Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány: Felhívás honvédek támogatására

A „Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány” támogatja a Koszovóban sérült vásárhelyi katonákat.

 1. A támogatás célja                                                                     

Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár (a továbbiakban: Gyalogdandár) hódmezővásárhelyi helyőrségében – beleértve a Magyar Honvédség minden hódmezővásárhelyi egységénél – szolgálatot teljesítő és Magyarország határain kívül teljesített katonai szolgálat ellátása során, azzal összefüggő erőszakos cselekmények miatt bekövetkezett sérülést, vagy egészségkárosodást szenvedett katonák, továbbá az elhunyt honvédek közeli hozzátartozói (a továbbiakban egységesen: katonák) részére – Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének közreműködésével – pályázati úton támogatás nyújtása.

 • 2. A támogató megnevezése, támogatás tárgya:
 • 2.1 Támogató megnevezése:

Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány, székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., adószám: 18458903-1-06, képviseli: Dr. Berényi Károly kuratóriumi elnök; (a továbbiakban: Közalapítvány)

 • 2.2 Támogatás tárgya:

A Gyalogdandárban szolgáló, 2023. évben Magyarország határain kívül teljesített katonai szolgálat ellátása során, azzal összefüggő erőszakos cselekmények miatt átmeneti sérülést, illetve maradandó fogyatékosságot szenvedett katonák, továbbá az elhunyt honvédek közeli hozzátartozóinak anyagi támogatása. A Közalapítvány 2/2024. (I.25.) számú kuratóriumi döntéssel kifejezte szándékát a katonák számára támogatási program (a továbbiakban: pályázat) meghirdetéséről.

 • 3. A pályázat jellege, a pályázat benyújtására jogosultak köre

A pályázati támogatás nyílt pályázati eljárással nyerhető el.

Feltételei:

 • hódmezővásárhelyi katonai egységnél korábbi vagy jelenlegi szolgálatteljesítés;
 • 2023-as évben Magyarország határain kívüli szolgálatteljesítés során, azzal összefüggő erőszakos cselekmény miatt bekövetkezett sérülés vagy halál; valamint
 • büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat a pályázati feltételekben foglaltaknak való megfelelésről.

Jelen pontban megjelölt halál esetén a pályázat benyújtására és nyilatkozat megtételére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozó jogosult. A közeli hozzátartozói minőséget a pályázatot benyújtó személy köteles igazolni.

 • adatkezelési nyilatkozat megtétele
 • 4. A támogatás mértékének alsó és felső határa és formája

A támogatás összege maradandó fogyatékosságot okozó sérülés, illetve elhalálozás esetén 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint, egyéb sérülés esetén 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint. Formája vissza nem térítendő támogatás.

 • 5. Támogatási időszak

Pályázatot a 2.2. pontban meghatározott időszakra vonatkozóan lehet benyújtani.

 • 6. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje, valamint tartalmi és formai követelményei

A pályázatot a kötelező mellékletekkel együtt 2024. január 29-től 2024. február 27-ig lehet benyújtani személyesen vagy postai úton a Közalapítványnak címezve az alábbi címen: Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.)

Jelen pályázati kiírás 1. melléklete a pályázati adatlap, 2. melléklete az adatkezelési nyilatkozat.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:

 • hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap;
 • adatkezelési nyilatkozat megtétele;
 • személyi igazolvány, lakcímkártya másolata.
 • 7. A pályázatok érvényessége, a hiánypótlás lehetősége és feltételei

A Közalapítvány a pályázat beérkezését követő 14. napig tájékoztatja a pályázót — az általa megadott e-mail címen — arról, hogy pályázatának befogadását követően annak érdemi elbírálási folyamata akadályba ütközik vagy a pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasításra került.

Érdemi vizsgálat nélküli – hiánypótlás nélkül – elutasításra kerülnek a pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott pályázatok, vagy ha pályázó/támogatott személye nem felel meg a kiírás feltételeinek.

Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás esetén az arra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát.

A pályázat befogadása érdekében vizsgálni kell, hogy

 • A pályázó megfelel-e a kiírás feltételeinek, a pályázó a kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik;
 • Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket;
 • A kiírásban előírt dokumentumok az előírt tartalommal, aláírva, határidőre érkeztek-e;
 • A pályázóval szemben nem áll-e fenn kizáró ok a pályázati felhívás vagy a vonatkozó jogszabályok alapján.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó/kedvezményezett (pályázóval szembeni kizáró okok):

 • Aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott nyilatkozatokat nem vagy hiányosan teszi meg, a szükséges dokumentumokat nem vagy hiányosan nyújtja be, és a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
 • Aki a pályázatot nem a kiírásban meghatározott támogatott tárgyra és az itt meghatározott formában nyújtja be;
 • Aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltat, vagy ilyen nyilatkozatot tesz;
 • Aki a pályázat benyújtási határidejét elmulasztja.

Amennyiben a pályázat hibás vagy hiányos, a Közalapítvány hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra csak egy alkalommal van lehetőség, amelyre a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 5 nap áll a pályázó rendelkezésére.

Amennyiben a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat érvénytelenség okán további érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, melyről a pályázót a Közalapítvány értesíti.

A pályázatok csak akkor érvényesek, ha valamennyi szükséges dokumentum hiánytalanul beérkezett a meghatározott időpontig, továbbá a pályázóval/támogatottal szemben nem áll fenn kizáró ok.

 • 8. A pályázat elbírálásának határideje, az eredményről történő értesítés módja és határideje

A támogatás odaítéléséról a pályázat benyújtását követően a Közalapítvány kuratóriuma soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül dönt. A döntés eredményéról a pályázók névre szóló elektronikus értesítést a döntést követő 5 munkanapon belül kapnak.

 • 9. A támogatás folyósításának folyamata

Az elnyert vissza nem térítendő támogatás egyösszegű folyósítása a Közalapítvány kuratóriumának támogató döntését követő 30 napon belül történik a pályázó által megadott bankszámlaszámra.

 • 10. További információk

A Közalapítvány tájékoztatja a pályázókat, hogy

 • A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, a Közalapítvány kezeli. Ugyanezen személyes adatokat az adatkezelési tevékenységért felelős szervezeten túl a Közalapítvány alapítójának munkaszervezetét képező Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Jogi Iroda – Jogi Csoportjának tagjai a pályázattal összefüggő feladataik teljesítéséhez megismerhetik. A pályázók személyes adatait a Közalapítvánnyal szerződésben álló könyvelő a támogatás pénzügyi elszámolásának céljából kezeli;
 • A Közalapítvány a pályázat elbírálása során sem katonai, sem egészségügyi adat szolgáltatását a pályázótól nem kéri, és azt nem kezeli!
 • A személyes adatkezelés jogalapja, az, hogy az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja alapján;
 • A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat személyesen vagy postai úton a Közalapítvány székhelyén (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) jelezheti.
 • A pályázat benyújtásával, a pályázati eljárással kapcsolatos általános kérdésekben Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Jogi Iroda – Jogi Csoportja ad további felvilágosítást szabo.tibor@hodmezovasarhely.hu címen és a +36/62/530-100/252-es telefonszámon.

Hódmezővásárhely, 2024. január 26.                                  

Dr. Berényi Károly

                                                                                             a kuratórium elnöke

Megszakítás