Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Közterület-használati engedélyek kiadása

 

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
dr. Laczkó Judit(62) 530-133 szabonelj@hodmezovasarhely.hu

 

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági és Környezetvédelmi Csoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Földszint 25.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő8:00 – 17:00
Kedd8:00 – 16:00
Szerda8:00 – 12:00
Csütörtök8:00 – 16:00
Péntek8:00 – 12:00

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

Közterület-használati engedély kiadását akkor kell kérelmezni, amikor az ingatlan-nyilvántartásban közterületként meghatározott területen olyan tevékenységet kívánnak végezni, amellyel a közterületet átmenetileg magáncélra használják fel (például: építési munkálatokkal kapcsolatos építőanyag tárolás, árusítás, árubemutatás, vendéglátóipari előkert létesítése, stb.).

Fontos tudni, hogy a közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.

A polgármesteri hivatalban egy nyomtatványt kell kitöltenie a kérelmezőnek, illetve az esetlegesen szükséges egyéb dokumentumot is csatolni kell, például a nem kérelmező tulajdonában lévő ingatlan előtti közterület használathoz, az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatát, helyszínrajzot. A hatóság az eset körülményeinek megvizsgálása után – szükség esetén a helyszín megvizsgálását követően – határoz a közterület-használat engedélyezéséről. Az engedélyt azonban közérdekből visszavonhatja, illetve köteles is visszavonni, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett módon és célra használja, vagy a díjat az esedékesség után, a felszólítást követően sem fizette meg.

Az engedélyt kapott személy (az engedélyes) a hatóságnál tett bejelentéssel a közterület-használatot megszüntetheti, és ezután nem kell a fennmaradó időre díjat fizetnie.

A közterület-használati díj mértékét a Hódmezővásárhely MJV. Önkormányzatának a közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 35/2020. (VI. 27.) Önk. rendelete tartalmazza.

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet?

A kitöltött és aláírt kérelmet a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Csoportjához kell benyújtani. (Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, mely az önkormányzat internetes honlapjáról letölthető. A kérelem írásban nyújtható be.

A kérelem tartalma

A kérelmet a mellékelt kitöltési útmutatónak megfelelően kell kitölteni.

A kérelemhez szükséges mellékletek

A formanyomtatványon kívül a beadáshoz szükségesek a következő mellékletek: helyszínrajz (1:500; 1:1000), árusító-berendezés terve, vagy fotója, tulajdonosi hozzájárulás.

Az ügyintézés határideje:

A kérelem elbírálására – ha a kérelem és mellékletei, hiánytalanul kerültek előterjesztésre, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, és nincs ellenérdekű ügyfél – 8 nap áll a hatóság rendelkezésére.(sommás eljárás)

Amennyiben a fent meghatározott bármely feltétel nem áll fenn, (hiányos a kérelem és mellékletei, nem tisztázott a tényállás, ellenérdekű ügyfél vesz részt az eljárásban) 60 nap áll a hatóság rendelkezésére a kérelem elbírálására. (teljes eljárás)

 A jogorvoslati lehetőségekről:

Az ügyfél (a kérelmező) és akire a közterület-használati engedélye iránti kérelmet elbíráló határozat rendelkezést tartalmaz, a határozattal szemben – az annak kézbesítésétől számított 15 napon belül – fellebbezéssel élhet. A fellebbezést – amelynek illetéke 5000 forint – a sérelmezett határozatot hozó hatóságnál kell benyújtani. Amennyiben a hatóság a fellebbezésben foglaltaknak nem ad helyt, a beadványt 8 napon belül továbbítani köteles a másodfokon eljáró Képviselő-testülethez. A fellebbezést a képviselő testület a soron következő ülésen bírálja el.

Amennyiben az arra jogosult élt a fellebbezés lehetőségével, a határozatot ennek elbírálásáig nem lehet végrehajtani, kivéve azt a lehetőséget, ha a hatóság a határozatot a fellebbezés halasztó hatályának kizárásával végrehajthatónak nyilvánította.

Az alkalmazott jogszabályokról:

 • a közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 35/2020. (VI. 27.) Önk. rendelet
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

A hatóság köteles gondoskodni a tudomására jutott személyes adatok, törvény által védett adatok és a hivatásbeli titkok megőrzéséről. Az eljárás alatt a hatóságnak ki kell zárnia annak a lehetőségét, hogy ezen adatok nyilvánosságra kerüljenek vagy illetéktelen személyek tudomására jussanak. A hatóság csak abban az esetben továbbíthat adatokat más szervhez, ha erre külön törvény feljogosítja vagy az érintett beleegyezett.

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfél jogai a hatóság előtt:

 • kezdeményezheti eljárás megindítását, illetve kérelmét visszavonhatja; 
 • eljárhat törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján; 
 • hiányosan benyújtott kérelem esetén az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, ekkor az ügyfél az előírt határidő alatt pótolhatja a kérelem hiányait; 
 • részt vehet a tanú és a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson; ezekről az ügyfelet értesíteni kell; 
 • az eljárás során észrevételeket tehet; 
 • az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet, illetve megtagadhatja a nyilatkozattételt; 
 • betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet, kérhet; 
 • a hatóság, szükség esetén, köteles tolmácsot, illetve jeltolmácsot alkalmazni; 
 • jogorvoslattal élhet a hatóság meghatározott határozatai ellen. 

Az ügyfél kötelezettségei a hatóság előtt:

 • hivatalból indult, vagy hivatalból folytatott eljárásban a hatóság idézésére köteles megjelenni; 
 • a hatóság felhívására köteles meghatározott okiratok, más iratok bemutatására; 
 • az eljárás során számára a hatóság által előírt cselekményeket teljesítenie kell, ha nem így tesz, akkor a törvényben meghatározott esetekben eljárási bírság szabható ki az ügyféllel szemben. 

Az eljáró hatóság folyamatosan tájékoztatja az ügyfelet jogairól és kötelezettségeiről.

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány nevePDF
Közterület-használati engedély kérelem nyomtatvány 

 

Megszakítás