Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Lakáskérelmek fogadása és nyilvántartásba vétele

Illetékes ügyintéző:

Ügyintéző Telefonszám E-mail cím
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta (62) 530-187 bodnar.greta@hodmezovasarhely.hu
dr. Huszár Adrienn (62) 530-187 huszar.adrienn@hodmezovasarhely.hu

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Lakosságszolgálati Iroda, Lakás- és Helyiséggazdálkodási, Városgondnoksági Csoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Ügyfélszolgálat 15-ös ablak

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 – 17:00
Kedd 8:00 – 16:00
Szerda 8:00 – 12:00
Csütörtök 8:00 – 16:00
Péntek 8:00 – 12:00

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány neve PDF
Nyilvántartásba vételi adatlap  

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

Önkormányzati lakás bérleti jogát városunkban pályázat útján lehet elnyerni. A pályázat benyújtásának előzetes feltétele, hogy a leendő pályázó átmeneti elhelyezésre vonatkozó kérelmét nyilvántartásba vegyék.

Önkormányzati bérlakásra lakáskérelmet az nyújthat be, aki

 • nem rendelkezik önkormányzati lakás bérleti jogával és a kérelem benyújtásának időpontjában nincs részben vagy egészben, a tulajdonában, haszonélvezetében beköltözhető lakóingatlan, továbbá nem illeti meg lakóingatlanon állandó használat joga, 
 • a leendő bérlő lakóhelye a bérbevételi szándék jelzésekor, valamint az azt közvetlenül megelőző három éven belül folyamatosan Hódmezővásárhelyen volt és 
 • önkormányzati lakáson fennállt bérleti joga öt éven belül nem pénzbeli térítés ellenében vagy nem jogszabályban (Ltv. 24. § (1) bek, a, -d, pontjai) meghatározott felmondás miatt szűnt meg. 

A fenti feltételnek nemcsak a nyilvántartásba vételkor kell teljesülnie, hanem abban az estben is, ha utána szerződéskötésre kerül sor, valamint a lakásbérleti jogviszony teljes fennállása alatt is.

A lakáskérelmeket és a benyújtott pályázatokat a Lakásügyi Tanácsadó Testület véleményezi és vizsgálja ki. A nyilvántartásba vételi kérelem elfogadása esetén a kérelmező a nyilvántartásba kerül, amelyről igazolást bocsát ki a hivatal.

Amennyiben a kérelmező bekerül a nyilvántartásba, utána lehetősége van lakáskérelmi pályázat benyújtására (Ld. Benyújtott lakáskérelmi pályázatok fogadása és elbírálása és az ez alapján születő szerződések nyilvántartása elnevezésű ügy), amelyre külön formanyomtatvány áll rendelkezésre.

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet?

A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (15. ablak) kell benyújtani írásban, a kitöltött formanyomtatványon.

A kérelem tartalma

A kérelmet a formanyomtatványnak megfelelően kell kitölteni.

A kérelemhez szükséges mellékletek

 • jövedelemigazolás (30 napnál nem régebbi)
 • személyi igazolvány másolata
 • lakcímkártya másolata

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

Az eljárás díj- és illetékmenetes.

Az ügyintézés határidejéről:

Az ügyintézés határideje a kérelem benyújtásának határidejétől számított 30 nap.

A jogorvoslati lehetőségekről:

Méltányossági kérelem benyújtására lehetőség van, melyhez formanyomtatvány nem tartozik.

Az alkalmazott jogszabályokról:

 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.évi LXXVIII. Törvény 
 • A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

A hatóság köteles gondoskodni a tudomására jutott személyes adatok, törvény által védett adatok és a hivatásbeli titkok megőrzéséről. Az eljárás alatt a hatóságnak ki kell zárnia annak a lehetőségét, hogy ezen adatok nyilvánosságra kerüljenek vagy illetéktelen személyek tudomására jussanak. A hatóság csak abban az esetben továbbíthat adatokat más szervhez, ha erre külön törvény feljogosítja vagy az érintett beleegyezett.

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfél jogai a hatóság előtt:

 • kezdeményezheti eljárás megindítását, illetve kérelmét visszavonhatja; 
 • eljárhat törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján; 
 • hiányosan benyújtott kérelem esetén az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, ekkor az ügyfél az előírt határidő alatt pótolhatja a kérelem hiányait; 
 • részt vehet a tanú és a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson; ezekről az ügyfelet értesíteni kell; 
 • az eljárás során észrevételeket tehet; 
 • az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet, illetve megtagadhatja a nyilatkozattételt; 
 • betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet, kérhet; 
 • a hatóság, szükség esetén, köteles tolmácsot, illetve jeltolmácsot alkalmazni; 
 • jogorvoslattal élhet a hatóság meghatározott határozatai ellen. 

Az ügyfél kötelezettségei a hatóság előtt: 

 • – hivatalból indult, vagy hivatalból folytatott eljárásban a hatóság idézésére köteles megjelenni; 
 • – a hatóság felhívására köteles meghatározott okiratok, más iratok bemutatására; 
 • – az eljárás során számára a hatóság által előírt cselekményeket teljesítenie kell, ha nem így tesz, akkor a törvényben meghatározott esetekben eljárási bírság szabható ki az ügyféllel szemben. 
 • – az eljáró hatóság folyamatosan tájékoztatja az ügyfelet jogairól és kötelezettségeiről.
Megszakítás