Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

PÁRBESZÉD VÁSÁRHELYÉRT -VÁLASZ A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATA ELNÖKSÉGI TANÁCSÁNAK

Tisztelt Miniszter Úr, Főtiszteletű Püspök Urak!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város valamennyi polgára nevében szeretettel üdvözöljük, hogy a református egyház kiemelten érdeklődik városunk iránt. Ebben a levélben szeretnénk felhívni a figyelmüket azokra a tényekre, amelyeknek ismeretének nyilvánvaló hiánya vezetett a Tisztelt Elnökség szeptember 20-i, sajnálatosan elsietett nyilatkozatához. Egyúttal javaslatot teszünk a közelmúltig kiváló együttműködésünk folytatására, aminek azonban minden vásárhelyi polgár érdekeit kell szolgálnia, és nem csupán egy kiválasztott csoportét.

ELŐDEINKKEL ELLENTÉTBEN A VÁROS JELENLEGI VEZETÉSE KIEMELTEN SEGÍTI A REFORMÁTUS EGYHÁZAT

Hódmezővásárhely hagyományosan jó kapcsolatot ápol az egyházakkal, mindent megteszünk azért, hogy vallását mindenki szabadon és méltó keretek között gyakorolhassa. Támogatjuk az egyházi tulajdonban lévő templomok és iskolák felújítását, valamint önkormányzati ingatlanokat adtunk ingyenes használatba. Az anyagiakon túl lelkiekben is az egyházi közösségek építése és fejlődése mellett állunk – városi rendezvényeink rendszeres szereplői a lelkészek, és egyedüli városként az országban évente megrendezzük a dicsőítő zenekarok fesztiválját.

A Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség is számos önkormányzati helyiséget használ díjmentesen, egyebek mellett a Petőfi utca 6. szám alatti épület emeleti termeit. Itt az önkormányzat összesen hét termet adott át a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskolának használatra – azaz héttel többet, mint a korábbi fideszes városvezetés. Ezzel segítettünk az iskolának megszüntetni a korábbi jogsértést: 2020 előtt ugyanis több alkalommal is valótlanul nyilatkozták azt az Oktatási Hivatalnak, hogy nekik az engedélyezett osztályaikhoz és létszámukhoz minden szükséges feltétel a rendelkezésükre áll.

Legutóbb 2023. szeptember 19-én megtartott városi közgyűlésen segítettünk az egyházközösségnek: felkínáltuk számukra, hogy a város művelődési házában ingyenesen tarthatnak táncpróbákat – még a rezsiköltségeket is átvállalta az önkormányzat. Ugyanezen az ülésen döntöttünk arról, hogy a helyi védett épületek felújítására kiírt pályázatok történetében példátlanul nagy, 5,5 millió forintos támogatást adunk a bennünket minden fórumon támadó és akadályozó Bán Csaba lelkipásztor úr egyházközösségének, három épület felújítására. Ugyanezen a közgyűlésen további 2 millió forint támogatást kapott a tabáni református gyülekezet a templom felújítására.


MAGYARORSZÁGON A KOMMUNISTÁK ÓTA NEM VOLT KÁRTALANÍTÁS NÉLKÜLI KISAJÁTÍTÁS – EZ MINDEN BECSÜLETES KERESZTÉNY SZÁMÁRA ELFOGADHATATLAN

Hiába részesítettük azonban a fideszes időkhöz képest példátlan támogatás- és pénzesőben Bán Csaba gyülekezetét, az egyházközösség vezetője ezzel sem elégszik meg, még a vitatott törvényi kereteknél is sokkal többet követel magának. Illegálisan és törvénytelenül, a tulajdonos beleegyezése nélkül és a hatósági működési engedélyükkel szembemenve elfoglalták a Petőfi utca 6. szám alatti épület földszinti termeit is. A jogsértő állapot felszámolására a többszöri felszólítás ellenére ki nem ürített és át nem adott, a dokumentumokban raktárként szereplő helyiségeket (nem tantermeket!) az önkormányzatnak kellett visszavennie az önkényes elfoglalótól.

Az illegális foglalás és ebből eredő jogvita mögött az áll, hogy Bán Csaba lelkész úr ingyen akar megkaparintani olyan ingatlanokat, amelyek jogilag sem járnak az egyháznak. A város anyagi veszteségét jelzi, hogy a Petőfi utcai és Szék utcai ingatlanokért a kormány által minden eszközzel kivéreztetett város korábban 420 millió, illetve 400 millió forintos vételárban állapodott meg az anyagilag nagyon is tehetős egyházközséggel. Még a tavalyi törvény sem jogosítja fel ezen ingatlanvagyon ingyenes, a város érdekeivel és kinyilvánított szándékával ellentétes elvételére – egyrészt az önkormányzati ingatlanoknak csak egy részét használta a két intézmény, másrészt a Szőnyi Benjámin iskola nem is felel meg a törvény kritériumainak, ugyanis nem fenntartóváltással került az épület birtokába.

Az ótemplomi gyülekezet azóta igényt formált a város történelmi főterének egy részére is, valamint a város tulajdonában lévő és korábban a református egyház által vissza nem igényelt védőfalra és magtár épületre is. 

Mindezt 32 évvel az egyházi kárpótlások után, olyan ingatlanokra, amelyeket a korábbi fideszes vezetéstől sem kaptak vissza és nem is mertek kérni.


PÁRBESZÉD A VÁSÁRHELYIEKÉRT  

Polgármesterként az összes vásárhelyi érdekeit védve dolgozom, ezt sem egy egyén, sem egy csoport önös érdekei nem írhatják felül. Hivatalból, az alaptörvényre felesküdött polgármesterként soha nem fogok olyan döntést támogatni, ami megkárosítja a várost és annak polgárait. Hódmezővásárhely közgyűlése kimondta: ingyen nem adható át senkinek az önkormányzat milliárdos ingatlanvagyona, és ezen döntést a Magyar Katolikus Egyház Szeged-Csanádi Egyházmegyéjének két intézménye, valamint a Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja által fenntartott két intézmény is elfogadta. 

Egyedül a Bán Csaba vezette református gyülekezet indított pert 44 ezer hódmezővásárhelyi ember legitim döntése ellen, amit mi készek vagyunk bíróságon, a kúrián, az Alkotmánybíróságon, és az Európai Unió bíróságán is megvédeni. Álláspontunk alátámasztására aláírásgyűjtést és a vagyonukhoz jogosan ragaszkodó vásárhelyi polgárok demonstrációit és helyi népszavazási kezdeményezését is készeséggel megszervezzük, melyekre szeretettel meghívjuk a városban rendkívül népszerűtlen, de érthetetlen módon a püspök urak által támogatott Bán Csaba nagytiszteletű urat, valamint a református zsinat képviselőit, főtiszteletű püspök urakat – lakossági fórumon biztosítunk lehetőséget a vásárhelyi polgárok demokratikus meggyőzésére, hátha az Önök szavára, kérésére lemondanak a játszóházukról, közösségi házukról, és ingyen átadnak egyetlen egyház egyetlen gyülekezetének, lelkészének mintegy egymilliárd forint városi ingatlanvagyont. 


A jogsértő állapotot tehát sem mi, hanem Bán Csaba és az általa irányított intézmények idézték elő, akik politikai bosszúhadjáratot folytatnak városunk ellen: megpróbálják hátráltatni a belváros felújítását, akadályozták a Vásárhelyi Hősök tiszteletére szervezett tűzijáték előkészítését, a városházi dolgozók parkolását, és még a játszóházunkat építő munkásokat is akadályozták az épület mosdóinak használatában. Mi azonban a kővel dobálásra is kenyérrel válaszolunk, nem adjuk fel a reményt, hogy a Református Egyház is csatlakozik a két másik egyházi fenntartóval már megkötött megállapodáshoz, törekedve a békés megegyezésre.


AKIK NEMCSAK SZAVAKBAN KERESZTÉNYEK

Végezetül a polgármesteri szerepből kilépve, magánemberként szeretnék néhány szót intézni a főtiszteletű püspök urakhoz.

Szüleim házasságkötésekor történt megegyezés szerint testvéreimmel együtt katolikus hitben nevelkedtünk és katolikus szentmisére jártam egész életemben, voltam több településen is egyházközösségi tag és a vásárhelyi Szent István király plébánia egyháztanácsának világi elnöke. Édesanyám, Imre Katalin révén azonban anyai ágon felmenőim között szerepel a vásárhelyi református gimnázium két igazgatója, édesanyám és nagyapám presbiterek, nemrégiben elhunyt debreceni nagybátyám az egyház főgondnoka volt. 2009 óta mind a hét gyermekem az ótemplomi egyházközséghez tartozó református iskolákban végzett, kettő ma is oda jár, hárman is jártak éppen a sokat emlegetett Szőnyi Benjámin iskolába. Elfogultság tehát bennem csak és kizárólag a református oktatásügy irányába, és semmiképpen sem az ellen van.

Vallását gyakorló, élő hitű keresztény magyar állampolgárként ugyanakkor aggodalommal tölt el, hogy hazánk bűnszervezetként működő, a nyugati keresztény kultúrától elforduló, államalapításunk évfordulóját iszlamista diktátorokkal ünneplő kormánya egyre szorosabb felügyelet alá vonja történelmi egyházainkat, míg más egyházak alkotmányos jogait korlátozza, napi szinten sértve az egyházak függetlenségét és a szekuláris állam alapelvét. Sokan nem veszik észre, hogy ez a kereszténységre nézve mekkora veszéllyel jár. A legutóbbi népszámlálás alapján hazánk ezeréves történelme során most először kerültek kisebbségbe Magyarországon a magukat kereszténynek vallók. A hitüket megélő és gyakorló keresztények sajnos még az egyházakon belül is kisebbségben vannak már régóta – ők azok, akiket soha nem lehetett judáspénzzel lefizetni.

Főtiszteletű püspök uraknak a keresztény testvériség jegyében kívánok kitartást és erősödést hitükben, megtérést Jézus Krisztus iránymutatásához, és erőt ahhoz, hogy ellenálljanak a Gonosz csábításának.

A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájunkkal:

dr. Márki-Zay Péter
polgármester, Hódmezővásárhely MJV
hétgyermekes, keresztény családapa

Megszakítás