Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Óvodai beiratkozás 2016

Tisztelt Szülők!

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a gyermekek óvodalátogatási kötelezettsége a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 8.§ (2) bekezdése értelmében annak a gyermeknek van, aki 2016. augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti.

Értesítjük Önöket, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvodáiban a beiratkozást a 2016/2017-es nevelési évre:

2016. április 25. napján (hétfő) 8:00 – 18:00 óráig
2016. április 26. napján (kedd) 8:00 – 18:00 óráigtartjuk.

A beiratkozáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:
1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata
2. a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (TAJ kártya, lakcím kártya, személyi igazolvány, ha van a gyermeknek)
3. a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
4. azóvodaérettségi orvosi igazolás.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell beíratni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülők dolgoznak. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele az önkormányzat által fenntartott óvodákban biztosított. A gyermek csak egy óvodába iratható be.

Az óvodai nevelési év 2016. szeptember 1-jén kezdődik, és 2017. augusztus 31-ig tart. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követően. Az óvoda felveheti a körzetében lakó két és féléves gyermekeket is, ha a hároméves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette, és van szabad férőhelye.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy amennyiben a gyermek 2016. augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, 2016. szeptember 1-jétől napi négy órában óvodai nevelésben köteles részt venni. Ebből adódóan – a családi napköziben vagy bölcsődében maradó gyermekek, valamint az óvodába járás alól felmentést kérő gyermekek kivételével – minden hároméves korú és annál idősebb kisgyermeket be kell íratni az óvodába.

Fentiek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

A Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda óvodai beiratkozási körzete:Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területe (beleértve Batida, Erzsébet, Kútvölgy, Szikáncs településrészeket).

A felvételi eljárás lefolytatását követő felvételi határozatot 2016. május 23. napjától írásban a beiratkozás helyszínén személyes átvétellel vagy postai útontovábbítjuk a Szülők által megadott értesítési címre.

Jogorvoslati eljárások:Az óvodai határozat kötelező elemeit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.-38.§-a tartalmazza. A határozat ellen irányuló jogorvoslati kérelmet a kézhezvételt követő 15 napon belül kell benyújtani, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Címzetes Főjegyzőjéhez címezve (postacím: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.).

Hódmezővásárhely, 2016. március 24.

Dr. Korsós Ágnes
címzetes főjegyző

Megszakítás