Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hódmezővásárhely-Szikáncs Településrészi Önkormányzati Választás 2020

Frissítés:

Tisztelt szikáncsi Lakosok!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletben az ország egész területére kiterjedően kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Hódmezővásárhely-Szikáncs Településrészi Önkormányzat tagjainak választására vonatkozó eljárási szabályok nem kerülnek alkalmazásra.

A nem képviselő tagokra, valamint az elnök személyére vonatkozó ajánlások leadásának helyét és idejét egy későbbi időpontra halasztjuk a veszélyhelyzetre, valamint saját és embertársaink egészségének megóvása érdekében.

 

 

Hódmezővásárhely, 2020. március 25.

 

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                          Dr. Tatár Zoltán

                                                                                                                 aljegyző

                                                                                                    jegyzői jogkörben eljárva      

 
TÁJÉKOZTATÁS

Hódmezővásárhely-Szikáncs Településrész Önkormányzatának választási eljárása
 
1.) Részönkormányzat tagösszetétele:
 
Szikáncs településrészi önkormányzat 5 tagból álló testület, amelyből 3 fő települési képviselő és 2 fő nem települési képviselő. A nem települési képviselő tag az adott településrészen lakcímmel (állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező) választópolgár lehet.
 
2.) Részönkormányzat nem képviselő tagjainak nyilvántartásba vételi eljárása
 
Szikáncs településrészen lakcímmel rendelkező választópolgárok 2020. március 04. napjáig kérhetik részönkormányzati tagjelöltként való nyilvántartásba vételüket Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalában a nevét, személyazonosító jelét és lakcímét tartalmazó nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásával. Kérelem benyújtásának helye: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. FSZ. 13/A. iroda Szabó Tünde ügyintézőnél. A kérelem a város honlapjáról tölthető le, illetve a FSZ. 13/A. irodában kérhető.
 
3.) Részönkormányzat tagjainak ajánlására vonatkozó eljárás
 
A polgármester 2020. március 04. és 2020. április 23. közötti időszakban közzéteszi Szikáncs településrészen, valamint a város honlapján és a közösségi média felületén a részönkormányzati tag-jelöltként 2020. március 04-ig nyilvántartásba vett személyekre, továbbá a tisztséget vállaló települési képviselők közül a részönkormányzat elnökére vonatkozó ajánlás leadásának helyét és időpontját.
Szikáncs településrészen lakcímmel rendelkező választópolgárok a részönkormányzat nem képviselő tagjának – az ajánló íven szereplő jelöltek közül – legfeljebb 2 személyt, elnöknek 1 személyt javasolhat szintén az ajánló íven szereplő, a tisztséget vállaló települési képviselők közül.
Az ajánló ív tartalmazza a javaslatot tevő személyi adatait (név, születési név, személyi azonosító jel), lakcímét, a részönkormányzati tag-jelöltként nyilvántartásba vett jelöltek nevét, valamint a részönkormányzat elnöki tisztségét vállaló települési képviselők nevét.
A Polgármesteri Hivatal, mint a részönkormányzati választás lebonyolításáért felelő munkaszervezet ellenőrzi a nyilvántartásba vételi kérelmen és az ajánló íven szereplő adatok valódiságát a választójog, a jelöltkénti nyilvántartásba vételhez, valamint az ajánláshoz szükséges feltételek megállapítása érdekében.
 
4.) Részönkormányzat tagjainak megválasztása
 
2020. április 23-a utáni első rendes közgyűlésen a polgármester terjeszti elő a településrészi önkormányzat tagjainak és elnökének megválasztására vonatkozó javaslatát, amely kizárólag az ajánlási eljárásban részt vett jelöltekből állítható össze. A javaslat 3 fő települési képviselő tagra és 2 fő nem települési képviselő tagra vonatkozik.
Jogszabályi háttér: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 62. §-ban Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 86-87. §-ai.
 
pdf  Nyilvántartásba vételi kérelem és Adatkezelési tájékoztató
Megszakítás