Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Polgármester

Dr. Márki-Zay Péter


2018 óta Hódmezővásárhely polgármestere.

1972-ben, egy hódmezővásárhelyi konzervatív, értelmiségi családba született. A budapesti Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán marketing, a Corvinus Egyetem Közgazdasági Karán mesterszakot végzett. A Szegedi Tudományegyetemen történész, a Budapesti Műszaki Főiskolán villamosmérnöki diplomát szerzett. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen gazdaságtörténetet hallgatott, doktori és PhD fokozatot kapott.

Angolul, franciául, németül felsőfokon, spanyol és orosz nyelven társalgási szinten beszél.

Feleségével, Vincze Felíciával a vásárhelyi gimnáziumi évek alatt ismerkedett meg, 1994-ben kötöttek házasságot, hét gyermekük született.

Márki-Zay Péter adatlapja a Wikipédián: Márki-Zay Péter – Wikipédia (wikipedia.org)


Hódmezővásárhely polgármesterének feladatai és hatáskörei

A polgármester feladatát és hatáskörét az Ötv., Mötv., más törvények és egyéb jogszabályok – ideértve Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek egységes szerkezetben foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI.19.) önkormányzati rendeletét, amelynek jelen ügyrend a mellékletét képezi – határozza meg.

A polgármester képviseli a Közgyűlést, előterjeszti a Közgyűlés munkatervét, összehívja és vezeti a Közgyűlés üléseit, beszámol az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, gondoskodik az interpellációk nyilvántartásba vételéről, figyelemmel kíséri megválaszolásukat, segíti a képviselők munkáját. Aláírja a Közgyűlés rendeleteit, valamint a Közgyűlés üléseiről készített jegyzőkönyvet, ellenőrzi a Közgyűlés határozatainak végrehajtását.

A polgármester intézkedik a Közgyűlés bizottságainak jelzése alapján, ha a Közös Hivatal tevékenységében a Közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérés az önkormányzati érdekek sérelmét eredményezi, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli. Indítványozhatja a Közgyűlésnek a bizottságaira átruházott hatáskörök visszavonását, ha megállapítja, hogy a bizottság hatáskörébe tartozó ügyben 30 napon belül érdemben nem intézkedett.

Igénye szerint betölti – a 2011. évi CXCIX. törvényben és az SzMSz-ben szabályozott módon – a tanácsadói munkaköröket, és az erre alkalmazott dolgozókat a Közös Hivatalban foglalkoztatja.

A Közös Hivatal működésével kapcsolatos fontosabb feladatai:

  • egyetértési jogot gyakorol a Közös Hivatal köztisztviselői kinevezése, vezetői megbízása, felmentése, vezetői megbízás visszavonása, jutalmazása tekintetében,
  • figyelemmel kíséri a város közoktatási koncepciójában foglaltak realizálását,
  • az alpolgármesterek útján ellátja az egyes szervezeti egységek általános irányítását,
  • szükség szerint értekezletet tart az érintett szervezeti egységvezetők részvételével,
  • szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal a Közös Hivatal dolgozói részére munkaértekezletet tart, értékeli a hivatal munkáját, ismerteti az adott időszakban tárgyalt fontosabb ügyeket, a hozott döntéseket, az időszerű feladatokat,beszámoltatja a jegyzőt,
  • felügyeli az önkormányzati rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatok teljesítését, a reprezentációs keret felhasználását,
  • tulajdonosi képviseletet lát el felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdoni résszel rendelkező társaságoknál,
  • rendszeres kapcsolatot tart az Önkormányzat számlavezető bankjával, közreműködik a szabad pénzeszközök lehető legnagyobb hozamra történő elhelyezésében,
  • koordinálja az Önkormányzat lakáspolitikai koncepciójának kidolgozását, felügyeli annak végrehajtását.

A Közös Hivatal létrehozására kötött megállapodásban foglaltak szerint illetik jogkörök Mártély Község polgármesterét a Közös Hivatal működése tekintetében.

Megszakítás