókerületek sorszámát és területét.

A
választási eljárásról szóló, többször módosított 1997. évi C. törvény 102.
§-ában foglaltak értelemszerű alkalmazása alapján, a helyi választási iroda
vezetője a helyi önkormányzati képviselők, és polgármesterek általános
választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján, meghatározza és a helyben
szokásos módon, közzéteszi a települési önkormányzat képviselő-testülete
megválasztható tagjainak számát, az egyéni választókerületek számát, sorszámát
és területét.

A
2010. évi L. törvény 5. §-a értelmében, a 10 000-nél több lakosú
településen, a képviselők vegyes választási rendszerben – egyéni
választókerületben és kompenzációs listán – jutnak mandátumhoz.

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város lakosságszáma 2010. január 1-én 47 146 fő.

A felhívott joghely értelmében
50 000 lakosig az egyéni választókerületek száma 10, míg a kompenzációs
listás mandátumok száma 4.

A
választókerületek kialakításánál elsődleges a választójog azon alapelve, hogy a
választópolgárok szavazatai egyenlők, ez pedig az 1997. évi C. törvény 9. §-a
értelmében úgy érhető el, ha közel azonos lakosságszámú választókerületek
alakulnak. Ezáltal megvalósul az, az Alkotmány 71. § (1) bekezdésében foglalt
alapelvből következő alkotmányos követelmény, hogy az egyéni
választókerületekben a választásra jogosultak száma, a lehető legkisebb
mértékben térjen el egymástól.

Ezen
követelmények alapján, a határozattól elválaszthatatlan 1. számú mellékletben
részletezett, alábbi választókerületek nyertek kialakítást:

 1. számú, egyéni
  választókerület 3998 szavazópolgár, (10,34 %)
 2. számú, egyéni
  választókerület 3731 szavazópolgár, ( 
  9,65 %)
 3. számú, egyéni
  választókerület 3986 szavazópolgár, (10,31 %)
 4. számú, egyéni
  választókerület 3844 szavazópolgár, ( 
  9,94 %)
 5. számú, egyéni
  választókerület 3816 szavazópolgár, ( 
  9,87 %)
 6. számú, egyéni
  választókerület 4023 szavazópolgár, ( 10,41 %)
 7. számú, egyéni
  választókerület 3775 szavazópolgár, (  
  9,77 %)
 8. számú, egyéni
  választókerület 3903 szavazópolgár, ( 10,1  %)
 9. számú, egyéni
  választókerület 3768 szavazópolgár, ( 
  9,75 %)
 10. számú, egyéni
  választókerület 3810 szavazópolgár. (  9,86  %)
  38 654                        
  100.00

A
legnagyobb és a legkisebb létszámú egyéni választókerület közötti különbség 292
fő, amely a választópolgárok számának 0,755 %-a, tehát nem éri el az eltérés a
választópolgárok 0,8 %-át, egymáshoz viszonyított arányuk pedig a 4 %-ot, (3,76
%).

Fentiekre
tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Határozatomat
a felhívott joghelyek: 1997. évi C. törvény 9., 10. és 102. §§, a 2010. évi L.
törvény 5. és 24. §§ alapján hoztam meg.

A
jogorvoslati lehetőséget az 1997. évi C. törvény 102. § (3) bekezdése alapján
biztosítottam, a határidő jogvesztő voltára vonatkozó tájékoztatást a törvény
4. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak alapján adtam meg.

Jelen határozat és melléklete, a
helyben szokásos módon: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal hirdető tábláján, valamint az Önkormányzat honlapján, ../www.hodmezovasarhely.hu került
közzétételre, meghozatalának napján.

Hódmezővásárhely, 2010. július 10.

Dr. Korsós Ágnes
Címzetes főjegyző
Helyi Választási Iroda Vezető

A határozatot pdf formátumban itt tekintheti meg.

Melléklet: Körzetleíró állomány

Megszakítás