Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Központi címregiszterrel kapcsolatos ügyintézés

Tájékoztatás központi címregiszterrel kapcsolatos ügyintézéshez

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Sebestyén Márta(62) 530-196sebestyenm@hodmezovasarhely.hu
kereskedelem@hodmezovasarhely.hu 

 

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Lakosságszolgálati iroda, Hatósági csoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Fsz. 29.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő8:00 – 17:00
Kedd8:00 – 16:00
Szerda8:00 – 12:00
Csütörtök8:00 – 16:00
Péntek8:00 – 12:00

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány nevePDF
00. KCR – kérelem – cím megállapításához cím igazolásához 
01. Tájékoztató – kcr 
02. Meghatalmazás közigazgatási ügyben
03. Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről
 04. ELÜGY felhasználói útmutató
 05. ELÜGY űrlapkitöltéshez segítség
 06. Dokumentum hitelesítés

Tájékoztatás központi címregiszterrel kapcsolatos ügyintézéshez

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal. A központi címregiszter (továbbiakban: KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek és a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet írja elő.

A KCR 2015. január 1-jén kezdte meg működését.

A KCR-be bejegyzett címmel kell rendelkezniük a Magyarország területén található alábbi ingatlanoknak:

 • – beépítésre szánt területen fekvő teleknek,
 • – beépítésre szánt területen fekvő telken
 • – létesített épületnek,
 • – létesített épületen belül található lakásnak,
 • – létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pincének,
 • – beépítésre nem szánt területen fekvő teleknek, ha azon
 • – épületet létesítettek,
 • – létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található,
 • – olyan, a beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt területen fekvő telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egységnek, amelynek a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja.

A KCR az alábbi címelemeket tartalmazza:

 • – település neve
 • – postai irányítószám
 • – közterületnév
 • – közterületjelleg
 • – házszám
 • – ha azonos házszám alatt egynél több épület van, a házszámhoz tartozó épülethez rendelt lépcsőház jele
 • – ha az épületben vagy a lépcsőházban több szinten találhatóak önálló rendeltetési egységek, az épülethez vagy a lépcsőházhoz tartozó szint jele, és
 • – ha az épület vagy a lépcsőház azonos szintjén több önálló rendeltetési egység van, az önálló rendeltetési egység ajtajának, bejáratának megjelölése.

A nyilvántartás naprakészen tartásáról hódmezővásárhelyi és mártélyi ingatlanok esetében a város címzetes jegyzőjének nevében a Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoportja gondoskodik a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címek felülvizsgálatával, továbbá szükség esetén új címek képzésével. A címek felülvizsgálata jelenleg folyamatban van.

Közterületnév hiánya esetén közterület elnevezést vagy közterületnév módosítást tartalmazó önkormányzati közgyűlési döntés meghozatalára kerül sor.

Házszám hiánya esetén a Hatósági Csoport a házszám megállapításáról határozatot hoz.

Amennyiben az újraházszámozás elkerülhetetlen, az érintett ingatlanok tulajdonosait és birtokosait hivatalom tájékoztatja arról, hogy címükben változás fog bekövetkezni.

Társasházak esetében a lakások helyes címének megállapítása érdekében szükség lehet a társasházi alapító okirat, közgyűlési döntés és tulajdonosi határozat becsatolására, ezért az üzletszerű társasházkezelői tevékenységet végzőket a Hivatal hamarosan levélben megkeresi, hogy a társasházak címeinek megadásával nyilatkozzanak, mely társasházakat kezelik, illetve csatolják az általuk kezelt társasházi alapító okiratoknak és ha egy ingatlanon több épület található (melyek nem minősülnek garázsnak) az épület alaprajzának másolatát is.

A felsorolt dokumentumok beszerzése elsősorban a társasházkezelők, közös képviselők közreműködésével történik majd, ezért kérem a lakosságot, hogy a társasházkezelő és közös képviselők erre irányuló tevékenysége során velük együttműködni és szükség esetén a társasházi lakások pontos címének (házszám, emelet ajtó/bejárat) meghatározása céljából tartandó lakógyűléseken részt venni szíveskedjenek.

Amennyiben a lakóközösségtől alakszerű közgyűlési illetve tulajdonosi határozat nem érkezik, vagy a döntés tartalma nem egyértelmű, akkor a jogszabály keretei között hivatalból történik a címelem (ajtószám) megállapítása.

A vonatkozó jogszabályok szerint a KCR-ben egy ingatlannak csak egyetlen címe lehet. Ha az adott ingatlannak több címe is van (saroktelek), a címellenőrzési eljárás során vizsgálni kell, hogy az ingatlant ténylegesen melyik közterület felől közelítik meg, vannak-e elkülönülten használt helyiségek és azokat hány fő használja lakóhelyként. Azon címek, melyek jelenleg nem tekinthetők ténylegesnek, törlésre kerülnek. Ha a fentiek figyelembe vételével továbbra is egynél több cím bizonyul ténylegesnek, akkor a tulajdonos bevonásával külön eljárásra kerül sor. Újdonság a külterületen fekvő tanyák elnevezése és címük KCR-ben történő rögzítése.

Fent jelölt munka eredményes elvégzése érdekében kérem a T. Lakosság megértését és együttműködését.

Vonatkozó jogszabályok:

 • 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet a központi címregiszterről és a címkezelésről
 • 46/2016 (XII. 14.) önkormányzati rendelet az utca és településrész név megállapításának, használatának, nyilvántartásának, valamint az ingatlanok számozásának helyi szabályozásáról
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Illetékesség

Az ingatlan fekvése szerint illetékes település jegyzője.

Szükséges okiratok

Címmegállapítási iránti kérelemnél

 • Nem hiteles tulajdoni lap / adásvételi szerződés (kötelező)
 • Használatbavételi vagy fennmaradási engedély (építménynél kötelező)
 • Alapító okirat (társasháznál kötelező)
 • Épületfeltüntetési vázrajz (kivéve: családi ház mellett ugyanazon a telken létesült garázs, terménytároló istálló, házifüstölő és egyéb hasonló létesítmény)
 • Meghatalmazás (ha a kérelmező nem a tulajdonos vagy a haszonélvező) – csak a rendelkezési nyilvántartásban megadott meghatalmazott járhat el elektronikus ügyintézés esetén

Címigazolási kérelemnél

 • Személyi igazolvány, lakcímkártya másolata (kötelező)

Az ügyet intéző csoport:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport

Fsz. 26.

Telefon: 62/530-194

Fax: 62/530-134

Email:

kerekesa@hodmezovasarhely.hu

kereskedelem@hodmezovasarhely.hu

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 08.00-17.00 Kedd, Csütörtök: 08.00-16.00, Szerda, Péntek: 08.00-12.00

A kérelem benyújtható:

– postai úton: HMJV Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

– személyesen: HMJV Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport Fsz. 13. irodában (H:08.00-20.00, K-P: 08.00-14.00)

-benyújtható:Csak  elektronikusan:  Hódmezővásárhely  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  az elektronikus ügyintézés lehetőségét az ELÜGY (OHP) szolgáltatás igénybevételével biztosítja, melynek elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Ügyintézés határideje és díja:

Az ügyintézési határidő kérelem beérkezésétől számított 8 nap.

Az eljárás illetékmentes.

Egyéb fontos tudnivalók:

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) 3. § (1) Magyarországon az ügyfelet megilleti a jog, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügyét – az e törvényben meghatározott módon – elektronikusan intézze.

Megszakítás