Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati felhívás – Hódmezővásárhely 15001/1 és 15001/9 hrsz. ingalnanok bérbeadására

Pályázati felhívás

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Bérbeadó)

– pályázatot hirdet –

a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonát képező Hódmezővásárhely, belterület 15001/1 hrsz.-on nyilvántartott ingatlan jelen pályázat elválaszthatatlan mellékletét képező helyszínrajzon piros színnel jelölt 52 m2 területnagyságú részének, valamint a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonát képező Hódmezővásárhely, belterület 15001/9 helyrajzi számú ingatlanon található 25 m2 alapterületű és jelenleg „raktárépületként” funkcionáló felépítmény jelen pályázat elválaszthatatlan mellékletét képező helyszínrajzon sárga színnel jelölt 12,5 m2 területnagyságú részének (mindösszesen 64,5 m2, együttesen a továbbiakban: Terület) együttes, közös  bérbeadására. Az ingatlanok további részei nem képezik jelen hirdetmény tárgyát.

Az irányadó havi bérleti díj összege: 67.000,-Ft/hó + ÁFA

Ha a Területet a leendő bérlő vendéglátásra hasznosítaná, úgy a bérleti díj nyári szezonra (május 1. napjától október 31. napjáig) 67.000,- Ft/hó + ÁFA, míg téli szezonban (november 1. napjától április 30. napjáig) 33.500,- Ft/hó + ÁFA.

Pályázati feltételek:

  1. A pályázó vállalja, hogy sikeres pályázat után a Területet a következőkben foglaltaknak megfelelően köteles használni:
  2. a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató tevékenység (akár alvállalkozó igénybevételével)
  3. A Bérbeadó a beérkezett pályázatokat alaki és tartalmi szempontból megvizsgálaja. A beérkezett pályázatokat a Bérbeadó bírálja el.
  4. A Területre vonatkozó bérleti szerződést a legmagasabb bérleti díjat ajánló pályázóval köti meg a Bérbeadó.
  5. Több érvényes, vállalt havi bérleti díj tekintetében megközelítőleg azonos pályázati ajánlatot adott pályázók részére a Bérbeadó versenytárgyalást tarthat, amelynek várható időpontja 2022. 06. 15. /szerda/. A versenytárgyalás helyéről és pontos idejéről a Bérbeadó telefonon és írásban tájékoztatja az érintett pályázókat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) pályázó nevét, címét (székhelyét), telefonszámát, e-elérhetőségét

b) megpályázni kívánt ingatlan(ok) címét,

c) az általa ajánlott havi bérleti díj összegét,

d) a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot,

e) az ingatlanrész általa tervezett felhasználási célját, a bérleti időszakra vonatkozó üzemeltetési tervet, programtervet.

A pályázati dokumentációhoz a pályázónak mellékelnie kell:

a) a tevékenység végzésére jogosító okirat másolatát: 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy egyéni vállalkozói igazolvány, a tevékenység jellegétől függő egyéb hatósági igazolás, Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) által kiállított adószám

b) jogi személy pályázó esetén előző évi mérlegét, aktuális évi főkönyvi kivonatot

c) NAV által kiállított tartozásmentesség-igazolást,

d) nyilatkozat arról, miszerint nem áll fenn az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal felé bármely jogcímen vevői tartozása – így különösen: közterület-használati díj, bírság, szerződésből eredő követelés,

e) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amennyiben a pályázati dokumentációt nem a pályázó nyújtja be.

A pályázat kiírásának időpontja:  2022. július 28.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 09.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázat postai úton vagy személyesen nyújtható be, legkésőbb a benyújtási határidő időpontjáig beérkezően.

A pályázat megjelenik az Önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A pályázattal kapcsolatban további információért a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjánál, dr. Szécsényi Tamás jogi előadónál lehet érdeklődni az alábbi elérhetőségeken: tel.: 62/530-100/132-es mellék; e-mail: szecsenyi.tamas@hodmezovasarhely.hu.

A pályázó az irányadó havi bérleti díj összegénél alacsonyabb bérleti díjat nem jelölhet meg!

A pályázat kiírója a Ptk. 6:74 § (2) és (3) bekezdések szerint fenntartja a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben a benyújtási határidő lejárta előtt visszavonja, illetve megtagadja a szerződés megkötését.

Hódmezővásárhely, 2022. július 28.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Jogi Iroda- Jogi Csoport

Térképes melléklet:

Megszakítás