A projekt rövid összefoglalása

Kezdetek


Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 1997. szeptember 18-i rendkívüli Közgyűlésen határozatot hozott arról, hogy a város pályázatot nyújt be az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium (IKIM), valamint a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium által meghirdetett, az Ipari Parkok infrastruktúra fejlesztésének előkészítését és megvalósítását célzó támogatás elnyerésére. Az IKIM az 1998. január 21-én kelt értesítése alapján az illetékes Gazdaságfejlesztési Tárcaközi Bizottság a pályázatot elfogadta és az Ipari Park megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére 6 M forint vissza nem térítendő támogatást adott. Ezt követően a Közgyűlés 1998. február 05-én a 16/1998. (02.05.) közgyűlés számú határozatában felkérte a Polgármestert, hogy az IKIM által kiírt Ipari Park cím elnyerésére szóló pályázatot az abban foglalt feltételek szerint nyújtsa be. Ugyanezen napon a Közgyűlés megalapította a Hód-Ipari Park Szolgáltató Kft-t. Az IKIM tájékoztatása szerint 1998. június 3-tól kezdődően Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az Ipari Park cím viselésére jogosult.

1999-ben elkészült az első feltáró út.

Pályázat révén 1999. szeptemberében átadásra került a 950 méter hosszú és 6 méter széles feltáró út.

1999-2002 között: 1999-ben az ipari park - I. ütemű - infrastruktúra fejlesztésére pályázott az önkormányzat, s még ebben az évben nyert a pályázat. Az elnyert támogatás összege 118,6 M Ft. A vízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés, gázvezeték átadása történt meg.

2004-ben elkészült az Ipari Parkban 355 méter hosszúságban feltáró út, mellyel egy időben a csapadékvíz-elvezető rendszer is kiépítésre került. 2004-2007 között főleg apróbb infrastrukturális beruházások folytak a területen. 2009. évben elkészült egy 3,5 kilométer hosszú út 6,5 méter szélességben. Ezen beruházás keretében készült el a 4414. számú körforgalom is, amely a Maroslelei út és az Ipari Parkot a Szegedi úttal összekötő elkerülő út kereszteződésében épült.

Az elmúlt esztendőben a Magyar Állam a 4415-ös számú összekötő utat (Földeák felé vezető út) teljes egészében felújította, mely út közvetlenül az Ipari Park mellett halad el.


Tervezett fejlesztések

Az Önkormányzat tulajdonában áll egy 17 és egy 20 hektáros terület, amelyet a szükséges infrastruktúrával el kell látni. A földeáki út melletti 17 hektáros területen áthaladó 4 db 20 KV-os elektromos hálózatot, valamint a nagynyomású gázvezetéket és a távközlési kábelt ki kell váltani. A telkeken az elektromos-, gáz-, víz- és szennyvíz-elosztó hálózatot, valamint a hírközlő rendszert ki kell építeni. A belső feltáratlan területen új 6 méter széles és megfelelő teherbírású utat szükséges építeni, alá a terület kiszolgálását biztosító elektromos-, gáz-, víz- és szennyvíz-elosztó hálózat, valamint a hírközlő rendszer kiépítése is szükséges a csapadékvíz-elvezetéssel együtt. A vízellátás és a szennyvíz-elvezetés során a tervezés fő szempontja, hogy a tervezett vízellátó rendszer a meglévő, városi vízvezeték-hálózatról lecsatlakozva - lehetőleg azok fejlesztése nélkül - megvalósulhasson.

A tervezett vízvezetéknek lehetőséget kell biztosítania a feltáró utak mentén kialakítandó ingatlanok vízellátó-hálózathoz való csatlakozására. A gázellátást a szabályozási tervvel és az önkormányzati igényekkel összhangban kell megtervezni és kiépíteni úgy, hogy a meglévő körzeti gáznyomás-szabályozó állomás a Maroslelei út mellé kerüljön áthelyezésre. 

Az Ipari Park területén jelenleg üzemelő középfeszültségű elektromos légvezeték hálózat kiváltását a szolgáltató műszaki feladat meghatározása alapján kell megtervezni és kivitelezni. A szükséges közmű kiváltásokat is el kell készíteni, az optikai hálózat kiépítése mellett.

Az Ipari Parkban lakossági fórumokon és közmeghallgatásokon több esetben is kérték, hogy a meglévő úthálózat mentén, illetve az újonnan kialakítandók mellett épüljön ki közvilágítási hálózat, mert télen is sokan járnak kerékpárral dolgozni, illetve több vállalkozás szezonálisan két műszakban dolgozik, így a kivilágítatlan utak nagyon balesetveszélyesek lennének. 

Megvalósult fejlesztések

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 4414 számú Hódmezővásárhely-Maroslele-Makó összekötőút és a 4415 számú Hódmezővásárhely-Földeák-Makó összekötő utak között a belterületi határtól dél-keleti ingatlanok összevonásával újabb 37h ipari parkot alakított ki teljes infrastruktúrával, a TOP-6.1.1-15-HM1-2016-00001 kódszámú, „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” pályázati felhívás keretében.

Kód: TOP-6.1.1-15-HM1-2016-00001

Cím: Hódmezővásárhelyi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése

Támogatást igénylő teljes neve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt kezdő időpontja: 2016. év 10. hó 14. nap.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év 05. hó 31. nap

A projektre megítélt támogatás összege: 1.094.000.000 Ft, azaz egymilliárd-kilencvennégymillió forint

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

1. Feltáró utak építése
Négy nyomvonal épült meg az ipari park bővítés úthálózatának kialakításához. Két lépcsőben majd 1,4 kilométer 2*1 sávos 6 méter széles aszfaltút épült meg, és kialakításra került egy kamionforduló is. Valamint a szennyvízátemelőhöz vezető ~180 méter hosszú földút talajstabilizációs megerősítése is elkészült.
Az utakról lefolyó csapadékvíz szikkasztó árkokba kerül levezetésre.

2. Ivó- és technológiaivíz-ellátás
A tervek szerint megvalósult a terület vízellátásának kialakítása. A vízvezetékek az utak mellett futó 6 m széles közműsávon futnak. A terület körvezetékes rendszerrel került ellátásra és 63 m3/h vízigényt tud ellátni, ami 10 órás napi vízigény mellett 630 m3/nap vízmennyiséget jelent.

3. Szennyvízelvezetés
A szennyvízvezetékek az utak nyomvonala mellett vezetett közműsávon futnak. Az ipartelep területén keletkezett szennyvízmennyiség méretezésénél az ivóvízhálózat maximális kapacitását vették alapul a tervezők, azaz az összes napi szennyvízmennyiség esetében is 630 m3/nap maximummal számoltak. A mértékadó másodpercenkénti terhelés maximuma 17,5 l/mp. A tervezők elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózatot terveztek a területre, a kommunális szennyvíz elvezetése nyomott gerincvezetéken (NA 160-as KPE csatorna) történik. A szennyvízbefogadóba egy a projektben kialakított közterületi átemelőn és a hozzá tartozó szerelvény aknákon keresztül kerül majd a szennyvíz.

4. Földgázellátás
A gázelosztó vezeték a meglévő KÖGÁZ 1500-as nyomásszabályzó áthelyezésével épült meg, valamint ebből a nyomásszabályzóból jut a megfelelő nyomású (4 bar nyomásra tervezett) gáz a betelepülő fogyasztók részére. A kialakításra kerülő összes ipari ingatlan számára telekhatáron elérhető lesz a gázhálózat, a gázvezetékek az utak mellett futnak, a korábban említett közműsávon. A hálózatra csatlakozást a leendő tulajdonosnak kell majd kérvényezniük.

5. Villamosenergia-ellátás, közvilágítás
A villamosenergia-hálózat kialakítása számos elemből tevődik össze. Egyfelől elbontásra került az ipari park felett húzódó közép-és kisfeszültségű légvezetékek, és hozzá tartozó infrastruktúraelemek. A bontási munkálatok mellett kiépítésre került majd 5 km hosszúságú középfeszültségű földkábel. Ezek jelentős részben a meglévő és tervezett útszakaszok mellett húzódó közműsávban épültek ki 0,7 m fektetési mélységben. A kiépítés során ezekkel a földkábelekkel pótolták az említett középfeszültségű légvezetékeket.
A közvilágítás az ipari park jellegéhez igazodva vasbetonoszlopos tartószerkezettel és LED fényforrással üzemelő 126 db lámpatesttel valósult meg. Az újonnan kiépülő közvilágítás hálózata a kijelölt iparterület útszakaszait, illetve a korábban kiépült iparterületek egyes részeit érinti.
Az Ipari Parkba költöző vállalkozások segítésére az Önkormányzat ideiglenes építési energiavételezés lehetőséget biztosít. Az energiavételezést a közvilágítási hálózattal közös tartószerkezeten kiépített 1kV-os szigetelt légvezeték hálózat biztosítja.

A projekt eredményei

Az iparterület fejlesztése megkönnyíti a térségben található kis- és középvállalkozások telephelyhez jutását, bővítési szándékuk megvalósulását is, illetve hozzájárulhat a vállalkozói kedv növekedéséhez.
Az Ipari Park fejlesztése a jellemzően csekély arányban feldolgozott helyi mezőgazdasági termékek nagyobb arányú feldolgozásához is hozzájárulhat, mellyel a térség egyre nagyobb hozzáadott értékű termékeket állíthat elő. A termelés bővülése hozzájárulhat a térségben keletkező jövedelmek térségben maradásához is, ezáltal Hódmezővásárhely és térsége csökkentheti gyengeségeit (pld: alacsony jövedelmek, képzett munkaerő megtartásának nehézkessége, népességfogyás és elöregedés problémaköre).