Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Jelentkezzen számlálóbiztosnak a 2022 őszén induló népszámlálásra!

Tisztelt Hódmezővásárhelyi Polgárok!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. és november 28. között Magyarország területén népszámlálást tart.

A népszámlálás eredményes lebonyolításában kiemelkedő szerepet játszanak az adatfelvételt végrehajtó számlálóbiztosok. Feladatuk a körzet bejárása, körzethez tartozó címek felkeresése, szükség esetén címpontosítás, új címek felvétele, kapcsolatfelvétel az adatszolgáltatóval, tájékoztatás, a kérdőíveknek KSH által előírt módon való kitöltése, folyamatos, ütemes előrehaladás, a címjegyzék vezetése, meghiúsulások dokumentálása a menedzser alkalmazásban, megtagadások, rendkívüli esetek jelentése a felülvizsgálónak, folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval. Munkájukat közvetlenül a felülvizsgáló irányítja, és felügyeli. A számlálóbiztos a 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajló terepmunka során címellenőrzést végez, és lakóegységenként kérdőívet tölt ki tableten. Az adatfelvételhez szükséges tabletet a KSH biztosítja.

Ennek a felelősségteljes munkának az ellátásához kérem a Tisztelt Hódmezővásárhelyi  Lakosok segítségét.

A számlálóbiztos személyével kapcsolatos elvárások:
• saját elektronikai eszköz (pl.: PC, laptop, tablet) internet hozzáféréssel (e-learning oktatáshoz, vizsgához és kapcsolattartáshoz),
• e-mail cím és mobiltelefonos elérhetőség,
• 18. életév betöltése,
• legalább középfokú végzettség.

A számlálóbiztosi munkára olyan személyek jelentkezését várjuk:
• akik magabiztos számítógépes ismerettel rendelkeznek, illetve jártasak érintőképernyős készülékek használatában,
• pontosan tudják követni az előírásokat,
• betartják a határidőket,
• jó kapcsolatteremtő- és beszédkészséggel rendelkeznek,
• képesek a munka okozta fizikai és szellemi megterhelés, az esetleges konfliktusok elviselésére,
• vállalják az új ismeretek elsajátítását, a kapott válaszok bizalmas kezelését és a népszámlálás idején más adatgyűjtési és kereskedelmi ügynöki tevékenység mellőzését.

Előnyt jelent
•a felsőfokú végzettség, továbbá
• ha korábban részt vett népszámlálásban, mikrocenzusban, vagy más KSH lakossági adatfelvételben számlálóbiztosként, és munkáját jó minőségben végezte el.

Kérek mindenkit, aki rendelkezik a felsorolt képességekkel és kedvet érez a népszámlálási munkában való részvételhez, jelentkezzen számlálóbiztosnak.

Jelentkezését az alábbi módokon várjuk:

személyesen: a Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatal (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. szám alatt), a portán található  „Számlálóbiztosi jelentkezési lap” kitöltésével, aláírásával,
postai úton: a kitöltött jelentkezési lapot elküldheti levélben a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. címre,
e-mailben: a jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, szkennelve vagy fotózva a nepszamlalas@hodmezovasarhely.hu e-mail címre is megküldheti.

Jelentkezési lap kérhető a Polgármesteri Hivatal portáján, illetve letölthető a következő linkről: Számlálóbiztosi jelentkezési lap

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 30.

A számlálóbiztosok a helyi népszámlálási felelőssel (jegyző) kötnek megbízási szerződést, amelyre azután kerülhet sor, hogy a számlálóbiztosi teendőket tartalmazó online tananyagot elsajátították, és erről sikeres e-learning vizsgát tettek.

A munkavégzésért a KSH a Kormány 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelete szerinti normatíva alapján meghatározott díjazást biztosít. (A bruttó díjazás: kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás 300 Ft/cím, összeírás körébe tartozó cím összeírása 300 Ft/cím, személyek összeírása 620 Ft/személy, felkészülési és kapcsolattartási díj: 25.000 Ft).

Hivatalunk munkatársai, akiknél érdeklődhetnek:
népszámlálási referens:
dr. Laczkó Judit: +36 30-464-49-50

népszámlálási koordinátor: Vitális Imre: +36 30-967-25-02

A népszámlálással, számlálóbiztos toborzással kapcsolatos bővebb információk megtalálhatóak a https://www.ksh.hu/szamlalobiztostoborzas oldalon.

Kérem, hogy lehetőség szerint minél többen jelentkezzenek a számlálóbiztosi feladatra, segítve ezzel a 2022. évi Népszámlálás sikeres és eredményes lebonyolítását!

Adatkezelési tájékoztató: Tájékoztató a 2022. évi népszámlásban résztvevő személyek személyes adatainak kezeléséről

Hódmezővásárhely, 2022. augusztus 1.

Köszönettel:

dr. Karsai Éva
jegyző s.k

Tájékoztató a 2022. évi népszámlásban
résztvevő személyek személyes adatainak kezeléséről


1. Adatkezelő neve, elérhetőségei:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Adatkezelő képviselője: dr. Karsai Éva, jegyző.
cím: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
Tel.: 62/530-100 e-mail: jegyzo@hodmezovasarhely.hu

2. Adatvédelmi tisztviselői feladatot ellátó személy elérhetőségei:
Juhász Róbert
Tel.: 62/530-100, e-mail: juhasz.robert@hodmezovasarhely.hu

3. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok:

– az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet),
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény,
– a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény,
– a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint az
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló
388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 362/2020. (VII. 23.) Korm.
rendelet.

4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

A kezelt adatok köre:
a) a népszámlásban résztvevő személyek beazonosítására: a résztvevő személy neve,
lakcíme, levelezési címe (amennyiben eltér a lakcímtől),
b) a népszámlásban résztvevő személyek kapcsolattartásra és a népszámlásban résztvevő
személyek alkalmasságának megállapítására: telefonszáma, e-mail címe,
c) a népszámlásban résztvevő személyek alkalmasságának megállapítására: életkora,
iskolai végzettsége,
d) a népszámlásban résztvevő személyek további alkalmasságának megállapítására
gazdasági aktivitása, foglalkoztatottságára vonatkozó adatok,
e) a népszámlásban résztvevő személyek nyilvántartás tartalmazza a lakossági típusú
adatfelvétellel kapcsolatos tapasztalatot.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR1 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett önkéntes
hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő
számlálóbiztosok toborzása, alkalmasság megállapítása, kapcsolattartás megkönnyítése.

5. Adattovábbítás

A népszámlálásban résztvevő személyek névjegyzéke a jelentkezési lapon szereplő személyes
adatokkal a Központi Statisztikai Hivatalnak kerülnek továbbításra, valamint a népszámlás
sikeres teljesítését követően a javadalmazással kapcsolatos adóelszámoláshoz szükséges
információk az illetékes adóhatóság részére kerülnek továbbításra.

6. Az adatkezelés időtartama

A Hivatal a személyes adatokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet és belső szabályzatok szerinti időtartamig,
valamint az adófizetésre vonatkozó jogi kötelezettségekre vonatkozó hatályos
jogszabályokban meghatározott időtartamig őrzi meg.

7. Az adatkezelésre jogosultak köre, az adatokhoz való hozzáférés és az
adatbiztonsági intézkedések

Az adatok kezelését kizárólag a Hivatal erre felhatalmazott munkatársai végzik a feladataik
ellátása érdekében. A tárolt adatokhoz hozzáférni kizárólag az arra kijelölt munkatársak
jogosultak.
A Hivatal a személyes adatokat a székhelyén található szervereken és irattárban, valamint a
központi irattárában tárolja.
A Hivatal minden ésszerűen elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz annak
érdekében, hogy a személyes adatait védjük, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen
vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett jogai:
a) tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről,
b) kérheti személyes adatainak helyesbítését,
c) személyes adatai kezelésének korlátozását (meghatározott esetekben),
d) személyes adatai törlését (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével),
valamint tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
Jogellenes adatkezelés esetén az érintett:
a) panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, ha
véleménye szerint a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem
következett be.
(Panasz benyújtásának helye: NAIH, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; +36 1 391
1400; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu)
b) bírósághoz fordulhat, ha véleménye szerint az Adatkezelő a személyes adatokat nem
a Rendelet szabályainak megfelelően kezelte, és ebből kifolyólag az érintett jogai
sérültek.
(A pert az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt
lehet megindítani.)
c) ha az adatkezelő az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok megsértésével kárt okoz,
köteles azt megtéríteni (kártérítéshez való jog).
d) amennyiben az érintett személyiségi joga is sérül, sérelemdíjra jogosult.
Jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Rendelet szabályai az irányadók

Hatályos 2022.

Megszakítás