Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati felhívás -Kossuth-téri kávézó bérletére és üzemeltetésére

Pályázati felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

– meghosszabbítja a JCS/535-1/2024. iktatószámú felhívásban a pályázatok benyújtására vonatkozó határidőt és pályázatot hirdet –

az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Hódmezővásárhely, belterület 5226/1 helyrajzi számú kivett épület, közterület besorolású ingatlanon, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala épületének szomszédságában található Kossuth téri „kávézó” 1+2 éves időtartamú bérletére és üzemeltetésére. A kávézó egy 48,60 m2 alapterületű épületet és egy 40,11 m2 területnagyságú épület körüli burkolt területet foglal magában.

A kávézó működtetésének alapvető célja, hogy Hódmezővásárhely központjában a helyi lakosok és a városba látogató személyek megfelelő színvonalú kávézó, illetve büfészolgáltatást vehessenek igénybe.

A kávézó alapvető berendezési tárgyait, a kávézó és kiszolgáló helyiségeinek beépített bútorzatát, berendezéseit, az épület infrastruktúrájának ellátását szolgáló gépészettel együtt a tulajdonos biztosítja. Az üzemeltetéshez szükséges további berendezési tárgyak, gépek, felszerelések biztosítása a pályázatot elnyert üzemeltető feladata.

A működtetésre bútorozottan kínált kávézó egy helyiségcsoport (többek között: raktár, mellékhelyiségek, mosogató helyiség, kiszolgáló rész), mely elektromos, víz és szennyvíz közművekkel ellátott, azok fogyasztásának mennyiségei mérőórákkal mérhetőek. A kávézó tervezett műszaki tartalmát a pályázati felhívás melléklete tartalmazza.

 • A pályázat kiírásának időpontja: 2024. május 10.
 • A pályázat benyújtásának új határideje: 2024. június 14. 12:00 óra
 • A pályázat benyújtásának helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi Iroda- Jogi Csoport (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. em. 23.)
 • A pályázat leadásának módja: A pályázatokat postai úton vagy személyesen zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani legkésőbb a benyújtási határidő időpontjáig beérkezően. A borítékon kérjük feltüntetni a „PÁLYÁZAT – kávézó üzemeltetésére” jelölést.
 • Az üzemeltetéssel szemben támasztott követelmények:
 • Kötelező nyitvatartási idő pénteken és szombaton: 10.00 órától – 2.00 óráig; egyéb napokon: 10.00 órától – 22.00 óráig;
 • szezonálisan terasz üzemeltetése;
 • jogszabály által biztosított időponttól alkoholtartalmú termékek napi árusítása;
 • kötelező nyitvatartás a Kossuth téren megtartásra kerülő rendezvények időtartama alatt;
 • nyitvatartási időben a kávézó épületében található WC ingyenes használatának biztosítása és tisztán tartása;
 • az épület és berendezései állagának megóvása, rendszeres karbantartása.
 • A kávézó üzemeltetése, bérlete másra át nem ruházható.
 • Az üzemeltetésre átadott helységeken átalakítást csak a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával lehet.
 • A kávézó üzemeltetőjének feladata:
 •  a nyertes pályázónak kell beszereznie az üzemeltetéshez szükséges működési engedélyt;
 • az átvétel napjától bérlő anyagi felelősséggel tartozik az épületben elhelyezett eszközökért, berendezési tárgyakért;
 • a kávézó környezetének tisztán tartása;
 • az ingatlanrész területén keletkezett hulladék szeméttárolóba gyűjtése és rendszeres elszállíttatása;
 • a közszolgáltatókkal kötött szerződések megkötése és azok bemutatása az Önkormányzat számára;
 • a kávézó üzemeltetésére vonatkozó szerződés maradéktalan betartása, valamint annak biztosítása;
 • a hatályos tűzvédelmi-, munkavédelmi-, rendészeti- és vagyonvédelmi szabályok betartása. (A kávézó alkalmazottainak munkavédelmi-, tűzvédelmi-, vagyonvédelmi- oktatásáról és a munkavédelmi szabályok betartásáról a kávézót üzemeltetőnek kell gondoskodnia).
 • Az üzemeltetés időtartama:

A pályázaton nyertes ajánlattevővel az üzemeltetési szerződés tervezetten 2024.07.01. napjától 1 éves határozott időtartamra kerül megkötésre, mely a felek közös megegyezésével további 2 évvel meghosszabbítható. (Az üzemeltetési szerződés megkötésének és az üzemeltetés megkezdésének tényleges időpontja a kávézó épületére vonatkozó használatbavételi engedély megadásának időpontjától függ. A használatbavételi engedély megadásától számított 45 napon belül a nyertes ajánlattevő köteles a kávézó működtetését megkezdeni.)

 • Érvényes pályázatot tehet a pályázó, ha:
 • gazdasági tevékenység folytatására jogosult jogi személy vagy büntetlen előéletű magánszemély;
 • nem áll csőd-, végelszámolás- vagy felszámolási eljárás alatt;
 • nincs 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása;
 • rendelkezik érvényes ún. „NAV nullás” igazolással;
 • nincs az Önkormányzattal és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával szemben lejárt tartozása;
 • tudomásul veszi, hogy az önkormányzati megrendelések tekintetében nem rendelkezik kizárólagos beszállítói joggal.
 • A pályázat tartalma és benyújtásának általános feltételei:
 • a pályázatot tevő adatait, rövid cégismertetőjét, jelenlegi üzletének (tevékenységének) rövid bemutatását;
 • a cégbírósági bejegyzés vagy vállalkozói igazolvány hitelesített másolatát;
 • szakképesítés igazolását;
 • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. ba) pontjának megfelelő átláthatóságról szóló nyilatkozatot;
 • ellenőrizhető referenciákat, a befogadó intézmény, kapcsolattartó személy neve és telefonszáma megjelölésével;
 • a megajánlott havi bérleti díjat;
 • a tervezett szolgáltatás bemutatását arra vonatkozóan, hogy milyen termékekkel és milyen árszínvonalon kívánja az utasok ellátását biztosítani.
 • A kiíró a beérkezett pályázatokat alaki és tartalmi szempontból megvizsgálja. Az elbírálás szempontjai:
 • bérleti díj mértéke;
 • bemutatott referenciák és a tervezett tevékenység szakmai színvonala.

Ha a bírálati szempontoknak való megfelelés közel azonos, a pályázat kiírója jogosult nyilvános ártárgyalás megtartására.

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatra jelentkezők a pályázatuk benyújtásának tényével tudomásul veszik, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben semmilyen igénnyel nem léphetnek fel.

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy ajánlattevő visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön.

Az értékelést követő eredményről ajánlatkérő írásban tájékoztatja a résztvevőket.

A pályázat kiírója a Ptk. 6:74 § (2) bekezdés szerint fenntartja a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben a benyújtási határidő lejárta, illetve az ártárgyalás megkezdése előtt visszavonja, illetve megtagadja a szerződés megkötését.

A pályázat megjelenik az Önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A pályázattal kapcsolatban további információért a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjánál, dr. Szabó Tibor jogi előadónál lehet érdeklődni az alábbi elérhetőségeken: tel.: 62/530-100/252-es mellék; e-mail: szabo.tibor@hodmezovasarhely.hu

A teljes dokumentumot és a hozzá tartozó mellékletet megtekintheti az ikonokra kattintva:

Megszakítás