Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Jól teljesítenek a diákok, emelkedik a közoktatás színvonala

Negyedik alkalommal került sor a hódmezővásárhelyi
közoktatási rendszer vizsgálatára az Országos Kompetenciamérés keretében.
A felmérés megmutatja, hogy a tanulók képesek-e az elméleti tudásukat a
gyakorlatban alkalmazni, további ismeretszerzésre felhasználni, ezen keresztül pedig az iskolákról, a
tantestületek munkájáról is pontos képet kaphatunk. Az eredmények alapján
elmondható: a város diákjai az országos átlag fölött teljesítettek, ugyanakkor a
vizsgálat arra is rámutatott: van olyan intézmény, ahol jelentős az eltérés az
osztályok között. Ez pedig összeegyeztethetetlen a város közoktatási
törekvéseivel.

Az Országos Kompetenciamérés tesztjei – a korszerű
nemzetközi mérésekhez hasonlóan – nem a tantervi követelmények teljesülését
mérik elsősorban, hanem azt, hogy a tanulók képesek-e ismereteiket felhasználva
a mindennapi élethelyzetekhez kapcsolható problémákat megoldani. Négy, negyvenöt perces részből tevődnek össze, két rész a
szövegértési képességet, kettő pedig a matematikai eszköztudást vizsgáló
kérdéseket tartalmaz. A tesztek a mindennapok jellemző helyzeteire és
problémáira koncentrálnak, és a hétköznapi életből ismert gyakori feladatokat
tartalmaznak, így a tanulók találkozhattak olyan feladatokkal is, mint
megrendelőszelvény kitöltése, hirdetés szövegének értelmezése vagy vásárlás,
utazás, főzés, személyes pénzügyek intézése.

A hódmezővásárhelyi önkormányzat immár ötödik éve
foglalkozik tudatosan a fenntartásában működő közoktatási intézmények
kompetencia-mérési eredményével. A legutóbbi vizsgálatnak azért is különösen
nagy a jelentősége, mert a 2007/2008-as tanévben már egy új
intézménystruktúrában folyt az általános-, és középiskolás diákok oktatása.  Az
integrált intézményrendszer első évének vizsgálata pedig az új tantestületek és
új összetételű osztályok eredményeit tükrözik. Természetesen a pontos, valós
eredmények, tendenciák, összefüggések kimutatásához több évnek kell eltelnie,
azonban már a tavalyi eredményeken is észlelhető az átszervezés hatása. Az
új intézményekben a hátrányos helyzetű diákok hasonló arányban vannak jelen
valamennyi osztályban, ez pedig a vizsgálatok szerint nem eredményezte az
iskolai átlageredmények számottevő romlását.

A felméréseket a város iskoláinak összes hatodikos,
nyolcadikos és tizedikes évfolyamában elvégezték. Az eredmények alapján
elmondható: a vásárhelyi diákok mind a matematikai, mind a szövegértési
kompetencia terén az országos átlag felett teljesítettek. Kiemelkedő eredmény,
hogy a város egyetlen iskolájában sincs olyan diák, akinek a szövegértési
képességeinek szintje az 1. szint alatti. Az iskolákra jellemző, általános
képességszint-növekedés alól kivételt képeznek a szakiskolák, itt a diákok az
országos szint alatt teljesítettek. Fontos kiemelni, hogy az átszervezés, az
esélyegyenlőség javulása, az azonos hozzáférés elvének érvényesülése az iskolák
közti különbségeket jelentősen csökkentette, miközben a tanulmányi átlag városi
szinten emelkedett.

A kompetenciamérés az egyes intézményekben folyó munkáról
is pontos képet adott, így például kimutatta, hogy a Németh László Gimnázium 6
osztályos gimnáziumi képzésben részesülő két osztálya között jelentős az
eltérés: egy átlagon felül teljesítő és egy lényegesen csekélyebb eredményeket
produkáló osztályban oktatják a gyermekeket, ami azonban nem egyeztethető össze
a város esélyegyenlőségi törekvéseivel.

Megszakítás