Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Idegenforgalmi adó

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Idegenforgalmi adó bevallás fogadásának és feldolgozásának támogatása.

Az ügy megnevezése

Bevallás idegenforgalmi adó megállapításához

Illetékes ügyintéző:

Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1 Adócsoport, Földszint. 14-es iroda.
Kardos Dóra          Tel.: (62) 530-156
E-mail: kardos.dora@hodmezovasarhely.hu

 

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közgazdasági Iroda, Adócsoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Földszint 14-es iroda.

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8.00-17.00 óráig
Kedd: 8.00-16.00 óráig
Szerda: 8.00-12.00 óráig
Csütörtök: 8.00-16.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata:

 

Adókötelezettség: adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adóbeszedésére kötelezett köteles az adóalapjának, összegének, illetve az adómentesség megállapítására alkalmas nyilvántartást vezetni. Az adómentes tartózkodás jogcíméről az adóalany nyilatkozatát be kell szereznie, ennek hiányában az adót meg kellfizetnie. A nyilvántartás és a nyilatkozat tartalmát rendelet melléklete tartalmazza, mely megtalálható a bevallási nyomtatvány mellett (lásd lent).

 

Az adó alapja, mértéke: az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200Ft.

 

Adómentesség:

a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;
e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi személy;
f) a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

 

Hol és hogyan kell benyújtani a bevallást?

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) szerinti gazdálkodó szervezetnek (pl. gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó) a bevallási kötelezettségét elektronikus úton, a honlapon közzétett számítógépes program segítségével, más adóbeszedésre kötelezettnek a kitöltött és aláírt adóbevallási nyomtatványt a Hódmezővásárhely M. J. V. Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához kell benyújtani és ezzel egyidejűleg az adót megfizetni a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig.A bevallási nyomtatvány az önkormányzat internetes honlapjáról letölthető. A bevallásírásban, postai úton (Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala , Adócsoport, Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) vagy az Ügyfélszolgálat fszt. 13/A irodájában személyesen nyújtható be.

 

Az alkalmazott jogszabályokról:

Az állandó jellegű idegenforgalmi adóra vonatkozóan

  • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30-34. §-ai,
  • az idegenforgalmi adóról szóló 7/2016 (II.5.) önkormányzati rendelet.
  • az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv.

„2019. júniusától kezdődően az E-Önkormányzat portál az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne, amely az alábbi linken érhető el: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap. Ezzel együtt az Önkormányzat által korábban fejlesztett és publikált ÁNYK-s nyomtatványok használatát megszüntettük.

A portálra történő bejelentkezést követően a települések közül válassza ki Hódmezővásárhelyt, majd kattintson az ÜGYINDÍTÁS gombra. Ezt követően ki kell választania az eljárás módját, majd az ÁGAZAT pontban az adóügyeket, és az ÜGYTÍPUSBAN pedig az idegenforgalmi adót. Az ŰRLAP KERESÉS gomb megnyomását követően az űrlapok listájából kiválaszthatja a kitölteni kívánt bevallást. Az ONLINE KITÖLTÉS lehetőséget választva megkezdheti az űrlap adatainak kitöltését, és az ŰRLAP ELŐNÉZET funkcióval pedig lehetősége van PDF formátumban megtekinteni az adott nyomtatványt.”

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány neve PDF
Idegenforgalmi adó bevallás nyomtatvány  
Nyilatkozat az adómentesség jogcíméről

Megszakítás