Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati felhívás Hódmezővásárhely hrsz. 19012/2 alatt felvett „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan bérbeadására

Pályázati felhívás

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Bérbeadó)

nyilvános

– pályázatot hirdet –

a Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Hódmezővásárhely, belterület 19012/2 helyrajzi számon nyilvántartott7145 m2 területnagyságú „kivett, beépítetlen terület” megnevezésű jelenleg is haszonbérelt ingatlan (továbbiakban: Ingatlan), 2023. február 16. napjától kezdődően  5 (öt) éves határozott időre történő  haszonbérbe adására.

A Bérbeadó tájékoztatja a pályázókat, hogy az Ingatlan  2023. február 15. napjáig tartó határozott idejű szerződés alapján használattal terhelt.

A pályázat kiírásának időpontja:  2023. február 07.  

Pályázati feltételek:

 1. Az Ingatlan haszonbérleti jogára érvényes pályázatot nyújthat be az a természetes vagy jogi személy, akinek a Bérbeadóval bármely jogviszonyból fakadóan fennálló tartozása nincs. A pályázó pályázatát zárt, jelzés nélküli borítékban, 1 példányban köteles az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőben és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, a pályázati felhívásban meghatározott módon benyújtani.

 2. A pályázó vállalja, hogy az Ingatlant a sikeres pályázat után karbantartja.
 3. A pályázó vállalja, hogy sikeres pályázat után az Ingatlant a következőkben foglaltaknak megfelelően köteles használni:

Az Ingatlan  kizárólag mezőgazdasági célra, a természetvédelmi előírások betartása mellett használható. Az ingatlanon szántás (forgatás), és növények telepítése nem megengedett.

 • A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • pályázó nevét, címét (székhelyét), telefonszámát, email-elérhetőségét,
 • megpályázni kívánt ingatlan címét,
 • nyilatkozatot az évi haszonbérleti díj mértékére vonatkozóan,
 • nyilatkozatot arról, miszerint nem áll fenn az 1. pont szerinti tartozása,
 • természetes személy pályázó munkáltatójának nevét, címét, elérhetőségét,
 • bankszámlavezető pénzintézet nevét, pályázó bankszámlaszámát,
 • jogi személy előző évi mérlegét, aktuális évi főkönyvi kivonatot,
 • NAV által kiállított tartozásmentesség-igazolást,
 • annak igazolását, hogy legalább 180 napja folyamatosan Tbj. 5 §-a alapján biztosított.

A pályázat megjelenik az Önkormányzat honlapján, és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 13. napja.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat benyújtásához a 1. számú mellékletben szereplő Pályázati Adatlap kitöltése szükséges. A Pályázati Adatlapot a benne felsorolt dokumentumokkal együtt a pályázat benyújtási határidejéig postára kell adni, vagy személyesen el kell juttatni a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához (kapcsolattartó: dr. Bakos Péter, telefon: 62/530-100, mellék: 184, Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.).

A pályázat egyfordulós, elbírálása a rendelkezésre bocsátott írásbeli anyagok és az ajánlott haszonbérleti díj alapján történik.

Kiíró a pályázatokat a pályázatok rangsorolásakor a megajánlott évi  haszonbérleti díj mértéke alapján bírálja el. A pályázatot az érvényes pályázatot benyújtók közül a legmagasabb összegű ajánlatot benyújtó pályázó nyeri. Több azonos értékű érvényes ajánlat esetén a Bérbeadó közjegyző jelenlétében lefolytatott sorsolással választja ki a nyertes pályázó személyét.

A Bérbeadó a Ptk. 6:74 § (2) bekezdés szerint fenntartja a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben a benyújtási határidő lejárta előtt visszavonja, illetve megtagadja a szerződés megkötését.

A pályázattal érintett ingatlan megtekinthető: 2023. február 08. – 2023. február 10. napja között.

A megtekintéshez előzetes egyeztetés szükséges Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogtanácsosi Csoportjánál, vagy a 62/430-184 telefonszámon.

A pályázat bontásának időpontja: 2023. február 14. napjának 10.00 – órája.

A pályázatok bontásának helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi Iroda – Jogtanácsos Csoport hivatalos helyisége (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. fszt.18.).

A pályázó a pályázat bontásán jelen lehet. A pályázat eredményét  dr. Tatár Zoltán vezető jogtanácsos állapítja meg.

A pályázat elbírálásának határideje, és az eredményhirdetés:  2023. február 15. napja

A Pályázati felhívást megtekintheti, illetve az Adatlapot letöltheti az ikonra kattintva:

Megszakítás