Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Közös kockázatviselést vár Hódmezővásárhely az Erste Banktól

Hódmezővásárhely Önkormányzata a Hódmezővásárhely I. Kötvény tekintetében 2011. december
31. napján esedékes törlesztő részletet – amelynek a város a mai napon eleget tett – , és az ezt követően esedékes törlesztő
részleteket azzal a jogfenntartással teljesíti az Erste Bank részére, hogy maga
a teljesítés nem jelenti a követelés teljes körű elismerését. A törlesztő
részletek esedékességekor, és a kötvény kibocsátásakor érvényes CHF/HUF árfolyam különbözetéből adódó összegre, a
kockázatviselés arányában, igényt tartunk. Lázár János polgármester és dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző levele az Erste Bank Zrt. elnök-vezérigazgatójához, Jelasity Radovanhoz.

Iktsz.: 22-11995-5/2011. Tárgy: jogfenntartó nyilatkozat

Erste Bank Zrt.

Jelasity Radovan

Elnök-vezérigazgató

Budapest

Népfürdő utca 26-28.

1138

Tisztelt
Elnök-vezérigazgató Úr!

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Közgyűlése a 414/2006. (09.07.) határozatában döntött 694 db
100.000,- CHF névértékű Hódmezővásárhely I. Kötvény elnevezésű értékpapír
kibocsátásáról. E kötvényből származó fizetési kötelezettségünknek – jelen
jogfenntartó nyilatkozatban leszögezettek mellett – eleget téve, a mai napon
elutaltuk számlájukra az alább részletezett, szükséges CHF összegét.

Túl
azon, hogy Hódmezővásárhely eddig is és ezután is teljesíti kötelezettségeit, a
jelenleg fennálló tartozásunkkal kapcsolatban az alábbiakat kívánom leszögezni.

1. A fennálló szerződés
alapján 2011. december 31-éig megfizetünk 2.238.844 CHF tőkét, valamint
1.178.199,87 CHF kamatot, összesen 3.417.043 CHF-et. Ezen összeg átutalásáról a
mai napon gondoskodtunk.

2. Az 1. pont
alatti összeg teljesítése nem elismerése tartozásunk teljes tartalmának, hiszen
2006. évben 173,41 CHF/HUF árfolyamhoz képest a jelenlegi árfolyam meghaladja a
251 CHF/HUF összeget. Jogfenntartó nyilatkozatunk alapja a közös
kockázatviselés, illetve a magyar törvények szerint fennálló olyan jogelvek,
amelyeknek a gazdasági életben, a pénzpiaci viszonyokban is érvényesülni kell.

3. A hazai
bírói gyakorlat ilyen tárgyú döntéseiben hitelt érdemlően rámutatott arra, hogy
az ez irányú jogviszonyokban, számos esetben nem érvényesülnek a polgári jog,
szerződésekre vonatkozó rendkívül fontos alapelvei, ugyanis nem biztosított az
alkufolyamat, ezáltal sérül a szerződő felek egyenjogúsága, hiszen az adós
pozícióban lévő fél választási lehetősége csupán arra korlátozódik, hogy melyik
pénzpiaci szereplővel szerződjön, a létrejövő jogviszony tartalmába már
semmiféle beleszólása nincs. Nem érvényesül a jóhiszemű joggyakorlás elve,
felmerül a jogalap nélküli gazdagodás, az együttműködési kötelezettség és a
kárenyhítési kötelezettség teljesítésének hiánya.

4. Az elmúlt
években többször tapasztaltunk olyan gyakorlatot az Önök részéről, amely nem az
ügyfelekkel történő felelős partneri viszony előtérbe helyezését bizonyította
részünkre. Erre példaként a 2008-ban elindított
tranzakció kudarcát tudjuk felhozni, amelyet annak érdekében folytatott a város
és a bank, hogy az akkor 141-145 CHF/HUF árfolyamon egy forint alapú kötvény
kibocsátásával kivásárolhassuk CHF kötvényünket. Ezzel elkerülhető lett volna
az a nem kívánt állapot, ami a jelenlegi többlet kötelezettségünket
eredményezi. Ezzel nyilvánvalóan súlyos
károkat okoztak nemcsak nekünk, de önmaguknak is. Ez is bizonyítja, hogy az
ERSTE Bank Magyarország felelős a kialakult helyzetért, ami megalapozza, hogy kockázatot
kell viselnie!

5. Az elvárható tisztességes piaci magtartás folytatása, és az Eu-ban hagyományos
banki üzleti etika okán, kérjük Tisztelt Elnök-vezérigazgató Urat, hogy 30
napon belül, legkésőbb 2012. január 30. napjáig nyilatkozzanak, hogy a közös
kockázat vállalás jegyében a veszteséget eredményező többletből mekkora
összeget vállal át az ERSTE Bank. Amennyiben fenti időpontig nem kapunk érdemi
választ, úgy a 2. pontban foglaltak alapján, minden szükséges és lehetséges
lépést megteszünk a veszteség közös viselése érdekében, megfontolva természetesen
a bírói út lehetőségét is.

6. Együttműködésük
hiányában, mint a Hódmezővásárhelyi Állampolgárok megbízott vezetői,
kötelességünk az ügyeinket minden fórumon képviselni, így a Magyar Országgyűlés
jogalkotási és a Magyar Kormány végrehajtási segítségét fogjuk kérni az ilyen
és ehhez hasonló banki magatartások hatékony eszközökkel történő felülvizsgálatára
és megszüntetésére, egyben az európai illetékességű és hatáskörű szervekhez
fogunk fordulni.

A leírtakkal összhangban leszögezzük, hogy
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Hódmezővásárhely I. Kötvény
tekintetében 2011. december 31. napján esedékes törlesztő részletet, és az ezt
követően esedékes törlesztő részleteket azzal a jogfenntartással teljesíti az
Erste Bank részére, hogy maga a teljesítés nem jelenti a követelés teljes körű
elismerését. A törlesztő részletek esedékességekor, és a kötvény kibocsátásakor
érvényes CHF/HUF
árfolyam különbözetéből adódó összegre, a kockázatviselés arányában, igényt
tartunk. Amennyiben a kötvény jelenlegi kondícióinál kedvezőbb feltételeket
előíró jogszabályi környezet kerül kialakításra, úgy Önkormányzatunk az ezen új
szabályozásnak megfelelő mértéken felüli, már teljesített törlesztések arányos
részére is igényt tart.

A fentiek tükrében és eddigi magtartásuk ellenére
készek vagyunk Önökkel együttműködni – ez az Önök szerződésben vállalt kötelezettsége
is egyben.

Hódmezővásárhely,
2011. december 29.

Tisztelettel:

Lázár János

Polgármester

Országgyűlési képviselő

Dr. Korsós Ágnes

Címzetes Főjegyző

A levél .pdf formátumban megtekinthető itt.


Reg.No: 22-11995-5/2011. Subject: declaration of legal reservation

Erste Bank Zrt.

Mr Radovan Jelasity

President -CEO

Budapest

Népfürdő utca 26-28.

1138

Dear Mr Jelasity,

Hódmezővásárhely Town of County Rank in the
resolution 414/2006. (09.07.)

decided about issuing 694 pieces of securities
named Hódmezővásárhely I. Kötvény with a nominal value of CHF 100.000. Without
prejudice to our rights, in order to meet our payment obligation resulting from
this bond today we transferred the relevant CHF amount detailed below to your
account.

Notwithstanding the fact that Hódmezővásárhely has
so far met and will always meet its liabilities, I wish to make something clear
concerning our currently outstanding debt.

1. According to the valid contract we pay the principal
of CHF 2.238.844, and the interest of CHF 1.178.199, 87, a total of CHF 3.417.043
CHF by December 31, 2011. Today we have transferred this amount.

2. The fact that we have paid the amount in section 1., doesn’t
mean that we acknowledge the full contents of our debt, because compared to the
exchange rate 173,41 CHF/HUF in 2006, the current exchange rate is over 251
CHF/HUF. The fundament of our qualifying declaration is our joint risk sharing
as well as those legal principles that prevail in the Hungarian law, which have
to be enforced in the economic sector and in money market relations as
well.

3. The rulings of Hungarian judicial practice have
credibly noted that in many cases, in these legal relations the most important cardinal
principles of Hungarian Civil Law and contractual law are not enforced, because
the negotiating process is not safeguarded. Therefore the equal rights of
contracting parties are violated, because the choice of the party in the
debtor’s position is limited to which money market institution they can
conclude a contract with, however, they
cannot have their voice heard when it comes to the contents of the legal
relation. The principle of bona fide legal practice is not safeguarded, therefore
unjustified enrichment, and the lack of cooperation obligation and the obligation
of mitigation of damages may emerge.

4. In the last couple of years we have often experienced
a practice from your side which has proven us that you do not give priority to
a responsible partnership with your clients. For the sake of example we could recall
the failure of the transaction initiated in 2008, which our town and the bank
pursued with the intention to buy out our CHF bond by issuing a HUF based bond
at an exchange rate, which was then 141-145 CHF/HUF. This would have prevented
the unwanted situation which is the cause of our current excess debt. With this
you have obviously caused serious damages not only to us but to yourselves as
well. This proves that ERSTE Bank Magyarország is responsible for the situation
that has evolved, which substantiates that it has to bear the risk!

5. So as to pursue an
expectable fair market behaviour and traditional banking business ethics that
prevail in the EU, may we request the President CEO to declare within 30 days, by
January 30, 2012 at the latest that in the spirit of joint risk sharing how
much will ERSTE Bank take over from the excess amount that is the cause of the
loss. If we don’t get a definitive answer by the above date, then, based on the
contents of section 2., we shall do all the necessary and possible steps in
order to bear the losses jointly, considering also the possibility of a legal
procedure.

6. If there is no cooperation, we, as delegated
representatives of the Citizens of Hódmezővásárhely are obliged to represent
our causes on every fora, so we shall seek for the legislative help of the
Hungarian Parliament and the executive help of the Hungarian Government to
supervise and eliminate this and similar banking behaviour with efficient
tools, and at the same time we shall resort to organisations with European
competence and jurisdiction.

In compliance with the
above we wish to note that the Local Government of Hódmezővásárhely Town of
County Rank pays the instalment of Hódmezővásárhely I. Kötvény due by December
31, 2011 as well as all the subsequent instalments with the legal reservation,
that the payment doesn’t mean the full scale acknowledgment of the claim. We lay
a claim to the amount of the difference of the CHF/HUF
exchange rate on the due dates of instalment payments and on the date of
bond issuance in the proportion of how the risk will be shared. If a
legislative environment will be set up that stipulates more favourable
conditions than the current ones, then our Local Government lays claim on the
proportionate part of the excess amount that shall have been paid by then above
the level stipulated by the new regulation.

In line with the above
and despite your conduct till now we are ready to cooperate with you – as this
is also your contractual obligation.

Hódmezővásárhely, December 29,
2011.

Sincerely yours,

János Lázár

Mayor

Member of the
Hungarian Parliament

Dr. Ágnes Korsós

Honorary Chief
Notary

Megszakítás