Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Módosítás a településrendezési tervben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője értesíti
a lakosságot, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 276/2010.(07.01)
Kgy. határozata értelmében részlegesen módosítani kívánja a 2010. évben
jóváhagyott Településrendezési Tervét.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője értesíti
a lakosságot, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 276/2010.(07.01)
Kgy. határozata értelmében részlegesen módosítani kívánja a 2010. évben
jóváhagyott Településrendezési Tervét.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 9.§.(2) bekezdésében foglaltak alapján az eljárási
folyamat megkezdődött.

Módosítással érintett területek:

1./     A
jelenleg hatályos tervben kijelölt Öreg-kishomoki vízi-sportterület – a
tulajdonos szándéka szerint – a mintegy 60,0 hektár nagyságúra
bővül.

2./     Sarkalyon
lovas-központ céljára kell 0,8
hektár nagyságú területet kialakítani, a jelenlegi
tanyás mezőgazdasági övezet átsorolásával. A részletes építési szabályokat – az
1. pontban foglaltakra vonatkozóan is – a város érdekeinek és a beruházni
szándékozók igényeinek figyelembe vételével, a szakmai lehetőségek, illetve
kötöttségek maximális összehangolásával kell kidolgozni.

3./     A
tervezett M43-as út kiépültével a maroslelei, 4414 jelű út lesz az autópálya
bekötő útja. Ez a körülmény kiváltotta az út menti területek iránti
érdeklődést. A területek felértékelődését az is növeli, hogy a városban
jelentősen beszűkült a még hasznosítatlan gazdasági területek köre. Az ún.
„új-déli” átminősítési lehetőségek vizsgálatával mintegy 10,0 hektár nagyságú
gazdasági területet kell kijelölni.

4./     Szikáncs
egyéb belterületen ki kell jelölni a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által az
IKR Termelésfejlesztési és kereskedelmi Zrt. (Bábolna), Szikáncsi Fióktelepe
részére előírt veszélyességi övezetet, továbbá el kell végezni az ebből eredő tervmódosítást:
a hatályos tervben kijelölt, de még igénybe nem vett lakóterület csökkentését,
és a Fióktelep területének szükséges építési övezeti átsorolását.

5./     Az
időközben felmerült kisebb volumenű módosítások (pl.: építési övezethatár
kijelölése tömbön belül a Rárósi út keleti oldalán, a Szabadság tér és a Jókai
utcai szakaszon, stb.) a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv
módosítását igénylik.

6./     A Terv
módosítása során szükséges az OTrT (Országos Területrendezési Terv)
Hódmezővásárhelyre, illetve az 1-4. pontok szerinti tervezési területekre
vonatkozó előírásainak vizsgálata és érvényesítése is.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Településrendezési Terve módosítását
érintő elképzeléseikről, illetve tervekről, várható intézkedésekről a
Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.) emelet 1. irodájában tehet észrevételt írásban
az érintett lakosság 2010. július 30-ig.

Megszakítás