Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Idegenforgalmi adó

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Idegenforgalmi adó bevallás fogadásának és feldolgozásának támogatása

Az ügy megnevezése

Bevallás idegenforgalmi adó megállapításához

Illetékes ügyintéző

Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1 Fsz. 14.

Kardos Dóra          Tel.: (62) 530-156

E-mail: kardos.dora@hodmezovasarhely.hu

Ügyintézés helye

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Közgazdasági Iroda, Adócsoport, Ügyfélszolgálat, fszt 13/A.
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Ügyfélfogadási rend

Hétfő:          

8.00-20.00 óráig

Kedd: 

8.00-14.00 óráig 

Szerda: 

8.00-14.00 óráig 

Csütörtök: 

8.00-14.00 óráig 

Péntek: 

8.00-14.00 óráig


Ügy leírása, szükségessége, folyamata

Adókötelezettség: adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt,aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adóbeszedésére kötelezett köteles az adóalapjának, összegének, illetve azadómentességmegállapítására alkalmas nyilvántartást vezetni. Az adómentes tartózkodás jogcíméről az adóalany nyilatkozatát be kell szereznie, ennek hiányában az adót meg kellfizetnie.A nyilvántartás és a nyilatkozat tartalmát rendelet melléklete tartalmazza, mely megtalálható a bevallási nyomtatvány mellett az alábbi útvonalon:

https://ugyintezes.hodmezovasarhely.hu/-adougyek-2/idegenforgalmi-ado

Az adó alapja, mértéke: az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200Ft.

Adómentesség:

a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;
e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi személy;
f) a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

Hol és hogyan kell benyújtani a bevallást?

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) szerinti gazdálkodó szervezetnek (pl. gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó) a bevallási kötelezettségét elektronikus úton, a honlapon közzétett számítógépes program segítségével, más adóbeszedésre kötelezettnek a kitöltött és aláírt adóbevallási nyomtatványt a Hódmezővásárhely M. J. V. Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához kell benyújtani és ezzel egyidejűleg az adót megfizetni a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig.A bevallási nyomtatvány az önkormányzat internetes honlapjáról letölthető. A bevallásírásban, postai úton (Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala , Adócsoport, Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) vagy az Ügyfélszolgálat fszt. 13/A irodájában személyesen nyújtható be.

Az alkalmazott jogszabályokról:

Az állandó jellegű idegenforgalmi adóra vonatkozóan

  • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30-34. §-ai,
  • az idegenforgalmi adóról szóló 7/2016 (II.5.) önkormányzati rendelet.
  • az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv.
Megszakítás