Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Községi zárlat elrendeléséről szóló határozat

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járás Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala  főállatorvosa, mint az ügyben első fokú hatóság, meghoztam az alábbi határozatot.

Mézelő méhek nyúlós költésrothadása betegség megállapítása miatt Hódmezővásárhely  MJV az alábbiakban részletezett közigazgatási területére 2014. július 21. napjától községi zárlatot rendelek el.

A zárlat alatt álló terület szélsőpontjai  Hódmezővásárhely-Erzsébet; 46o24’48,7” és 20o31’12,2” járványgóctól számított 5 km-es sugarú területen:

É-ÉK: Mátyáshalmi Iskola -Tanya 1600-1678-1692.vonala – Sámsonoldal-Székkutas VI.körzet

K-DK:  Békés megye-Békéssámson közig.határ-Makó Járás közig.határ;

D-DNy:Makó Járás közig.határ-Hatrongyos-Tanya 2405-2365-2309.

Ny-ÉNy: Tanya 2123-2071.

A zárlat alatt álló

a)  területről tilos fogékony állatokat, azok nyers termékeit,  betegségterjesztő eszközöket kivinni;
b) területre tilos fogékony állatokat bevinni, kivéve az állandó tartási helyre történő hazatelepítést
c) területen a részletes szabályokban meghatározott esetekben a személyforgalom is korlátozható.

A helyi zárlat alatt nem álló tartási helyekről a méz – az adott méhállomány kedvező eredményű hatósági vizsgálati eredménye esetén – hatósági állatorvosi igazolással értékesíthető.

A növényvédelmi beavatkozás következtében szükséges gyors áttelepülés („menekülés”) szabályai a méhészetek esetében a következők:

a) az áttelepülés során a zárlat alatt álló terület  határának elhagyása tilos;
b) az áttelepülés tényét a méhész a hatósági állatorvosnak és Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának haladéktalanul köteles bejelenteni;
c) a méhész köteles a méheket tizennégy napon belül az eredeti telephelyre visszatelepíteni.

A községi zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját – nyúlós költésrothadás szempontjából – hatósági állatorvosnak vagy méhegészségügyi felelősnek kell megvizsgálni. Indokolt esetben a járási főállatorvos a megyei igazgatóság hozzájárulásával ismételt vizsgálat lefolytatását rendelheti el.

E határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Igazgató főállatorvosának címzett fellebbezéssel lehet élni, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalához (levelezési cím: 6800 Hódmezővásárhely; Petőfi u. 6.)2 példányban kell benyújtani.

Amennyiben a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, úgy a jogorvoslati eljárás díja 10.000.forint.

A jogorvoslati eljárás díját a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett, 10028007-00302498-00000000 számlájára, átutalás vagy a számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a „jogorvoslati eljárási díj” megnevezést és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét. A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a fellebbezési kérelemhez csatolni kell.

A határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtandó.

INDOKOLÁS

A járványgócként megjelölt méhállományban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság M2014-10035568 sz.; 2014.07.21-én közölt vizsgálati eredménye alapján mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző betegséget állapítottam meg.

A betegség tovaterjedésének megakadályozása érdekében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló, 2008. évi XLVI. tv. 51. §. (3) c),e) valamint a  méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VII.27.) FVM rendelet 17. §. 1. pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Hatásköröm az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló, 2008. évi XLVI. tv. 32.§.f pontja, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 6. § (8) pontján  alapszik.

A fellebbezési lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004. évi CXL. törvény  98. §. 1. pontja alapján biztosítottam.

A határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004. évi CXL törvény 101. §. (5) c) és e) pontjain, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló, 2008. évi XLVI. tv.42.§ (1)d) pontján  alapul.

A jogorvoslat címzettjét a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése jelöli meg.

A döntés elleni jogorvoslati eljárás díjára vonatkozó rendelkezéseket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4. § (1) és (3) bekezdései tartalmazzák

Hódmezővásárhely; 2014. július 21.

dr. Borka Attila
járási főállatorvos
m.p.

Megszakítás