Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati felhívás – az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Hódmezővásárhely, külterület 0667/19 helyrajzi szám alatt szántó művelési ágban nyilvántartott, 2 ha 3210 m2 területnagyságú, Natura 2000 besorolású ingatlanrész haszonbérletére

Pályázati felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

– pályázatot hirdet –

az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Hódmezővásárhely, külterület 0667/19 helyrajzi szám alatt szántó művelési ágban nyilvántartott, 2 ha 3210 m2 területnagyságú, Natura 2000 besorolású ingatlanrész haszonbérletére.

 • Az irányadó haszonbérlet összege: 241.384,- Ft. +ÁFA/megkezdett év
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 17. 10:00 óra
 • A pályázat benyújtásának helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi Iroda- Jogi Csoport (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. em. 23.)
 • A pályázat leadásának módja: A pályázat írásban, jelen pályázati felhíváshoz kapcsolódó „PÁLYÁZAT” nyomtatványon, csatolva a következő pontban meghatározott nyilatkozatokat, zárt borítékban, „Termőföld haszonbérlet” és helyrajzi szám feltüntetésével ellátva, személyesen vagy megbízott útján nyújtható be, legkésőbb a benyújtási határidő időpontjáig beérkezően.
 • A pályázat tartalma és benyújtásának általános feltételei:
 • pályázni – jelen pályázati felhívás mellékletét képező – hiánytalanul kitöltött „PÁLYÁZAT” adatlap benyújtásával lehet,
 • pályázathoz mellékelni kell az alábbi pályázói nyilatkozatokat:
 • haszonbérleti díj, illetve a bánatpénz megfizetésére vonatkozó kifejezett nyilatkozatot,
 • nyilatkozatot arról, hogy köztartozása, illetve az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal felé bármilyen jogcímen nem áll fent vevői tartozása,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, miszerint a pályázó tudomásul veszi, hogy több pályázó esetén licittárgyalás megtartására kerül sor,
 • nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázat esetén a haszonbérleti díjat milyen módon kívánja megfizetni,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó teljes körűen ismeri az ingatlan művelésére, használatára vonatkozó szabályokat különösen a Natura 2000 besorolásból eredő speciális szabályokat.
 • a pályázónak eleget kell tennie a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Földforgalmi törvény) 42., 42/A. és 43. §-ában szereplő feltételeknek, mely szerint a haszonbérleti szerződésben foglalt nyilatkozatban vállalja különösen:
 • hogy a föld használatát nem engedi át másnak, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségeknek;
 • nyilatkozik, hogy nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása;
 • a haszonbérlő nyilatkozik, hogy a pályázati felhívásban szereplő termőföld haszonbérletének részéről történő megszerzése nem esik korlátozás alá.
 • Nyertes pályázónak a haszonbérleti szerződésben nyilatkoznia kell, hogy a föld használata során maradéktalanul betartja a föld művelésére, használatára vonatkozó hatályos előírásokat, különösen a Natura 2000 besorolásból eredő kötelezettségeket, mely kötelezettségek teljesítéséért fokozott felelősséggel tartozik.
 • A kiíró a beérkezett pályázatokat alaki és tartalmi szempontból megvizsgálja.
 • Több érvényes pályázat esetén licittárgyalásra kerül lefolytatásra, amelynek időpontja: 2023. február 22. (szerda) 1400 óra, és helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.). Licittárgyalás tartásáról a pályázók külön értesítést kapnak a „PÁLYÁZAT” nyomtatványon megadott e-mail címre.
 • Több érvényes pályázat esetén a licittárgyalás napját megelőző munkanap 12:00-ig kötelezően befizetendő bánatpénz mértéke: 24.138,- Ft.
 • A licittárgyalásra vonatkozó előírások:
 • A licittárgyaláson csak a hiánytalanul kitöltött, aláírt pályázati adatlap fogadható el a szükséges nyilatkozatok mellékelt csatolásával.
 • Amennyiben a pályázó nem felel meg a Földforgalmi törvény IV. Fejezetében a földhasználatra vonatkozó előírásoknak, pályázata nem fogadható el, a licittárgyaláson nem licitálhat.
 • Egy pályázó esetén azon pályázó ajánlata kerül elfogadásra, aki a pályázati kiírás szerinti minimális haszonbérleti díj összegét a benyújtott „PÁLYÁZAT” nyomtatványon feltüntetve azt elfogadja.
 • Amennyiben több pályázat érkezik a földterületek haszonbérletére a szerződéskötés jogát a licittárgyaláson legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére ajánlatot tevő pályázó szerzi meg.
 • Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés aláírása előtt visszavonja ajánlatát a haszonbérleti szerződés megkötésének lehetősége a második legjobb ajánlatot tevőnek kerül felajánlásra a nyertes pályázó által megajánlott áron.
 • A licittárgyaláson a haszonbérleti díj 10.000,- Ft/év összeggel emelkedik. A pályázó a tárgyalástól való távolmaradása esetén az általa, a „PÁLYÁZAT” nyomtatványon benyújtott ajánlatát tekintjük érvényesnek.
 • A haszonbérlet időtartama:

A pályázaton nyertes ajánlattevővel a haszonbérleti szerződés 2023.03.01-től 2026.10.31-ig tartó határozott időtartamra kerül megkötésre.

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy az eljárással érintett földterület haszonbérbe adására vonatkozó haszonbérleti eljárásban a pályázónak a Földforgalmi törvény 40. § (1)-(4) pontjában foglaltak szerint földhasználati jog megszerzésére jogosultsággal kell rendelkeznie, azaz a pályázati eljárásban pályázóként földműves vagy mezőgazdasági termelőszövetkezet vehet részt.

A pályázat megjelenik az Önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A pályázattal kapcsolatban további információért a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjánál, dr. Szabó Tibor jogi előadónál lehet érdeklődni az alábbi elérhetőségeken: tel.: 62/530-100/252-es mellék; e-mail: szabo.tibor@hodmezovasarhely.hu A pályázat kiírója a Ptk. 6:74 § (2) bekezdés szerint fenntartja a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben a benyújtási határidő lejárta, illetve az árverés megkezdése előtt visszavonja, illetve megtagadja a szerződés megkötését.

A teljes dokumentumot megtekintheti az ikonra kattintva:

Megszakítás