Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány Támogatási Felhívása

1.     A támogatás célja                                                                 

A Közalapítvány – Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyülésének közremüködésével – célul tűzi ki egy olyan támogatási program feltételeinek biztosítását, mely sikeres pályázat útján segítséget jelenthet a hódmezővásárhelyi cigány/roma jó tanulók iskolakezdéssel járó terheinek csökkentésében, tanulmányok további sikeres végzésében, elismerve az iskolában tanulmányi kötelezettségeit átlagot meghaladó módon teljesítő tanulók munkáját, mely ugyanakkor ösztönzőleg hathat mind a sikeresen pályázót mind diáktársaik tanuláshoz való hozzáállásuk és tanulmányainak további végzése tekintetében.

2.      A támogató megnevezése, támogatás tárgya:

 • Támogató megnevezése:

Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány, székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., adószám: 18458903-1-06, képviseli: Dr. Berényi Károly kuratóriumi elnök; (a továbbiakban: Közalapítvány)

2.2.  Támogatás tárgya:

A Közalapítvány 42/2024. (VII.02.) számú kuratóriumi döntésével meghirdetett támogatási program (a továbbiakban: pályázat) a hódmezővásárhelyi cigány/roma jó tanulók részére.

3.      A pályázat jellege, a pályázat benyújtására jogosultak köre

A pályázati támogatás nyílt pályázati eljárással nyerhető el.

Feltételei:

 • hódmezővásárhelyi lakhely, illetve tartózkodási hely;
 • legalább 3,8 —as tanulmányi átlag;
 • általános iskola felső tagozatos diákok pályázhatnak;
 • igazolatlan hiányzása a jutalmat elnyert diáknak nem lehet;
 • az elért eredmény igazolása;
 • adatkezelési nyilatkozat megtétele.

4.       A támogatás formája

A támogatási programban sikeresen pályázók a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig részesülnek jutalomban, melyet „vásárlási kupon” formájában, célhoz kötötten, kijelölt szaküzletben lehet felhasználni iskolakezdéshez, tanuláshoz szükséges, illetve ezeket könnyítő tanszerek, eszközök vásárlására.

5.      Támogatási időszak

2023/2024-es tanév végi eredményei alapján.

6.       A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje, valamint tartalmi és formai követelményei

A pályázatot a kötelező mellékletekkel együtt 2024. július 5-től 2024. július 29-ig lehet benyújtani személyesen (Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálatán zárt borítékban) vagy postai úton a Közalapítványnak címezve az alábbi címen:

Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.)

Jelen pályázati kiírás 1. melléklete a pályázati adatlap, 2. melléklete az adatkezelési nyilatkozat. Kötelezően benyújtandó dokumentumok:

 • 2023/2024 tanév bizonyítványának másolata;
 •  adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat.

7.      A pályázatok érvényessége, a hiánypótlás lehetősége és feltételei

A Közalapítvány a pályázat beérkezését kõvető 5. munkanapig tájékoztatja a pályázót  az általa megadott e-mail címen — arról, hogy pályázatának befogadását követően annak érdemi elbírálási folyamata akadályba ütközik vagy a pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasításra került.

Érdemi vizsgálat nélküli – hiánypótlás nélkül – elutasításra kerülnek a pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott pályázatok, vagy ha pályázó/támogatott átlaga nem felel meg a kiírás feltételeinek.

Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelõlnie. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás esetén az arra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát.

A pályázat befogadása érdekében vizsgálni kell, hogy

 • A pályázó megfelel-e a kiírás feltételeinek, a pályázó a kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylő körbe tartozik;
 • A kiírásban előírt dokumentumok az előírt tartalommal, aláírva, határidőre érkeztek-e;
 • A pályázóval szemben nem áll-e fenn kizáró ok a pályázati felhívás alapján.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó/kedvezményezett (pályázóval szembeni kizáró okok):

 • Aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott nyilatkozatokat nem vagy hiányosan teszi meg, a szükséges dokumentumokat nem vagy hiányosan nyújtja be, és a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
 • Aki a pályázatot nem a kiírásban meghatározott támogatott tárgyra és az itt meghatározott formában nyújtja be;
 • Aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltat, vagy ilyen nyilatkozatot tesz;
 • Aki a pályázat benyújtási határidejét elmulasztja.

Amennyiben a pályázat hibás vagy hiányos, a Közalapítvány hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra csak egy alkalommal van lehetőség, amelyre a hiánypótlási felhívás kézhezvételét kõvető 3 nap áll a pályázó rendelkezésére.

Amennyiben a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat érvénytelenség okán további érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, melyről a pályázót a Közalapítvány értesíti.

A pályázatok csak akkor érvényesek, ha valamennyi szükséges dokumentum hiánytalanul beérkezett a meghatározott időpontig, továbbá a pályázóval/támogatottal szemben nem áll fenn kizáró ok.

8.      A pályázat elbírálásának határideje, az eredményről történő értesítés módja és határideje

A támogatás odaítéléséról a pályázati határidő lejártát követően a Közalapítvány kuratóriuma a soron kõvetkező ülésén dönt. A döntés eredményéról, a támogatás igénybevételének módjáról a pályázók névre szóló elektronikus értesítést a döntést követő 5 munkanapon belül kapnak.

9.       További információk

A Közalapítvány tájékoztatja a pályázókat, hogy

 • A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, a Közalapítvány kezeli. Ugyanezen személyes adatokat az adatkezelési tevékenységért felelős szervezeten túl Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Közalapítvány alapítója (a továbbiakban: Alapító), az Alapító munkaszervezetét képező Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Jogi Iroda – Jogi Csoportjának tagjai a pályázattal összefüggő feladataik teljesítéséhez megismerhetik.
 • A személyes adatkezelés jogalapja az, hogy az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja alapján;
 • A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat személyesen vagy postai úton a Közalapítvány székhelyén (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) jelezheti.
 • A pályázat benyújtásával, a pályázati eljárással kapcsolatos általános kérdésekben Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Jogi Iroda – Jogi Csoportja ad további felvilágosítást szabo.tibor@hodmezovasarhely.hu címen és a +36 (62) 530-100/252-es telefonszámon.

Hódmezővásárhely, 2024. július 5.

Megszakítás