Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hosszútávú városfejlesztési koncepció

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 40 millió forintból, 100 %-os támogatási intenzitással Európai Uniós támogatásból készítette el a „Hódmezővásárhely MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése” című, DAOP-5.1.1/B-13-2013-0002 projekt keretében az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési Koncepció című dokumentumokat a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium közreműködésével.

 

ELKÉSZÜLT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 40 millió forintból, 100 %-os támogatási intenzitással Európai Uniós támogatásból készítette el a „Hódmezővásárhely MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése” című, DAOP-5.1.1/B-13-2013-0002 projekt keretében az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési Koncepció című dokumentumokat a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium közreműködésével.

A 2014-2020-as programozási időszak stratégiai alapdokumentumaként definiált Európa 2020 Stratégia célul tűzte ki az intelligens, fenntartható és befogadó Európa megvalósítását. Az EU 2020 Stratégia sikeres megvalósításában a városoknak kiemelkedő szerep jut. A jövőbeni kohéziós politika ösztönözni kívánja az integrált várospolitika alkalmazását, amely a fenntartható városfejlesztés megvalósításán keresztül erősíti a városok kohéziós politikában betöltött szerepét.

Alapelvként fogalmazódik meg, hogy a fenntartható városfejlődés érdekében olyan integrált stratégiára van szükség, melyek célul tűzik ki a várostérségeket érintő gazdasági, környezeti és társadalmi jellemzőkkel összefüggő problémák kezelését.

A fentiek figyelembe vételével került kiírásra a Dél-Alföldi Operatív Program keretében a „Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” című, DAOP-5.1.1/B-13 jelű pályázat, melyre Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata benyújtotta pályázatát és 100%-os támogatással, 40 millió forint összköltséggel támogatásra méltónak ítéltetett.

Ezen projekt keretében, a korábban már elkészült „Hódmezővásárhely Integrált Városfejlesztési Stratégia – mely dokumentumnak része az Anti-szegregációs Terv – a 2007-2013-as programozási időszakra” felülvizsgálatra kerül Integrált Településfejlesztési Stratégia néven, továbbá a Településfejlesztési Koncepciója is felülvizsgálata is megtörtént.

A stratégia és koncepció elkészüléséhez a szaktervezők tudása, a Központi Statisztikai Hivatal adatai, illetve 800 fős kérdőíves lekérdezés jelentette az alapot. Ezen adatok alapján elkészített megalapozó dokumentumokat a gazdasági -, a civil-, a humán- és szociális szféra képviselőivel, továbbá a szomszédos települések polgármestereivel, gazdasági szakemberekkel, a város vezetőivel, a települési képviselőkkel munkacsoport üléseken, fórumokon, személyes megbeszéléseken tárgyaltuk, szakhatóságok elé bocsátottuk, melyek során megszületett a két stratégiai dokumentum. A dokumentumok a www.hodmezovasarhely.hu oldalon a Stratégiák, koncepciók menüpont alatt érhetőek el.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

További információ kérhető:

Sebestyén Tibor városi főépítész (sebestyen.tibor@hodmezovasarhely.hu)

Hosszútávú Városfejlesztési Koncepció 2014
Helyzetfeltárás a területfejlesztés koncepcióhoz 
Intergrált településfejlesztési stratégia

Hosszútávú Városfejlesztési Koncepció 2014

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Hosszútávú Városfejlesztési Koncepciója 2008-2013

A fejlesztési koncepció értelmezése

1.1 Műfaji sajátosságok, célok, alapelvek

A város sokrétű, összetett – természeti, társadalmi, műszaki és ökológiai – képződmény és bonyolult rendszer. Kialakulását, fejlődését – netán hanyatlását – spontán folyamatok és tudatos emberi döntések egyaránt meghatározzák. Hosszútávú fennmaradását és kiegyensúlyozott működését a közösség bölcs, felelős és humánus magatartása (politikája) garantálhatja.

Minden civilizált társadalom harmonikus működéséhez nélkülözhetetlenek az egyértelműen megfogalmazott és a többség által elfogadott – hosszabb-rövidebb távra vonatkozó – célok,szabályok meghatározása, továbbá az eszközök biztosítása . valamint ezek eléréséhez szükséges

A települések demokratikus, tervszerű fejlesztési és működési feltételeinek tisztázását, az életkörülmények folyamatos jobbítását célzó – egyben a településrendezési tervet megalapozó – komplex társadalmi–gazdasági–műszaki–ökológiai stratégia a városfejlesztési koncepció.

Kidolgozását az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) írja elő kötelező jelleggel. („A településfejlesztési koncepció: a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntésekhez magába foglaló, önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe.”)

Hódmezővásárhelyre már a törvényi kötelezést megelőzően, 1996-ban készült hosszútávú fejlesztési koncepció (Regionális Informatika Kft.), melyet 258/1996.(VII.04.) Kgy.sz. határozattal fogadott el a Közgyűlés.

Az eltelt évtized alatt történt jelentős változások – kiemelten az uniós csatlakozással alapvetően megváltozott lehetőségek, az elfogadott országos és regionális elképzelések, továbbá az időközben módosult önkormányzati igények – feltétlenül indokolják a „visszacsatolást”. Mindezekre tekintettel elkerülhetetlen, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata ismételten áttekintse lehetőségeit, kötelező és felvállalt feladatait, meghatározza legfőbb prioritásait és a lehetséges fejlesztések irányait, illetve arányait. Vagyis körvonalazza Hódmezővásárhely új és lehetséges jövőképének lényegét, térbeli fejlődésének alapjait.

Fontos, hogy a koncepció legalább 10-15 évet átfogó időtávlatra, a lakosság és a helyi társadalmi-gazdasági szereplők bevonásával készüljön. Erre az alapdokumentumra építhetők az egyes választási ciklusok programjai, valamint a helyi önkormányzat egyéb tárgykörben több évre megalkotott – középtávú – fejlesztési, intézkedési tervei, továbbá az adott gazdasági-költségvetési év fejlesztési tervei. Az elfogadott fejlesztési koncepció nem feltétlenül örökérvényű, azt középtávonként aktualizálni célszerű még akkor is, ha a hosszútávú fejlesztési irányokban nem mutatkozik jelentős eltérés. Pontosítani, finomítani szükséges a célok eléréséhez vezető megoldásokat, az arányokat és hangsúlyokat, az ütemezést, stb.

A tágabb és szűkebb térségre jellemző politikai, társadalmi, gazdasági változások, a kultúra, a természeti környezet, az infrastruktúra helyzete, a foglalkoztatási és a jövedelmi viszonyok átrendeződése együtt határozza meg a 21. század elején – jellemzően 2020-ig – körvonalazható fejlődés mértékét és irányait.

A koncepciókészítés Étv. által megfogalmazott egyik legfontosabb célja: a településrendezési terv megalapozása. A város és környezete alakításának alapeszközei a településfejlesztési koncepció és az arra épülő településrendezési tervek, azaz a Településszerkezeti terv, a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv (együtt: Terv). A terv feladata, hogy térbeli-műszaki-ökológiai kereteket biztosítson a koncepció célkitűzéseinek megvalósításához, kiteljesítéséhez. A Terv feladata továbbá a város területén elhelyezkedő ingatlanokkal kapcsolatos közösségi- és magánérdekek összehangolása.

A működő, élő települések állandó jellemzője a változás. Hódmezővásárhely Önkormányzatának feladata a lakosság változó igényeinek minél teljesebb kielégítése, az emberhez méltó környezet és a folyamatos megújulás feltételeinek megteremtése. Mindez a település szellemi, környezeti, tárgyi hagyományainak – adottságainak – tiszteletben tartását, illetve a lehető leghatékonyabb felhasználását és megújítását jelenti.

A jelen koncepció alapul veszi a Közgyűlés által 626/2006.(12.13.) Kgy.h. határozattal elfogadott előzetes munkaközi vitaanyagban vázoltakat is.

A koncepció „hitvallása” mintegy mottóként összegezve: „Elődeink tisztelete, az általuk teremtett alapok továbbépítése, folyamatos korszerűsítése, utódaink örökségének védelme, lehetőségeink szerinti kiteljesítése.”

1.2. Nemzetközi kitekintés

Az Európai Unió városfejlesztési irányelvei, a mértékadó nemzetközi gyakorlat és a legutóbbi évek tendenciái a következők szerint foglalhatók össze:

A városok közötti együttműködés fejlesztése, egymás lehetőségeinek kiegészítése (komplementer elv), a térségi és hálózati szemlélet, illetve módszertan kiteljesedése (szervesen, elemenként „puzzle-ként” összeépülő térszerkezet) – vagyis a településcsoportok integrált fejlesztése.

Partneri viszony elmélyítése a város és vidéke között.

A gazdasági szerkezet átalakítása, a gazdaság diverzifikációja (a gyártási profil tudatos igazítása, illetve bővítése a várható piaci lehetőségeknek megfelelően) és annak regionális és térségi rendszerbe illesztett fejlesztése.

A dinamikusan fejlődő, kompakt, vonzó és versenyképes város ideáljának felértékelődése.

A környezeti kritériumok fokozott és következetes érvényesítése.

A városok folyamatos minőségi fejlesztése (elsősorban az élet- és környezeti minőség, a szolgáltatások és az infrastruktúra területén)

Az Európai Városok Chartája – egyebek mellett – a városok harmonikus belső fejlődéséhez is ajánl teendőket. A tíz fejezetben összefoglalt – és az 1. számú Mellékletben csatolt – elvek megfontolása és követése Hódmezővásárhely számára is fontos.

Említést érdemel még az EU legfrissebb, 2007. májusi politikai szándéknyilatkozata is („Lipcsei Charta”). A Charta szerint a szervesen nőtt európai városok pótolhatatlan gazdasági, szociális és kulturális értéknek tekintendők, amelyek fenntartható fejlesztését a korábbi uniós stratégiák alapján indokolt végezni. A fenntartható fejlődés három dimenzióját – a gazdasági prosperitást, a szociális egyensúlyt és a környezetvédelmet – egyidejűleg és azonos súllyal kell figyelembe venni.

1.3. Országos, regionális és megyei fejlesztési összefüggések

Hódmezővásárhely hosszútávú városfejlesztési koncepciójának (továbbiakban: HVK) meghatározása nem függetleníthető az Európai Unió, az ország és a dél-alföldi régió fejlesztési dokumentumaitól. A 2007 és 2013 közötti időszak kormányzati programját az „Új Magyarország Fejlesztési Terv” (továbbiakban: ÚMFT) foglalja össze.

Az ÚMFT az uniós támogatási rendszerhez illeszkedően határozza meg a nemzeti stratégiát, az átfogó célokat és prioritásokat. Fontos, hogy a város legfőbb fejlesztési célkitűzései – vagy legalább azok többsége – szervesen és közvetlenül kapcsolódjon az ÚMFT-hez. A tematikus és területi prioritások közül elsősorban a területfejlesztés, a környezeti és az energetikai fejlesztés, valamint a közlekedésfejlesztés kínál reális esélyeket. Az „Integrált Városfejlesztési Stratégia” c. területfejlesztési prioritásokhoz köthető szempontok:

  • revitalizáció (lakótelepek, romatelepek, hanyatló és/vagy megszűnő iparterületek, felhagyott anyagnyerő helyek, stb.),
  • túlzott beépítettség megakadályozása, a területi terjeszkedés megállítása,
  • környezeti ártalmak és kockázatok csökkentése,
  • környezetbarát közlekedési módok és rendszerek fejlesztése,
  • városmag értékőrző megújítása, stb.

Fontos, hogy a HVK térségi következménnyel is járó előirányzatai ne legyenek ellentétben sem a dél-alföldi regionális Koncepcióval, sem Csongrád megye Területfejlesztési Koncepciójával, továbbá azok stratégiai programjaival.(Pl.: az energiaellátás fejlesztése, ezen belül az alternatív, megújuló energiaforrások hasznosításának ösztönzése és támogatása, vagy az ár- és belvízbiztonság megteremtése).

Jelentősnek ígérkezik, ezért figyelmet érdemel az un. ”Pólus Program”. Az Országgyűlés által kijelölt pólusoknak (az öt legjelentősebb, kiemelt szerepkörű megyei jogú városnak) jelentős szerepet szán a Kormány mind a nagyvárosok megerősítésében, mind a régió versenyképességének javításában. A szegedi székhelyű „Biopolisz Fejlesztési Pólus Program” a tudásközpont szerepre építő gazdaság- és környezetfejlesztést céloz meg. Ez az elképzelés reális lehetőséget kínál a csatlakozásra Hódmezővásárhely számára. Elsősorban a helyi Főiskola és a hozzá kapcsolódó kutató- és fejlesztőkapacitások vehetők figyelembe. A meglévő infrastruktúra részben elegendő (pl.: közműellátottság, telekterület), részben felújítandó, bővítendő (pl.: épületállomány).

A HVK alapul veszi, és a 7. pontban, a városrendezési terv módosításához adott ajánlások között összegzi Csongrád megye Területrendezési Tervének a várost és kistérségét érintő előirányzatait is.

A teljes anyag az alábbi hivatkozás segítségével tekinthető meg:

Hosszútávú Városfejlesztési Koncepció – ARCHIV
Prezentáció
Megszakítás