Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetmény bírósági ülnökök jelöléséről

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

– Hódmezővásárhely Járásbíróságra 18 fő (melyből 4 fő pedagógus)

– Szegedi Törvényszék 3 fő,

– Szegedi Törvényszék fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró tanácsaiba 2 fő,

– Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 4 fő

bírósági ülnököt választ meg.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 216. § (1) bekezdése alapján az ülnökök megbízatása 4 évre szól.

 

Jelöltet állíthat:

– a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező nagykorú magyar állampolgár

– a bíróság illetékességi területén működő társadalmi szervezet – kivéve pártok-

– valamint a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzat, jelölésre bármelyik képviselő javaslatot tehet.

 

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdekképviseleti szervei jelölik.

 

Jelölt lehet az a személy, aki az alábbi konjuktív feltételeknek megfelel:

– magyar állampolgár,

– büntetlen előéletű,

– aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt,

– nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,

– és aki 30. évét betöltötte, de 70. életévét még nem érte el.

 

A Bjt. 220. § (1) bekezdés d) pontja értelmében az ülnök megbízatása megszűnik 70. életévének betöltésével, ezért a 70. életév betöltését követően már nem választható meg az ülnöknek jelölt személy.

A jelöléshez csatolni kell a jelelő, valamint az azt elfogadó nyilatkozatot. Az elfogadó nyilatkozat a jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint az aláírását tartalmazza.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Ülnöknek csak az választható meg, aki hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét, valamint azt, hogy nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt. A hatósági bizonyítvány igénylésekor a formanyomtatványon külön jelölni szükséges, hogy az igazolásnak tartalmaznia kell arra vonatkozó adatot is, hogy a kérelmező közügyektől eltiltás hatálya alatt áll-e. Az erkölcsi bizonyítvány igényléséhez szükséges űrlap megvásárolható a postahivatalokban. Az ülnökjelölt lakcímére visszaérkezett erkölcsi bizonyítványt csatolni kell az ülnökké jelölés elfogadásáról kitöltött nyilatkozathoz!

Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató, valamint a bírósági ülnökké jelölő és a bírósági ülnökké jelölést elfogadó nyilatkozat beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Em. 23. alatt található Jogi Irodájánál, illetőleg letölthető a https://www.hodmezovasarhely.hu/www.hodmezovasarhely.hu honlapról. Ülnökválasztással kapcsolatos bővebb információ a 62/530-100/204-es telefonszámon kérhető.

A jelölést és az azt elfogadó nyilatkozatot, valamint az erkölcsi bizonyítványt együttesen 2015. március 27-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Jogi Irodájához (Em. 23.), illetve munkaidő után a Polgármesteri Hivatal Portaszolgálatához.

Hódmezővásárhely, 2014. február 24.

Dr. Korsós Ágnes sk.
címzetes főjegyző


Kapcsolódó dokumentumok:

Bírósági ülnökké jelölés

A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei

Nyilatkozat a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról

Megszakítás