Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjének közleménye

A Promenad24 hírportálon 2022. február 17-én cikk jelent meg „Korsós Ágnes: Márki-Zayék törvénysértő módon döntöttek a választási bizottság tagjairól” címmel. A cikkben foglalt állításokkal kapcsolatosan, úgy is mint a Csongrád-Csanád 04. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (OEVI) vezetője az alábbiakról kívánom tájékoztatni a közvéleményt.

A Csongrád-Csanád 04. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) tagjainak megválasztására vonatkozó  előterjesztést az OEVI Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) szerinti formai és tartalmi elemekkel készítette el. Az előterjesztést a Közgyűlés tagjai számára 2022. február 9-én küldtük meg. Az SZMSZ 29. § (1) bekezdése szerint a Közgyűlés, illetve a bizottságok ülésére előterjesztést csak írásban lehet tenni, amelynek tartalmi és formai követelményeit a 3. melléklet tartalmazza. Az SZMSZ 3. mellékletének 2.4. pontja szerint az előterjesztés előlapját kézjegyével látja el: a készítő, az előterjesztés tárgya szerinti csoportvezető és irodavezető, az aljegyző, a jegyző és a polgármester, valamint pénzügyi tárgyú előterjesztés esetén a Közgazdasági Iroda vezetője.

Az előterjesztés az SZMSZ idézett rendelkezéseinek mindenben megfelelt, így Polgármester  Úr aláírása is ennek megfelelően került rá a fedlapra. Az előterjesztés szöveges részén azonban már az OEVI vezetőjének aláírása szerepelt. Nem felel meg tehát a valóságnak, hogy az OEVB tagjaira vonatkozó javaslatom a polgármesterrel közös előterjesztésként került a Közgyűlés elé.

Az előterjesztést az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság 2022. február 14-én tartott ülésén megtárgyalta, és 1 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem támogatta. Dr. Márki-Zay Péter polgármester az OEVB tagjaira vonatkozó utasítást nem adott, tőle erre vonatkozó utasítást nem is fogadhattam volna el.

Az SZMSZ 42. § (2) bekezdése értelmében az előterjesztéshez akár a Közgyűlés ülésén is lehet módosító indítványt előterjeszteni. A tárgyi előterjesztéssel kapcsolatosan azonban alkalmazni kell a Ve. 25. § (2) bekezdésének rendelkezéseit is:

25. § (2) Az indítvány benyújtását követően, ha (…) a választási iroda vezetője által javasolt személy

a) a 17. §-ban vagy a 18. §-ban foglalt feltételeknek nem felel meg,

b) elhalálozik vagy

c) a megbízatást nem vállalja,

a köztársasági elnök, illetve a választási iroda vezetője az indítványt módosíthatja.

Az eredeti előterjesztésben póttagnak javasolt egyik személy 2022. február 14-én a reggeli órákban telefonon jelezte, hogy nem vállalja a megbízatást. Ezen okból, a Ve. 25. § (2) bekezdés c) pontja alapján módosítottam írásban az OEVB megválasztására vonatkozó indítványomat. Mivel az előterjesztés tárgyalására nyílt ülésen került sor, az érintett személy személyiségi jogainak védelme érdekében a módosítás okáról nem tájékoztattam a Közgyűlést.  

Sem az SZMSZ, sem a Ve. nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely szerint az előterjesztésről a Közgyűlésnek vita nélkül kellett volna határoznia. A cikkben szereplő ezen állítás jogi alapja teljes mértékben hiányzik.

Az OEVB megválasztására tehát a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően került sor, Korsós Ágnes címzetes főjegyző asszony ezzel ellentétes álláspontja megalapozatlan. Ennek megfelelően a választások zavartalan és törvényes lebonyolítása biztosított.

Dr. Tatár Zoltán

jegyző, OEVI vezető

Megszakítás