Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati felhívás a szikáncsi iskola, illetve óvoda épületének ingyenes használatba adására, hasznosítására

Pályázati felhívás
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Használatba adó)

-pályázatot hirdet-
civil szervezetek részére


A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonát képező Hódmezővásárhely, belterület 16001 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 6806 Hódmezővásárhely Szikáncs, Fő utca 18. szám alatt található épület meghatározott, kijelölt 88 m2 területnagyságú részének, valamint a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonát képező Hódmezővásárhely, belterület 16086 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 6806 Hódmezővásárhely-Szikáncs, Ács Lajos utca 17. szám alatt található épület meghatározott, kijelölt 214 m2 területnagyságú részének (továbbiakban együttesen: Ingatlanok) közfeladat ellátása körében együttes, közös ingyenes használatba adására, hasznosítására.

Pályázati feltételek:

 1. A pályázó vállalja, hogy sikeres pályázat után az Ingatlanokat éves programterv
  keretében a következőkben foglaltaknak megfelelően fogja használni többek között a
  Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
  bekezdés 15. pontja szerinti közfeladat és hozzá kapcsolódó – helyi közösséget építő –
  feladatok megvalósítása érdekében:
   ifjúsági, illetve rekreációs, és/vagy közösségi sportcélú tevékenység és/vagy
   rendezvényházként való üzemeltetése (családi ünnepek, céges rendezvények
  helyszíneként)
   a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi,
  szolgáltató tevékenység (akár alvállalkozó igénybevételével).
 2. Vállalja, hogy sikeres pályázat esetén az Ingatlanok esetleges hasznosításból származó
  valamennyi bevételt a fenti közfeladat megvalósítására, illetve az Ingatlanok
  karbantartására, felújítására köteles fordítani, mellyel kapcsolatban a pályázót évenként
  be-és elszámolási kötelezettség terheli az Önkormányzat felé.
 3. A Használatba adó a beérkezett pályázatokat alaki és tartalmi szempontból
  megvizsgálja. A beérkezett pályázatokat a Használatba adó bírálja el.
 4. Több érvényes pályázat esetén Hódmezővásárhely-Szikáncs Településrész
  Önkormányzata bevonásával az Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottság
  előzetes véleményezést követően Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a
  soron következő nyílt ülésén dönt a nyertes pályázatról. A Közgyűlés helyéről és pontos
  idejéről a Használatba adó telefonon és írásban tájékoztatja az érintett pályázókat.
 5. Az Ingatlanokra vonatkozó használatba adási szerződést – a HódmezővásárhelySzikáncs Településrész Önkormányzatának, valamint a Közgyűlés Oktatási, Kulturális,
  Sport és Nemzetiségi Bizottságának a véleményezését követően, illetve javaslatának
  megfelelően – a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által leginkább
  támogatott szakmai programtervvel rendelkező pályázóval köti meg a Használatba adó.
  Iktatószám: JCS-106-2/2022.

  A pályázatnak tartalmaznia kell:
  a) pályázó nevét, címét (székhelyét), telefonszámát, e-elérhetőségét
  b) megpályázni kívánt ingatlanok címét,
  c) az ingatlanrészek általa tervezett felhasználási célját, a használatba adási időszakra
  vonatkozó üzemeltetési tervet, illetve programtervet,
  d) a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot.
  A pályázati dokumentációhoz a pályázónak mellékelnie kell:
  a) a tevékenység végzésére jogosító okirat másolatát: 30 napnál nem régebbi a civil szervezet
  nyilvántartását végző törvényszék által kiadott kivonat, a tevékenység jellegétől függő egyéb
  hatósági igazolás, Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) által kiállított adószám
  b) a jogi személy pályázó előző évi mérlegét, aktuális évi főkönyvi kivonatot
  c) NAV által kiállított tartozásmentesség-igazolást,
  d) nyilatkozat arról, miszerint nem áll fenn az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal
  felé bármely jogcímen vevői tartozása – így különösen: közterület-használati díj, bírság,
  szerződésből eredő követelés,
  e) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amennyiben
  a pályázati dokumentációt nem a pályázó nyújtja be.
  A pályázat kiírásának időpontja: 2022. január 21.
  A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 2. szerda 12:00

  A pályázat benyújtásának helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri
  Hivatala Jogi Iroda- Jogi Csoport (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. em. 23.)
  A pályázat benyújtásának módja, tartalma: A pályázat postai úton vagy személyesen
  nyújtható be, legkésőbb a benyújtási határidő időpontjáig beérkezően.
  A pályázat megjelenik az Önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
  A pályázattal kapcsolatban további információért a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
  Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjánál, dr. Szécsényi Tamás jogi előadónál lehet érdeklődni
  az alábbi elérhetőségeken: tel.: 62/530-132; e-mail: szecsenyi.tamas@hodmezovasarhely.hu.
  A pályázat kiírója a Ptk. 6:74 § (2) bekezdés szerint fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
  részben vagy egészben a benyújtási határidő lejárta, illetve az árverés megkezdése előtt
  visszavonja, illetve megtagadja a szerződés megkötését.
Megszakítás