Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Bevezető

Az Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., adószám: 15726906-2-06) nyereményjátékot (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervez, amelyek részvételi feltételeit és szabályait (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) az alábbiakban határozza meg.

1.      A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója:

A Nyereményjáték szervezője a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely / értesítési cím: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., törzskönyvi azonosító szám: 726906, adószám: 15726906-2-06, továbbiakban: „Szervező”).

A Játékszabályzat és a Szervező elérhetőségei:

Weblap:                 https://www.hodmezovasarhely.hu/

E-mail:                   titkarsag@hodmezovasarhely.hu

2.      A Játékszabályzat hatálya

A Játékszabályzat hatálya kiterjed a Szervező által meghirdetett Nyereményjátékra, valamint azokra a résztvevőkre, akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Nyereményjátékban, továbbá mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lép fel.

3.      A Nyereményjátékban résztvevő személyek köre:

 • A Játékban részt vehet minden olyan cselekvőképes felnőtt korú, Magyarországon hódmezővásárhelyi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű, KEHOP-3.2.1.-15-2017-00011 kódszámú pályázattal összefüggő rendezvények valamelyikén a jelenléti ívet (név és lakcím önkéntes megadása mellett) aláírta. Az a Játékos, aki a 14. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem töltötte be, vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével, vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult.
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki
  • a Nyereményjáték menetének befolyásolásával, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni; és/vagy
  • más Játékos regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg.
  • Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a 3.3. pontban meghatározott eseteket saját döntési jogkörében bírálja el.
  • A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

4.      A Nyereményjáték időtartama:

A Szervező által a kiírásban meghatározottak szerint.

5.      A Nyereményjáték menete, nyeremény:

 • A játékban való részvételre irányuló, kifejezetten ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű, KEHOP-3.2.1.-15-2017-00011 kódszámú pályázattal összefüggő rendezvények valamelyikén a jelenléti ívet (név és lakcím önkéntes megadása mellett) aláírta.
  • Alapnyeremény: 10 db egyenként 12.000,- Ft értékű vásárlási kupon, melyek felhasználhatóak a Müller Drogéria Magyarország Bt. által működtetett áruházakban. Főnyeremény: 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint készpénz.
  • A Szervező kifejezetten felhívja a Nyereményjátékban részt vevő Játékosok figyelmét, hogy a Nyereményjátékban kisorsolt Nyeremény felhasználásához és igénybevételéhez szükséges bármely további költség a Nyertest terheli, annak megfizetésére vagy megtérítésére Szervező semmilyen körülmények között nem köteles.

6.      A sorsolás és a Nyeremény átadásának menete:

 • A Nyeremény kisorsolására sorsolási bizottság és közjegyző jelenlétében kerül sor a Szervező székhelyén. A sorsolási bizottság tagjai: Szervező vezetője vagy helyettese, Hivatal vezetője vagy helyettese, Hivatal egy ügyintézője
  • A sorsolás menete a következő:
 • A sorsolás előtt az aláírt jelenléti íveket rendezvényenként, a jelenléti ívek egymásra helyezésével (nevet tartalmazó oldal lefele fordításával) egymástól jól elkülöníthető módon (legalább 30 cm távolságban), csoportosítja a sorsolási bizottság. A sorsolási bizottság így kialakított csoportokat 1-től 26-ig terjedően azonosítás céljából sorszámmal látja el. Sorszámok egységes méretű papírlapokon, a számozott oldalt nem látható módon (összehajtva) kerülnek elhelyezésre az 1-es számú urnába. A sorsolási bizottság a 2-es számú urnába 1-től 8-ig terjedően sorszámmal ellátott egységes méretű papírlapokat, a számozott oldalt nem látható módon (összehajtva) helyezi el. (Ennek oka, hogy minden jelenléti íven 8 (nyolc) darab aláírás található.)
 • A sorsolás alapos átkeverést követően az 1-es számú urnából történő kézi húzással kezdődik, mely a rendezvényenként rendszerezett kérdőívek csoportszámát határozza meg.
 • Az előző pont szerint kiválasztott csoportban található jelenléti íveket alaposan át kell keverni és oszlopszerűen egymásra halmozva elhelyezni. (Keverés során ügyelni kell arra, hogy a nevet tartalmazó oldal a keverés során is lefelé legyen fordítva.) Ezt követően a sorsolási bizottság tagja a véletlenszerű kézi húzással egy jelenléti ívet kihúz az oszlopból.
 • A sorsolás a 2-es számú urnából történő húzással zárul, mely során alapos átkeverést követően a 2-es számú urnából történő kézi húzással kihúzott szám határozza meg pontosan fentről lefele növekvő sorrendben haladva, hogy az előző pont szerint kihúzott jelenléti íven hányadik aláíró személy lesz a nyertes.
 • A sorsolás befejezését követően az urnából kihúzott számokat a megfelelő urnába, a kiválasztott jelenléti ívet a megfelelő csoport vissza kell helyezni.
  • A 6.2. pont szerinti sorsolást alapnyeremények esetében 20 (húsz) alkalommal kell megismételni. Ebben az esetben az páratlan alkalommal húzott személy a Nyertes, míg a páros alkalommal húzott személy a Pótnyertes.
  • Az alapnyeremények kisorsolását követően kerül sor a főnyeremény sorsolására. Főnyeremény esetén a 6.2. pont szerinti sorsolást 2 (kettő) alkalommal kell megismételni. Ebben az esetben az páratlan alkalommal húzott személy a Nyertes, míg a páros alkalommal húzott személy a Pótnyertes. Egy személy csak egyszer lehet Nyertes vagy Pótnyertes.
  • A sorsolásról jegyzőkönyv készül.
  • A Szervező a Nyerteseket postai úton és/vagy telefonon értesíti. Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 8 (nyolc) munkanapon belül nem veszi fel a Szervezővel a kapcsolatot, úgy a Szervező az adott Nyeremény tekintetében a soron következő nyertest, azaz a Pótnyertest értesíti a Nyereményről.

A Pótnyertesek értesítésére a Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak. Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy Pótnyertes a jelentkezési határidőt követően bármilyen igényt formáljon a Nyereményre, az elkésett visszajelzés esetén a Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.

 • A Nyeremény átvételére a Nyertes (Pótnyertes) határidőben történő visszajelzését követően kerül sor. A Nyereményt a Szervező a Nyertessel (Pótnyertessel) egyeztetett helyen és időpontban adja át.
  • A Nyeremény – Nyertesnek (Pótnyertesnek) felróható okból történő – 15 (tizenöt) napon belüli átadásának elmaradása esetén a Nyertes (Pótnyertes) a Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.
  • Nyertes (Pótnyertes) köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadása a fentiekben írt módon megtörténjen.
  • Amennyiben a Nyertes (Pótnyertes) külön nyilatkozatban kifejezett hozzájárulását adja a Szervező jogosult a Nyertes (Pótnyertes) nevét a sorsolást követően közzétenni a Szervező weboldalán, illetve a kiírásban is szereplő weboldalakon, illetve Facebook oldalakon.
  • Amennyiben a Nyertes (Pótnyertes) külön nyilatkozatban kifejezett hozzájárulását adja a Szervező jogosult a Nyeremény átvétele során felvételeket készíteni, és ezeket felvételeket a Nyertes (Pótnyertes) a Szervező weboldalán, illetve a kiírásban is szereplő weboldalakon, illetve Facebook oldalakon bemutatásra közzétenni. A Játékosok egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak.

7.      A Nyereménnyel kapcsolatos közterhek, költségek

A Nyereményhez kapcsolódó személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége, a Nyeremény felhasználásának esetleges költségei) a Nyertest terhelik.

8.      Személyes adatok kezelése

 • A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely a Nyereményjáték során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein.
  • A Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen Játékszabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a Játék során a célnak megfelelően, valamint a Játék lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje.
  • A Nyertes a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Nyeremény átadásához, a Nyereményhez kapcsolódó kifizetések és egyéb köztehrek rendezéséhez szükséges további adatait a hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges ideig és mértékben kezelje.
  • A Játékos a Játékszabályzatban foglalt adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Nyereményjáték időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Nyereményjátékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. Visszavonásnak minősül a 3.2. pontban megjelölt jelenléti íven megadott adatok kérelemre történő törlése is. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely a jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes.
  • A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. A Szervező a Játékosok adatait az egyes Nyereményjátékban kiosztásra kerülő Nyeremény átadásától számított 2. hónap végéig kezeli.

9.      Vegyes rendelkezések

 • A Nyereményjátékban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.
  • A Szervező bármely, az adott Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosoknak a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.
  • A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen általános Játékszabályzatot, vagy magát a Nyereményjátékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a Facebook oldalain, illetve a jelen szabályzatban megjelölt weboldalakon teszi közzé. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
Megszakítás