Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

ÓVODAI BEIRATKOZÁS HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 2022/2023. NEVELÉSI ÉV

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik (Emberi Erőforrások Minisztériuma rendeletének a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) 12. §, a továbbiakban: Rendelet).

A 2022/23-as nevelési évre szóló óvodai beiratkozások a Hmvhely M. J. V. Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvodában az alábbiak szerint történnek:

Mind a 12 óvodába (Magvető utcai Székhely, Pál utcai Tagintézmény, Oldalkosár14. Tagintézmény, Nádor utcai Tagintézmény, Malom utcai, Pálffy utcai, Szent István utcai, Észak utcai, Oldalkosár 4. utcai, Szabadság téri, Klauzál utcai, Tornyai utcai Telephelyek) várjuk

2022. május 2.-án (hétfőn) és május 3.-án (kedden) 8.00 – 17.00 óráig a beiratkozó szülőket, gyermekeket (idén végre újra személyes jelenléttel, nem online!).

A beiratkozások előtt Oviváró Nyílt Napokat tartunk, ahova szintén hívjuk és várjuk a kedves családokat! Időpontok az óvoda honlapján találhatók (www.heo.hu, Hírek menüpontban)!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1)).

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (azaz szeptember 1-jétől) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti (2023.02.28.-ig), feltéve, hogy a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (amennyiben van),
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
  • továbbá a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (Rendelet 20. § (3),
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek, a szülő Magyarország területén (Nkt. 92. §),
  • az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek esetében az óvodába való felvételéhez a szakértői bizottsági javaslatot

Megkönnyíti a beiratkozást, ha az óvoda honlapjáról (www.heo.hu, Hírek menüpontban) letölthető Szándéknyilatkozatot kitöltve, aláírva – a kötelező beiratkozással érintett gyermekek (óvodaköteles gyermekek, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket) szülei magukkal hozzák a beiratkozásra a kiválasztott óvodába.

A fiatalabb (a harmadik életévét 2022. szept. 1. – 2023. febr. 28. között betöltő) „óvodaérett” gyermekeket is be lehet íratni, számukra is benyújtható a kitöltött és aláírt Szándéknyilatkozat. Esetükben és a kiválasztott óvoda körzetén kívüli jelentkezők esetében is az óvodai felvétel a szabad kapacitás függvényében történhet.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben(pl: óvodába, iskolába történő beíratás) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

(Oktatási Hivatal honlapja – Köznevelés – Külföldre távozás bejelentése)

Kötelező óvodai beiratkozás alóli felmentés

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást igénylő esetben ötödik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv (Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal, Hódmezővásárhely, Ady E. út 14.) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Nyomtatvány az óvoda honlapjáról (www.heo.hu, Hírek menüpontban) letölthető.

A beiratkozás még nem jelent óvodai felvételt. A 2022/23-as nevelési évre érvényes óvodai jogviszony a felvételt biztosító óvoda Felvételi határozatával válik érvényessé, melyet a szülő elektronikusan, ennek hiányában postai úton fog megkapni 2022. június 3-ig.

Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik (Nkt. 49. § (4)). Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvoda vezetősége dönt.

Az első óvodai foglalkozási nap, azaz a nevelési év első napja:

2022. szeptember 1.

Az óvodai körzetekről az 1. számú mellékletben tájékozódhat. Az óvodák elérhetősége a www.heo.hu internetes oldalon található.

Szándéknyilatkozat itt letölthető.

Megszakítás