Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Lakáskérelmi pályázatok fogadása és elbírálása

Benyújtott lakáskérelmi pályázatok fogadása és elbírálása, és az ez alapján születő szerződések nyilvántartása

Illetékes ügyintéző:

Ügyintéző Telefonszám E-mail cím
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta (62) 530-187 bodnar.greta@hodmezovasarhely.hu
dr. Huszár Adrienn (62) 530-187 huszar.adrienn@hodmezovasarhely.hu

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Lakosságszolgálati Iroda, Lakás- és Helyiséggazdálkodási, Városgondnoksági Csoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Ügyfélszolgálat 15-ös ablak

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 – 17:00
Kedd 8:00 – 16:00
Szerda 8:00 – 12:00
Csütörtök 8:00 – 16:00
Péntek 8:00 – 12:00

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány neve PDF
Lakáskérelmi pályázati adatlap  

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

Lakáskérelem pályázat benyújtására csak akkor van lehetősége a rászorulónak, ha előzetesen a lakáskérelmezők nyilvántartásába felvették. Ezt szintén kérelem benyújtásával (Ld. Lakáskérelmek fogadása és nyilvántartása elnevezésű ügy) intézheti az ügyfél. Lakásnyilvántartásba vételi kérelem elfogadása esetén a kérelmező nyilvántartásba kerül. A nyilvántartásba vételről igazolást bocsát ki a hivatal.

Önkormányzati bérlakásra szociális helyzet alapján lakáskérelmet, vagy pályázatot az nyújthat be, illetve bérleti szerződés azzal a nagykorú személlyel köthető, aki

 • nem rendelkezik önkormányzati lakás bérleti jogával és a kérelem benyújtásának időpontjában nincs részben vagy egészben, a tulajdonában, haszonélvezetében beköltözhető lakóingatlan, továbbá nem illeti meg lakóingatlanon állandó használat joga, 
 • a leendő bérlő lakóhelye a bérbevételi szándék jelzésekor, valamint az azt közvetlenül megelőző három éven belül folyamatosan Hódmezővásárhelyen volt és 
 • önkormányzati lakáson fennállt bérleti joga öt éven belül nem pénzbeli térítés ellenében vagy nem jogszabályban (Ltv. 24. § (1) bek, a, -d, pontjai) meghatározott felmondás miatt szűnt meg. 

A lakáskérelmeket és a benyújtott pályázatokat a Lakásügyi Tanácsadó Testület véleményezi és vizsgálja ki. A Lakásügyi Tanácsadó Testület tesz javaslatot a pályázatok elbírálására vonatkozóan is.

A Testület javaslatát a polgármester elé terjesztik. Itt megszületik a döntés, majd elkészítik a szerződéstervezetet. Ezután időpontot egyeztet az iroda az ügyféllel, majd a megbeszélt időpontban megtörténik a szerződés aláírása, a lakás átadása.

Önkormányzati bérlakás határozott időre szóló szerződés alapján, 6 hónapra adható bérbe (kivéve a szolgálati jogviszony alapján bérbe adott és bérlőkijelöléses lakások), amely alól kivételt a Lakásügyi Tanácsadó Testület javaslata alapján a Polgármester tehet. A bérleti szerződés lejártát követően 6 hónappal hosszabbítható meg, melyre a bérlő kérelme és a Testület javaslata alapján kerülhet sor. A Testület véleménye és javaslata alapján lehetőség van az 1 évre történő meghosszabbításra is.

A bérleti szerződés újból meghosszabbítható, ha a lakásbérleti szerződés lejártakor a bérlő továbbra is megfelel a nyilvántartásba vételnél meghatározott feltételeknek, valamint nem rendelkezik sem lakbér, sem pedig közüzemi díj-tartozással és a szerződéshosszabbítást a Lakásügyi Tanácsadó Testület javasolja.

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet?

A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (15. ablak) kell benyújtani írásban, a kitöltött formanyomtatványon.

A kérelem tartalma

A kérelmet a formanyomtatványnak megfelelően kell kitölteni.

A kérelemhez szükséges mellékletek

Az alábbi iratok közül, azokat kell a kérelmezőnek csatolni, amelyek a kérelmében feltüntetett adatokat alátámasztják:

 • A pályázóval együttköltöző kiskorú születési anyakönyvi kivonata 
 • Házastársi életközösségben élő kérelmező esetén a házassági anyakönyvi kivonat 
 • Elvált családi állapotú pályázó esetén a házasság felbontását kimondó jogerős bírósági döntés 
 • Gyermekét egyedül nevelő pályázó esetén a gyermekelhelyezésről, a gyermektartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírósági döntés 
 • A lakhely, illetve a tartózkodási hely igazolására a pályázó személyi igazolványa vagy a lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány 
 • A pályázóval együttköltöző 16. életévét betöltő tanuló iskolalátogatási igazolása 
 • A pályázó és a vele együttköltöző, jövedelemmel rendelkező személyek hivatalos jövedelmét igazoló irat 
 • Ha nem rendelkezik hivatalos jövedelemmel, a jövedelmét igazoló nyilatkozat 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

A pályázat benyújtása díj- és illetékmentes.

Az ügyintézés határidejéről:

Az ügyintézés határideje a kérelem benyújtásának határidejétől számított 30 nap.

A jogorvoslati lehetőségekről:

Nincs jogorvoslati lehetőség.

Az alkalmazott jogszabályokról:

 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
 • a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.évi LXXVIII. Törvény 
 • A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

A hatóság köteles gondoskodni a tudomására jutott személyes adatok, törvény által védett adatok és a hivatásbeli titkok megőrzéséről. Az eljárás alatt a hatóságnak ki kell zárnia annak a lehetőségét, hogy ezen adatok nyilvánosságra kerüljenek vagy illetéktelen személyek tudomására jussanak. A hatóság csak abban az esetben továbbíthat adatokat más szervhez, ha erre külön törvény feljogosítja vagy az érintett beleegyezett.

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfél jogai a hatóság előtt:

 • kezdeményezheti eljárás megindítását, illetve kérelmét visszavonhatja; 
 • eljárhat törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján; 
 • hiányosan benyújtott kérelem esetén az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, ekkor az ügyfél az előírt határidő alatt pótolhatja a kérelem hiányait; 
 • részt vehet a tanú és a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson; ezekről az ügyfelet értesíteni kell; 
 • az eljárás során észrevételeket tehet; 
 • az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet, illetve megtagadhatja a nyilatkozattételt; 
 • betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet, kérhet; 
 • a hatóság, szükség esetén, köteles tolmácsot, illetve jeltolmácsot alkalmazni; 
 • jogorvoslattal élhet a hatóság meghatározott határozatai ellen. 

Az ügyfél kötelezettségei a hatóság előtt:

 • hivatalból indult, vagy hivatalból folytatott eljárásban a hatóság idézésére köteles megjelenni; 
 • a hatóság felhívására köteles meghatározott okiratok, más iratok bemutatására; 
 • az eljárás során számára a hatóság által előírt cselekményeket teljesítenie kell, ha nem így tesz, akkor a törvényben meghatározott esetekben eljárási bírság szabható ki az ügyféllel szemben. 
 • az eljáró hatóság folyamatosan tájékoztatja az ügyfelet jogairól és kötelezettségeiről.
Megszakítás