Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázat Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ főigazgatói munkakör betöltésére

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet

alapján pályázatot hirdet a

Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ

főigazgatói

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony (5 év)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András utca 16-18.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézmény szakszerű, törvényes és gazdaságos működtetése az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátására vonatkozó jogszabályok és fenntartói döntések figyelembevételével.

Javadalmazás: megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

 • a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 1. melléklet 4., 7. vagy 9. pontjában előírt végzettség, szakmai és vezetői gyakorlat, tudományos tevékenység
 • a Közös Európai Referenciakeret szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat – kivéve, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, – vagy nyilatkozat, hogy a pályázó a munkakör betöltését követő 2 éven belül a tanfolyamot elvégzi és a képzés elvégzését igazoló okiratot bemutatja
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • részletes szakmai és vezetési program
 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
 • szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás
 • arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
 • nyilatkozat az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 24.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Nagyné dr. Tari Ibolya részére a nagynet@hodmezovasarhely.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: a 2021 november hónapban tartandó testületi ülés.

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg. A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatokról a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy ha e jogot testület gyakorolja, a következő ülésén dönt.

Megszakítás