Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati felhívás – Önkormányzati lakások bérbeadására Hódmezővásárhelyen

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. meghirdeti

BÉRBEADÁSRA

 a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanait

CímKomfortfokozatSzobák számaAlapterület (m2)Jogcím jellegeBérleti díj Ft/hóPályázati díj (Ft)Megtekinthető
Szabadság tér 80. II. lh. fsz. 4.félkomfortos138Szociális -Helyreállításra szoruló14.3642024.07.04. 09:00-09:20 2024.07.08. 13:30-13:50
Szabadság tér 80. II. lh. 3/5.félkomfortos121Szociális -Helyreállításra szoruló7.9382024.07.04. 09:00-09:20 2024.07.08. 13:30-13:50
Szabadság tér 81. fsz. 1.komfortos255Szociális34.6502024.07.04. 09:30-09:50 2024.07.08. 14:00-14:20
Dobó Katalin utca 48/1.komfortos1+252Szociális22.9322024.07.04. 10:00-10:20 2024.07.08. 14:30-14:50
Janáky István utca 4/2.komfortos1+252Szociális22.9322024.07.04. 10:30-10:50 2024.07.08. 15:00-15:20

A bérlakások megtekintésére a feltüntetett időpontokban biztosítunk lehetőséget!
(kapcsolattartó telefonszám: +36 30 871 3412)

A részletes pályázati kiírás megtalálható a www.hvszzrt.hu és a www.hodmezovasarhely.hu weboldalakon.

A pályázókat a pályázati eljárást követően írásban értesítjük!

Bővebb felvilágosítás és Pályázati adatlap a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt., Kossuth tér 1. 13/A. szám alatti ügyfélszolgálatán kérhető vagy letölthető az alábbi URL címről: https://www.hvszzrt.hu/letoltheto_nyomtatvanyok-46

A pályázat benyújtásának határideje és helye: 2024.07.12. 12:00, a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt., Kossuth tér 1. 13/A. szám alatti ügyfélszolgálatán.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a határidő leteltét követően beérkező pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek, illetve hiánypótlásra a határidő leteltét követően nincs lehetőség.

A helyreállításra szoruló lakások műszaki állapotáról és a szükséges felújítási munkálatokról felvilágosítást személyesen a felhívásban feltüntetett időpontokban a helyszínen, illetve a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt., Kossuth tér 1. 13/A. szám alatti ügyfélszolgálatán kérhetnek.

A pályázati díjat a megpályázni kívánt ingatlan címének megjelölésével az alábbi bankszámla számra kell megfizetni:
10400559-00032838-00000006 (K&H)

Több megpályázandó ingatlan esetén valamennyi pályázati díj, bánatpénz megfizetése szükséges.

A pályázati díj a nyertes pályázó által fizetendő térítési díjba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén visszautalásra kerül.

A piaci lakásokra bérleti szerződést a legmagasabb bérleti díjat ajánló pályázóval köti meg a bérbeadó.

A pályázatok nyertesével a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. lakásra 6 hónap időtartamra köt bérleti szerződést a 39/2020. (VI.27.)

önkormányzati rendeletben leírtak alapján. Ez alól kivételt a helyreállításra szoruló lakások képeznek, melyek esetén a felek 1 éves határozott időtartamú szerződést kötnek. A piaci alapon kötött lakásbérleti szerződés aláírásának feltétele, hogy a nyertes pályázó az adott ingatlanra vonatkozó 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot megfizessen.

Óvadék: legkésőbb a bérleti szerződés létrejöttekor a bérlő által fizetendő, a bérleti szerződésben meghatározott bérleti díj összegének háromszorosa. A bérbeadó az óvadék összegét a bérleti szerződés hatálya alatt elkülönítetten kezeli.

A pályázat feltételei a 39/2020. (VI.27.) önkormányzati rendelet alapján

I. fejezet

A lakásbérlet létrejötte

2. Önkormányzati lakás bérbeadásának jogcímei

3. A lakáskérelem benyújtásának feltételei

4. §

(1) Önkormányzati bérlakásra lakáskérelmet – jogcímtől függetlenül – az nyújthat be, illetve bérleti szerződés azzal a nagykorú személlyel köthető, aki

a) nem rendelkezik önkormányzati lakás bérleti (bérlőtársi) jogával és a kérelem benyújtásakor nincs részben vagy egészben, a tulajdonában, haszonélvezetében beköltözhető lakóingatlan, továbbá nem illeti meg lakóingatlanon (lakrészen) állandó használat joga

b) a leendő bérlő lakóhelye a bérbevételi szándék jelzésekor, valamint az azt közvetlenül megelőző három éven belül folyamatosan Hódmezővásárhelyen volt és

c) Önkormányzati lakáson fennállt bérleti joga öt éven belül nem pénzbeli térítés ellenében vagy nem az Ltv. 25. § alapján történt felmondás miatt szűnt meg.

II. fejezet Szociális helyzet alapján történő elhelyezés

4. Pályáztatás szociális helyzet alapján

5. §

(1) A bérbeadó lakást szociális helyzet alapján a pályázó és vele együttköltöző személyek jövedelmi és vagyoni viszonyaira figyelemmel elsősorban pályázati úton adhat bérbe.

(2) Szociális helyzet alapján lakásbérleti szerződéskötésre irányuló pályázatot az a nagykorú európai uniós állampolgár jogosult beadni:

a) aki – közvetlenül a pályázat benyújtását megelőzően – három éves Hódmezővásárhelyi bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Hódmezővásárhelyen lakik; vagy

b) aki Hódmezővásárhelyen – közvetlenül a pályázat benyújtását megelőzően – 3 éves folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, illetőleg egyéb kereső tevékenységet folytat és életvitelszerűen Hódmezővásárhelyen lakik és

c) a 9. § (1) bekezdés a)-b) pontban meghatározott lakások pályáztatása esetén, egyedülálló esetében a havi nettó jövedelem a szociális vetítési alap 150 %-át eléri, de nem haladja meg a szociális vetítési alap 400 %-át, családban élők esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelem a szociális vetítési alap összegét eléri, de nem haladja meg a szociális vetítési alap 300 %-át, és az ingatlan, ingó, továbbá a vagyoni értékű jogainak együttes forgalmi értéke a szociális vetítési alap ötvenszeresét nem haladja meg. Ingatlantulajdonnal rendelkező pályázó esetében nem kell figyelembe venni az egyeneságbeli felmenő haszonélvezeti jogával terhelt legfeljebb egy ingatlant, ingatlanrészt, ha azt nem a pályázó használja, és a jogos lakásigény mértékét nem éri el.”

d) aki és a vele költöző minden nagykorú, cselekvőképes személy az 6. § (1) bekezdésében meghatározott jövedelmek közül valamelyikkel rendelkezik vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytat, és

e) aki a maga és a családja lakhatását önerőből biztosítani nem képes és

f) aki a pályázati feltételeket elfogadja.

(3) A Hódmezővásárhelyi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán eltöltött időt az igénybejelentés elbírálása során úgy kell tekinteni, mintha azt az igénybejelentő munkaviszonyban töltötte volna, feltéve, ha a tanulmányainak befejezését követően folyamatosan Hódmezővásárhely közigazgatási területén végez munkát. Folyamatos munkaviszonynak kell tekinteni, ha a pályázó munkaviszonya megszakadt és ez idő alatt az illetékes Hódmezővásárhelyi munkaügyi szervezettel együttműködött vagy vállalkozói tevékenységet folytatott.

(4) A (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén sem adható bérbe a pályáztatott lakás annak a pályázónak, aki:

a) az ország területén bárhol rendelkezik önálló beköltözhető lakástulajdonnal, önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal, önkormányzati bérlakással – ide nem értve a szolgálati lakásban történő elhelyezést – illetőleg korábban rendelkezett beköltözhető lakástulajdonnal, önálló lakástulajdonnak minősülő tulajdoni hányaddal, önkormányzati bérlakással, és azt a pályázat benyújtását megelőző 6 éven belül elajándékozta, vagy elidegenítette, illetve a bérletéről térítés ellenében lemondott, bérlőtársi jogviszonyáról lemondott

b) lakásban bérlőtárs,

c) bérleti jogviszonya vagy tulajdonjoga neki felróható okból szűnt meg,

d) a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét nem töltötte be kivéve, ha házasságkötéssel nagykorúvá vált,

e) pályázati eljárás során valótlan adatot közöl.

(5) A (4) bekezdés vonatkozásában pályázó alatt a pályázat benyújtóját és a vele együtt költöző személyeket is érteni kell.

(6) Házastársak, élettársak pályázatot együttesen nyújthatnak be. A bérbeadáskor történő bérlőtársi jogviszony létesítésének feltétele, hogy a 4. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételeknek nevezettek külön-külön is megfeleljenek.

11. §

(1) Lakáskérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani.

(2) A lakáskérelmeket és a benyújtott pályázatokat szociális bérlakások esetén a Lakásügyi Tanácsadó Testület véleményezi és vizsgálja ki. A Lakásügyi Tanácsadó Testület bírálja el a pályázatokat.

Helyreállításra szoruló lakás pályáztatása

10. §

(1) Helyreállításra szoruló lakás pályáztatása esetén a bérleti szerződés egy éves határozott időtartamra köthető. (…)

(3) Ha a bérlő a pályázatban előírt kötelezettségeit határidőben nem teljesíti, úgy elhelyezésre nem tarthat igényt és a lakást kiürített állapotban, az átadáskori leltárral egyezően köteles bérbeadó részére visszaadni (…).

A lakáskérelmeket és a benyújtott pályázatokat szociális bérlakások esetén a Lakásügyi Tanácsadó Testület véleményezi és vizsgálja ki. A Lakásügyi Tanácsadó Testület bírálja el a pályázatokat. *A bérleti díjon felül a leendő bérlő köteles megfizetni a közös költséget, a közüzemi díjakat (bizonyos ingatlanok esetén a Bérbeadó részére fizetendő átalánydíj), valamint az igénybe vett egyéb szolgáltatások díját.

Megszakítás